ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
18/03/2019 „ВМЗ” ЕАД обявява конкурс за избор на лицензиран търговец за : „ Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени”

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД обявява конкурс по документи за избор на  лицензиран търговец за : „ Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД от Изпълнител-координатор на стандартна балансираща група, за високо напрежение, с пълно администриране на информационния поток с „ЕСО” ЕАД и поемане на разходите за небаланс.

Прогнозно количество на електрическа енергия, която ще се доставя за една година е 33 000 МWh.

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПРОЦЕДУРАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

  1. Валидна Лицензия за „ Търговия с електрическа енергия” съгласно чл.39 от Закона за енергетиката, включваща дейността „Координатор на балансираща група” или придружена с Решение на КЕВР за допълване на съществуваща Лицензия по чл.39 от Закона за енергетиката с правата и задълженията, свързани с дейността „Координатор на балансираща група” – заверено копие;
  2. Предимство за участниците  ще се счита обезпечаването на електрическа енергия за сигурност на доставките, поради характера на производството ни.

Офертите се представят в запечатан плик в Деловодството на дружеството на адрес:

гр.  Сопот 4330, общ. Сопот,  обл. Пловдив, бул. „Иван Вазов“ № 1.

Същият следва да отразява процедурата, по която се кандидатства както и име на кандидата.

В основния плик се поставят два плика.

Първи плик : „ ОФЕРТА : Документи за допускане до процедурата за участие, съгласно ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  ( Приложение 1)

Втори плик : „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ : Ценовото предложение на участника в конкурс по документи.

Конкурсът  преминава през два етапа.

  1. Допускане до процедурата за участие в конкурса;
  2. Оценка на офертите.

Критерий за оценка е „икономически най-изгодната оферта”и сигурността на доставката.
Срок за подаване на офертите до 16.00 часа на 12.04.2019 година.
За контакт: office@vmz.bg,

За допълнителна информация: Директор „ЕРО“ – Петър Денев,

тел. 0889321583,

e-mail : denev@vmz.bg

Приложение 1 – Технически изисквания

Приложение 2 – Проекто – Договор

Анекс 1 2019

 

...
Виж още
12/03/2019 Съобщение

Ръководството на“ВМЗ”ЕАД–Сопот обявява свободни работни места в дружеството за следните позиции:

1. Инженер конструктор
2. Технолог

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

Да са физически и психически здрави;

Да не са осъждани;

Да не са следствени;

Да имат завършено висше образование в някое от следните направления: Машиностроене, Мехатроника, Електроинженерство, Химични технологии или други технически специалности.

Кандидатите да се записват в отдел “Управление на човешки ресурси”.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

За справки и информациятел. 03134 98-66, вътрешен 34-67 или 03139 52-44

...
Виж още