НОВИНИ

О Б Я В А 08.12.2021

“ВМЗ” – EАД гр. Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за избор на застраховател за застраховка „Имущество” на дълготрайни и краткотрайни материални активи, собственост на „ВМЗ“ EАД.

 

Документация за възлагане на поръчка с предмет застраховка „Имущество” на дълготрайни и краткотрайни материални активи, собственост на „ВМЗ“ EАД, може да се получи всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа от сградата на ЕИЦ при „ВМЗ“ EАД, лице за контакт Румен Рачев, тел. 0887434540.

 

Офертите да бъдат представени в затворени пликове в деловодството на “ВМЗ” – EАД, краен срок: 20.12.2021г. до 16,00 часа.

Адресът на дружеството е: гр. Сопот – 4330,

Бул. Ив. Вазов № 1, “ВМЗ” – EАД

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ