НОВИНИ

OФЕРТИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА 17.02.2015

“ВМЗ” – АД гр. Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за:

І. Застраховка ”Гражданска отговорност” на МПС за 2015/16г. /по опис/.
ІІ. Застраховка “Злополука” на лица в МПС за 2015/16г.
ІІІ. Застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз за 2015/16г. – /по опис/.
Застраховката е за една година.
Описите на МПС се намират в Отдел „ФС” на “ВМЗ” –АД.
Офертите съдържат показатели , както следва :

  • Обхват на покритите рискове;
  • Размер на дължимата застрахователна премия;
  • Бонуси и преференциални условия, предложени от застрахователното дружество;
  • Размер на премиен приход за съответния вид застраховка за предходната година.
  • Пазарен дял за съответния вид застраховка за предходната година.

Адресът на дружеството е:
гр. Сопот – 4330
Бул. Ив. Вазов – “ВМЗ” – АД
Тел.: 03134/98-09, 0887/353587

Офертите да бъдат представени в затворени пликове в деловодството на “ВМЗ” – АД в срок: 19.02.2015г. до 16,00 часа.