ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
19/04/2021 СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА „СТАЖОВЕ „ВМЗ“ ЕАД – 2021 ГОДИНА“

Стажантската програма дава възможност на младите хора без стаж по специалността да получат практически опит и възможност за развитие в родния край, работа в реална производствена среда и запознаване с утвърдените практики на управление в дружеството и сключване на договор за стипендия, а на дипломиралите се – договор за работа.

 

Стажантската  програма „Стажове „ВМЗ“ – 2021“ е насочена към:

 

- студенти, учащи в бакалавърска или магистърска степен, трети или четвърти курс, или наскоро дипломирани в ТУ, област „Машиностроене“ – електро и машинно инженерство, автоматизация и информационни технологии, машиностроене и уредостроене, и ХТУ, област „Химия“ – специалности „Електрохимични технологии и защита от корозия“, „Технология на каучука и пластмасите“.

 

- ученици в 11-ти или 12-ти клас от професионални гимназии с професии от областта на машиностроенето – професии „Машинен техник“ – Машини и системи с ЦПУ, Технология на машиностроенето и Мехатроника и „Машинен оператор“– Металорежещи машини, Стругарство и Шлосерство, „Електромонтьор“ – Електротехника, които са навършили 18 години.

 

„ВМЗ“ предоставя възможност за провеждане на стажове и на студенти  от първи и втори курс и ученици от 9-ти и 10-ти клас, които ще бъдат съобразени със знанията и уменията им, и в съответствие с действащата нормативна уредба.

 

Ние предлагаме:

 • да се запознаете на практика с производството и управлението на „ВМЗ“
 • да придобиете знания и умения в областта на машиностроенето
 • обучение в работния процес с трудов договор
 • да натрупате реален трудов опит в рамките на стажа
 • да се обучавате от опитен работник или специалист /ментор/ от фирмата.

 

Стажът е платен, на пълен 8-часов работен ден.

 

СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ:

 

Стажант-настройчик-оператор на ММ с ЦПУ2 места – за обучаващи се в специалности, свързани с програмиране на ММ с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, за работа в Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване на „ВМЗ“

 

Стажант-програмист-настройчик на ММ с ЦПУ1 място – за обучаващи се  в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на ММ с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, за работа в Техническа дирекция  на „ВМЗ“

 

Стажант-електроинженер1 място – за обучаващи се в областта на електроинженерството за работа в завод Енергоресурс

 

Стажант-технолог  – 6 места за обучаващи сев областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на ММ с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, както и специалности в областта на химичните технологии, за работа в Техническа дирекция на дружеството

 

Стажант-конструктор4 места за обучаващи сев областта на машиностроенето в специалности „МУ”, „МТТ”, „Мехатроника”, както и в специалности „Електроника“ и „Електротехника“, за работа в Техническа дирекция на дружеството и Дирекция „Развитие“

 

Стажант-електрончик2 места за обучаващи сев областта на електронната техника и технологии, специалност „Електроника“

 

Стажант-технически изпълнител2 места за обучаващи се или завършили специалност „Индустриален мениджмънт“ в ТУ

 

Стажант-изпитател на въоръжение, военни техники и имущества – 1 място – за студенти, обучаващи се в Национален военен университет, за работа в ОИП

 

Стажант-специалист, компютърни мрежи и системи– 2 места – за обучаващи се или завършили специалност „Компютърни системи и технологии“, за работа в отдел „Информационно осигуряване и софтуерно приложение“

 

Стажант-резбошлайфист, копиршлайфист – 2 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Mашинен техник“, специалност “Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване на „ВМЗ“

 

Стажант-машинен оператор на ММ /стругар, фрезист/ – 12 места– подходящи за ученици, обучаващи се по професии „Mашинен техник“ и „Mашинен оператор“, специалност “Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Механичен завод и в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване на „ВМЗ“

 

Стажант-шлайфист на универсална машина – 1 място – подходящо за ученици, обучаващи се по професия „Mашинен техник“, специалност “Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване на „ВМЗ“

 

Стажант-електромонтьор – 2 места – подходящи за ученици, обучаващи се в   областта на електротехниката и енергетиката, професия „Електромонтьор“, „Електротехник“, за работа в Механичен завод и в завод Енергоресурс на дружеството

 

Стажант-монтьор на машини и оборудване на компресори, на парни и водогрейни котли, паро и водопроводни инсталации – 3 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Машинен оператор“, за работа в  Механичен завод и завод Енергоресурс

 

Стажант-настройчик на ММ и пресови ММ – 4 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Машинен техник“, „Машинен оператор“, специалност “Tехнология на машиностроенето и металорежещи машини” и „Мехатроника“, за работа в Механичен завод на дружеството

 

С предимство за включване в „Стажове  ВМЗ“ 2021г. ще бъдат:

 • Жители на общини Карлово и Сопот и Пловдивска област;
 • Деца на работници и бивши работници-пенсионери на „ВМЗ“ ЕАД

 

 Кандидатстването за включване в „Стажове  „ВМЗ“ ЕАД – 2021г. ще става чрез

представяне на подробна автобиография в срок до 1 юни 2021г.

 

Документите се изпращат до Дирекция “Развитие на човешките ресурси”,отдел „УЧР“ на “ВМЗ” ЕАД на адрес: гр.Сопот, ул. „Иван Вазов“ №1, или в електронен формат на e-mail: training@vmz.bg.

За контакти:

-       телефон 031349866,  вътр. номер 25-77;

телефон 03139 5244    

...
Виж още
31/03/2021 ОБЯВА

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД обявява конкурс по документи за избор на  лицензиран търговец за : „ Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД от Изпълнител-координатор на стандартна балансираща група, за високо напрежение, с пълно администриране на информационния поток с „ЕСО” ЕАД и поемане на разходите за не баланс.

Прогнозно количество на електрическа енергия, която ще се доставя за една година е 33 000 МWh.

 

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПРОЦЕДУРАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 1. Валидна Лицензия за „ Търговия с електрическа енергия” съгласно чл.39 от Закона за енергетиката, включваща дейността „Координатор на балансираща група” или придружена с Решение на КЕВР за допълване на съществуваща Лицензия по чл.39 от Закона за енергетиката с правата и задълженията, свързани с дейността „Координатор на балансираща група” – заверено копие;
 2. Участникът да няма задължения към мрежови оператори и към обществения доставчик.
 3. Офертите се представят в запечатан плик в Деловодството на дружеството на адрес:

гр.  Сопот 4330, общ. Сопот,  обл. Пловдив, бул. „Иван Вазов“ № 1.

Същият следва да отразява процедурата, по която се кандидатства както и име на кандидата.

 1. В основния плик се поставят два плика:

Първи плик : „ ОФЕРТА : Документи за допускане до процедурата за участие, съгласно ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  ( Приложение 1)

 

Втори плик : „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ : Ценовото предложение на участника в конкурс по документи.

 

Конкурсът  преминава през два етапа.

 1. Допускане до процедурата за участие в конкурса;
 2. Оценка на офертите.

Критерии за оценка е „икономически най-изгодната оферта”и сигурността на доставката.
Срок за подаване на офертите до 16.00 часа на 16.04.2021 година.
За контакт: office@vmz.bg,

За допълнителна информация: Директор „ЕРО“ – Дончо Пингелов, 

тел. 0884 268 214,

e-mail : pingelov@vmz.bg

Приложение 1_ Технически Изисквания – КОНКУРС 2021

приложение 2 проектодоговор

...
Виж още