НОВИНИ

ОБЯВА 14.05.2018

О Б Я В А

 до заинтересованите лица и общественост

  На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 „ ВМЗ СОПОТ “ EАД – гр. Сопот

 съобщава

 на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект:

 „ОБЕКТ 835–“Цех за производство на специална продукция“, в ПИ с идентификатор 000013,УПИ I с ЕКАТТЕ 55676 в землище с. Певците, община Карлово”

  

За контакти:        арх. Христо Пелтеков, 0887313931

инж. Атанас Ангелов, 0888708251