НОВИНИ

Продажба на имоти собственост на “ВМЗ” ЕАД чрез Агенцията за приватизация 16.03.2017

Следните имоти, собственост на “ВМЗ” ЕАД, Сопот се продават чрез Агенцията за приватизация :

I. „Дом паметник хижа „Чевира“ включващ следните сгради, съгласно  скица № КО6576/18.02.2016г.

1. Сграда № 11 /единадесет/ хижа, заслон, бунгало с площ от 405 кв.м. /четиристотин и пет квадратни метра/ и разгърната застроена площ  – 1215 кв.м. /хиляда двеста и петнадесет квадратни метра/;

2. Сграда №12 /дванадесет/ хижа, заслон, бунгало с площ от 285 кв.м. /двеста осемдесет и пет квадратни метра/ – сградата се използва за Столова с кухня към х.”Чевира;

3. Сграда №13 /тринадесет/ хижа, заслон, бунгало /Сграда Щаб/ с площ от 41 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра/;

4. Сграда Трафопост, представляваща масивна постройка със застроена      площ  от 9 кв.м., построена в същия имот – на около 200 м. от комплекса. Оборудван е със съоръжения, захранващи само комплекс „Чевира”

 

II. Поземлен имот с идентификатор 35523.28.302 в Индустриална зона – гара   Калояново с площ от 6852 кв.м., с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, включващ следните сгради, съгласно скица № 15-70971-15.02.2016г.:

  1. Сграда 35523.28.302.1 със застроена площ 299 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда;
  2. Сграда 35523.28.302.2 със застроена площ 250 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда;
  3. Сграда 35523.28.302.3 със застроена площ 313 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Складова база, склад;
  4. Сграда 35523.28.302.4 със застроена площ 791 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда;
  5. Сграда 35523.28.302.5 със застроена площ 169 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда;
  6. Сграда 35523.28.302.6 със застроена площ 115 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда;
  7. Сграда 35523.28.302.7 със застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда;
  8. Сграда 35523.28.302.8 със застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1,

предназначение: Складова база, склад

III. Поземлен имот с идентификатор 68080.130.590 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет/, с площ от 12 671кв.м. /дванадесет хиляди шестстотин седемдесет и един квадратни метра/, съгласно скица №15-153893-01.04.2016г. – находящ се в гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-8/11.03.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес в гр. Сопот, п.к. 4330, местността „Трагата“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, без стар идентификатор, номер по предходен план – 90 /деветдесет/,  при граници и съседи: 68080.71.65, 68080.130.570, 68080.130.100, 68080.130.528, 68080.130.98, 68080.130.593, 68080.130.587  ведно със сградите, които попадат върху имота а именно:

 1. Сграда с идентификатор 68080.130.590.1 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка едно/, със застроена площ от 1503 кв.м. /хиляда петстотин и три квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, складова база, склад;

2. Сграда с идентификатор 68080.130.590.2 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка две/, със застроена площ от 244 кв.м. /двеста четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи 4/четири/, с предназначение, промишлена сграда;

3. Сграда с идентификатор 68080.130.590.3 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка три/, със застроена площ от 90 кв.м. /деветдесет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, промишлена сграда;

4. Сграда с идентификатор 68080.130.590.4 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка четири/, със застроена площ от 41 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, складова база, склад;

5. Ссграда с идентификатор 68080.130.590.5 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка пет/, със застроена площ от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, сграда за енергопроизводство;

6. Сграда с идентификатор 68080.130.590.6 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка шест/, със застроена площ от 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, промишлена сграда;

7. Сграда с идентификатор 68080.130.590.7 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка седем/, със застроена площ от 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, складова база, склад;

8. Сграда с идентификатор 68080.130.590.8 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка осем/, със застроена площ от 3 417 кв.м. /три хиляди четиристотин и седемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, складова база, склад;