НОВИНИ

О Б Я В А 08.12.2020

“ВМЗ” – EАД гр. Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за избор на застраховател за застраховка „Имущество” на дълготрайни и краткотрайни материални активи, собственост на „ВМЗ“ EАД.

 

Документация за възлагане на поръчка с предмет застраховка „Имущество” на дълготрайни и краткотрайни материални активи, собственост на „ВМЗ“ EАД,   може да се получи по електронен път всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа в периода от 04.12.2020г. до 18.12.2020г. ,  лице за контакт Румен Рачев, тел. 0887434540, e-mail : rachev@vmz.bg

 

Офертите  да  бъдат  представени  в  затворени  пликове в деловодството на “ВМЗ” -  EАД, краен срок: 18.12.2020г. до 16,00 часа.

 

Адресът на дружеството е: гр. Сопот – 4330,

Бул. Ив. Вазов № 1, “ВМЗ” – EАД