НОВИНИ

Конкурс ремонтно-възстановителни дейности 11.08.2015

„ВМЗ” АД обявява конкурс по документи във връзка с предстоящи ремонтно-възстановителни дейности в дружеството на производствена и битова сграда. Дейностите включват: пълно подновяване на ЕЛ, ВиК и ОВ инсталации, дограма, изолация и боядисване на сградите. Всички изпълнени СМР ще се приемат по количество и качество за изпълнение, преди тяхното включване в окончателния констативен протокол/обр. № 19/.
Техническото задание, с подробно определени ремонтни дейности, фирмите-кандидати могат да получат в деловодството на дружеството.

Окончателните си оферти фирмите трябва да изпратят  в срок до 12.09.2015 г. на адрес:

гр.  Сопот 4330, обл. Пловдив
бул. „Ив.Вазов“ № 1
на вниманието на директор АВ инж. Цонко Киров