НОВИНИ

АПСК: “Приватизацията на „ВМЗ“ ЕАД не е предвидена в плана за работа през 2016г.” 13.04.2016

В началото на всяка календарна година по искане на Министерство на финансите АПСК изготвя бюджетна прогноза за три години, която се актуализира в рамките на годината, и която включва очаквани парични постъпления от реализираните приватизационни сделки за дружествата, включени за приватизация през съответната година.
В тази прогноза следва да се включат всички дружества, подлежащи на приватизация и които не са включени в списъка по чл.3 ал. от ЗПСК (т.нар. „забранителен списък“). В зависимост от препоръките на министерствата принципали и отчитайки готовността им за приватизационна продажба, за всяко от дружествата индивидуално се преценява през коя година от този тригодишен период да бъде заложено за приватизация.

В тази връзка много е важно да се отбележи следното:

  • с Решение на Министерски съвет, прието на заседанието му от 19.06.2013г., е одобрен мащабен план за преструктуриране на „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот с цел стабилизиране и финансово оздравяване на дружеството;
  • през януари тази година министерство на икономиката е уведомило АПСК, че процесът на стабилизиране на дружеството ще продължи още 2 години и в тази връзка изразява становище, че приватизацията на „ВМЗ“ ЕАД на този етап не би била целесъобразна.

Съобразявайки се със становището на министъра на икономиката, АПСК не е предвидила осъществяването на приватизационна процедура за продажба на „ВМЗ“ ЕАД нито през тази година,  нито през следващата 2017 година и не е предприемала никакви действия в тази насока. т.е. „ВМЗ“ ЕАД не е включено в Плана за работа на АПСК за 2016 година.