НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ 01.07.2010

Ръководството на „Вазовски машиностроителни заводи” АД, Сопот уведомява наемателите на ведомствени жилища и гаражи, собственост на дружеството, желаещи да ги закупят, в срок до 8 юли 2011г. да подадат молба / свободен текст/, изразяваща волята им.
Молбата следва да се подаде в деловодството на дружеството. Наемателите, желаещи да закупят жилище или гаража, следва да заплатят сумата от 78,00 (седемдесет и осем лева) с ДДС в касата на отдел „Реализация” /Пласмент/, за изготвяне пазарна оценка на имота. Копие от документа за платената такса се прилага към молбата.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО