ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
31/03/2021 ОБЯВА

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД обявява конкурс по документи за избор на  лицензиран търговец за : „ Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД от Изпълнител-координатор на стандартна балансираща група, за високо напрежение, с пълно администриране на информационния поток с „ЕСО” ЕАД и поемане на разходите за не баланс.

Прогнозно количество на електрическа енергия, която ще се доставя за една година е 33 000 МWh.

 

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПРОЦЕДУРАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

  1. Валидна Лицензия за „ Търговия с електрическа енергия” съгласно чл.39 от Закона за енергетиката, включваща дейността „Координатор на балансираща група” или придружена с Решение на КЕВР за допълване на съществуваща Лицензия по чл.39 от Закона за енергетиката с правата и задълженията, свързани с дейността „Координатор на балансираща група” – заверено копие;
  2. Участникът да няма задължения към мрежови оператори и към обществения доставчик.
  3. Офертите се представят в запечатан плик в Деловодството на дружеството на адрес:

гр.  Сопот 4330, общ. Сопот,  обл. Пловдив, бул. „Иван Вазов“ № 1.

Същият следва да отразява процедурата, по която се кандидатства както и име на кандидата.

  1. В основния плик се поставят два плика:

Първи плик : „ ОФЕРТА : Документи за допускане до процедурата за участие, съгласно ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  ( Приложение 1)

 

Втори плик : „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ : Ценовото предложение на участника в конкурс по документи.

 

Конкурсът  преминава през два етапа.

  1. Допускане до процедурата за участие в конкурса;
  2. Оценка на офертите.

Критерии за оценка е „икономически най-изгодната оферта”и сигурността на доставката.
Срок за подаване на офертите до 16.00 часа на 16.04.2021 година.
За контакт: office@vmz.bg,

За допълнителна информация: Директор „ЕРО“ – Дончо Пингелов, 

тел. 0884 268 214,

e-mail : pingelov@vmz.bg

Приложение 1_ Технически Изисквания – КОНКУРС 2021

приложение 2 проектодоговор

...
Виж още
25/03/2021 „ВМЗ“ ЕАД успешно изпълнява евро проект по ДБФП № BG16RFOP002-1.005-0121

EU_project_HBG_Logos

„ВМЗ“ ЕАД е най-голямото държавно предприятие от военно-промишления комплекс на страната. В последните години „ВМЗ“ възвърна водещата си позиция в икономиката и стана желан партньор и търсен производител на специална продукция.Разработването и проектирането на нови изделия е направление, което се определя като стратегическо в дългосрочен план. Важно значение има усвояването на боеприпаси и други продукти, с перспективни характеристики. Реализацията на стратегията за развитие на дружеството е свързана с трансфер на технологии и ноу-хау в контекста на инициативата ‚Индустрия“ 4.0. Виртуалния инженеринг и дигиталните двойници (Virtual Engineering with Digital Twins) реализират ново направление в инженеринговата дейност. Дигиталните двойници позволяват да изследват и оптимизират проектните характеристики както на 3D моделите на проектираните изделия, така и на целия технологичен процес за тяхното производство. Тези модели могат да симулират, валидират и оптимизират технологичните операции в единен технологичен процес. Цялата стойност на цифровите модели може да се реализира чрез цифрови модели при дизайна на продуктите и планирането на производствените процеси.              ВИРТУАЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО (ВИ)– VIRTUAL ENGINEERING е в основата на най-новите производствени методи, при които дейностите по проектиране и валидиране се осъществяват съвместно, за да се осигури оптимизацията и изпитване на продуктите преди тяхната същинска реализация (без направата на физически прототипи). Това води до необходимостта от предефиниране на цялостния производствен процес на новите продукти и позволява ранно откриване на потенциалните инженерни проблеми, при което се намалява броя на конструктивните изменения и броя на изработваните прототипи. В тази връзка ВМЗ Сопот успешно изпълнява проект по ДБФП № BG16RFOP002-1.005-0121 „Иновативна технология за проектиране и производство на линия реактивни двигатели с твърдо гориво, посредством дигитални двойници (digital twins), чрез методите на виртуалното инженерство с дигитални двойници (Virtual Engineering with Digital Twins)”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 952 359.80лв., от които526 178.78лв. европейско и 92 855.08лв. национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е разработване на иновативна технология, попадаща в обхвата на приоритетните направления на ИСИС от приоритетните тематични области, изведени на база на регионалната специализация, заложена в ИСИС, одобрена с Решение на Министерски съвет № 857 от 03.11.2015 г. за ЮЦР:

• ИКТ И ИНФОРМАТИКА: − 3D ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПРОТОТИПИРАНЕ.Основна цел на проекта е разработване и внедряване в редовна експлоатация на иновативна технология за многократна употреба при проектиране и производство на линия реактивни двигатели с твърдо гориво, с методите на виртуалния инженеринг и дигиталните двойници (Virtual Engineering with Digital Twins) във ВМЗ Сопот.Целите на проекта се изпълняват от екипа на ВМЗ Сопот в условията на сътрудничество с компетентен партньор – екипа на ТУ София – филиал Пловдив.

При изпълнението на проекта е извършено индустриално научно изследване имащо за цел разработване и внедряване в редовна експлоатация на иновативна технология за проектиране и производство на линия реактивни двигатели с твърдо гориво, посредством дигитални двойници (digital twins), чрез методите на виртуалното инженерство с дигитални двойници (Virtual Engineering with Digital Twins).

Проектът е продължение на развитието на дигиталните технологии във ВМЗ Сопот. През 2017 г. ВМЗ Сопот закупува 10 бр. мрежови лицензии на софтуерен продукт от висок клас за инженерно проектиране и производство – SIEMENS NX CAD/CAM/CAE, което осигурява възможност за разработване на специализирана технология за дигитално проектиране чрез дигитални модели (за дизайна на продуктите, за планирането на производствения процес и последващ контрол).

В резултат от изпълнението на проектавъв ВМЗ Сопот са внедрени компютърни средства и технологии за тримерно инженерно моделиране, виртуално инженерство, инженерни анализи и симулации и управление на инженерна информация, и бази данни с цел ефективно проектиране на високотехнологични продукти и развитие на технологични процеси, които се прилагат в модерната индустрия. Това дава възможност за използване на методите и средствата на информационните технологии, интегрирани CAD/CAM/CAE и PLM системи, включващи 3D технологии и виртуалното инженерство в областта на проектирането, изследването и развитието, както на нови продукти и нови технологични процеси, така и на технологиите за бързо изграждане на прототипи, методите за бързо създаване на формообразуващи инструменти, прилагането на роботиката и индустриалната автоматизация.

С изпълнението на проекта се реализира водеща технология на световно ниво за специално производство.

Най-важната задача на проекта бе да се създаде рамка, в която ще се съсредоточат усилията за адаптиране към новите глобални технологични и социално-икономически процеси, предизвикани от технологичните нововъведения, обединени от понятието „Индустрия 4.0.Тъй като цифровите технологии предполагат приложението на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в свързани кибернетично-физически системи, създаване на мрежови бизнес модели и интегрирани екосистеми, тяхната роля има хоризонтално въздействие върху устойчивото развитие и опазването на околната среда. Технологията за проектиране и производство, посредством дигитални двойници (digital twins), чрез методите на виртуалното инженерство с дигитални двойници (Virtual Engineering with Digital Twins), осигурява производството на нов клас оптимизирани, високо персонализирани продукти, позволяващи „сливането“ на проектни идеи от реалния свят с такива от виртуалния. С внедряването на иновативните методи за проектиране се очаква да се увеличи ефективността и производителността на икономиката, да се оптимизира изразходването на ресурси и енергия, което ще доведе до повишаване на нейната конкурентноспособност, привлекателност за инвестиции и потенциал за растеж. Успешното изпълнение на проекта създаде инженерен фундамент за реализиране на стратегията, чрез предстоящото изграждане на научно-технологичен парк към ВМЗ – Сопот – база, в която науката, знанията, дигиталните инструменти и иновациите подпомагат усилията към синхронизиране на производството с високите критерии на инициативата ИНДУСТРИЯ 4.0.

 

...
Виж още