НОВИНИ

Конкурс за избор на лицензиран търговец за доставка на ел.енергия за нуждите на “ВМЗ” ЕАД 08.03.2017

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД обявява конкурс по документи за избор на  лицензиран търговец за : „ Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД” от Изпълнител-координатор на стандартна балансираща група, за високо напрежение, с пълно администриране на информационния поток с „ЕСО” ЕАД  и поемане на разходите за небаланс.

Прогнозно количество на електрическа енергия, която ще се доставя за една година е

33000 МWh.

 

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПРОЦЕДУРАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

  1. Валидна Лицензия за „ Търговия с електрическа енергия” съгласно чл.39 от Закона за енергетиката, включваща дейността „Координатор на балансираща група” или придружена с Решение на КЕВР за допълване на съществуваща Лицензия по чл.39 от Закона за енергетиката с правата и задълженията, свързани с дейността „Координатор на балансираща група” – заверено копие;
  2. Предимство за участниците  ще се счита обезпечаването на електрическа енергия от производство за сигурност на доставките на електрическа енергия, поради характера на производството ни.

Офертите се представят в запечатан плик в Деловодството на дружеството на адрес:

гр.  Сопот 4330, общ. Сопот,  обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 1.

Същият следва да отразява процедурата, по която се кандидатства както и име на кандидата.

 

В основния плик се поставят два плика.
Първи плик : „Документи за допускане до процедурата за участие“, съгласно ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПРОЦЕДУРАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Втори плик : „Ценово и техническо предложение“ (по Приложение 1) за изпълнение на услугата.

Конкурсът  преминава през два етапа.

  1. Допускане до процедурата за участие в конкурса;
  2. Оценка на офертите.

Критерии за оценка е „икономически най-изгодната оферта”и сигурността на доставката.
Срок за подаване на офертите до 16.00 часа на 20.04.2017 година.
За контакт: office@vmz.bg,

За допълнителна информация: Инженер Ел.контрол – Маргарита Рогачева, тел. 0888776176,

e-mail : rogacheva@vmz.bg