НОВИНИ

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД гр. СОПОТ 10.04.2012

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Напомням на наемателите в общежитието в гр. Сопот, ул.”Ал. Стамболийски” № 44, че съгласно заповед № АВ-11-205/17.05.2011 г., на изпълнителния директор на „ВМЗ” АД, са длъжни да плащат наема си до 25-то число на съответния месец.
След 01.05.2012 г. наемателите, дължащи два и повече наема ще бъдат отстранявани от общежитието.

 

 Цонко Киров

Директор АВ

 10.04.2012 г.