ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
26/01/2023 ОБЯВЛЕНИЕ

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, ЕИК 129007111, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т. 11 от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители от приложение № 1 към чл. 29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, ОБЯВЯВА процедура за провеждане на конкурс за избор на застраховател за групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” и застраховка „Каско“ за моторни превозни средства (МПС), собственост на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (Дружеството и/или ВМЗ), за срок от една година.

 1. Наименование и предмет на процедурата: Избор на застраховател за сключване на договори за групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” и застраховка „Каско“ на МПС, собственост на ВМЗ.

 

 1. Описание на обекта

 

 1. За групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” – общ брой на персонала – 3701 човека;
 2. За застраховка „Каско“ на МПС:
МАРКА МОДЕЛ Дата на първа рег. Рег.№ Рама Мощност(Kw) тип гориво Работен обем на двг
1 Фолксваген Пасат 25.07.2016 РВ9005СК WVWZZZ3CZHE026681 176 Kw, дизел 1968
2 Хюндай Туксон 28.12.2015 РВ0530СА TMAJ381ADGJ105081 136 Kw, дизел 1690
3 Хюндай и 30 08.01.2016 РВ1582СА TMAD251LDFJ280789 88 Kw, дизел 1264
4 Дачия Дъстер 04.08.2022 РВ1984НТ VF1HJD40069419261 84 Kw, дизел 1461
5 Дачия Дъстер 04.08.2022 РВ1985НТ VF1HJD40669419250 84 Kw, дизел 1461
6 Дачия Дъстер 04.08.2022 РВ1986НТ VF1HJD40769422349 84 Kw, дизел 1461
7 Дачия Дъстер 04.08.2022 РВ1987НТ VF1HJD40369418640 110Kw,бензин 1332
8 Ман ТГХ 13.03.2018 РВ8757НТ WMA06XZZ8JP109410 338 Kw, дизел 12419
9 Ман ТГХ 02.10.2018 РВ8758НТ WMA06XZZ0KP113663 338 Kw, дизел 12419
10 Ман ТГХ 06.04.2018 РВ9065НТ WMA06XXZ6JP106425 338 Kw, дизел 12419
11 Ман ТГХ 12.07.2018 СВ2105МС WMA06XZZ2JM797339 338 Kw, дизел 12419
12 Ман ТГХ 03.07.2018 СВ8710МР WMA06XZZ6JM797277 338 Kw, дизел 12419
13 ШМИЦ КАРГОБУЛ 05.09.2018 СС0700ЕН WSM00000003302440
14 ШМИЦ КАРГОБУЛ 05.09.2018 СС0701ЕН WSM00000003302439
15 ШМИЦ КАРГОБУЛ 05.09.2018 СС0703ЕН WSM00000003302437
16 ШМИЦ КАРГОБУЛ 28.11.2018 СС0735ЕН WSM00000003302443
17 ШМИЦ КАРГОБУЛ 17.12.2018 СС0747ЕН WSM0000003302428
18 Ман ТГЕ 14.11.2022 РВ0441НХ WMA08VUZXP9004192 130 Kw, дизел 1968
19 Ман ТГЕ 14.11.2022 РВ0442НХ WMA08VUZ6P9005436 130 Kw, дизел 1968
20 Ман ТГЕ 16.12.2022 РВ3164НХ WMA03VUY9P9006053 130 Kw, дизел 1968

 

 1. Начална цена:

Цената на застраховка „Каско“ и за групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” се определя от застрахователя – участник в конкурса. Тази цена следва да бъде съобразена с пазарните условия на посочените застраховки към 2023 г. и със спецификите на всяко едно от движимите имущества, посочени в т. II. 2.

 1. Общи и специални условия:
 2. За групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя”:

1.1.По отношение на всяка една претенция или серия от претенции, следствие от едно застрахователно събитие – 100 000 лв. 1.2. В агрегат за всички събития в рамките на застрахователния период – 300 000 лв.

 1. За застраховка „Каско“ на МПС: Покрити рискове: пожар, експлозия, удар от мълния, буря, градушка, наводнение, земетресение, земни свлачища, други природни бедствия, ПТП по време на движение, неограничен брой ПТП на паркинг, злоумишлени действия, кражба и грабеж, вандализъм, кражба на външни детайли, пътна помощ при ПТП.
 2. Срок на застраховката: Дванадесет месеца, считано от датата на изтичане на предходния застрахователен договор за всяко МПС, посочено в т.II.2.
 3. Съдържание на офертата.
 4. Представяне на кандидата.
 5. Лиценз/и за извършване на посочените видове застраховки, издаден/и по реда на Кодекса за застраховането – копие, заверено от участника;
 6. Декларация/документ, удостоверяващи, че кандидатът не е в ликвидация, несъстоятелност или в съответната процедура по обявяване;
 7. Заверени счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата за предходната година, от които да е виден размерът на собствения капитал, както и приходите от застрахователни премии.
 8. Предложение относно:

5.1. застраховка „Каско“: а) покрити рискове – задължително да бъдат включени – пожар, природни бедствия, ПТП по време на движение, неограничен брой ПТП на паркинг, злоумишлени действия, кражба и грабеж, кражба на външни детайли, пътна помощ при ПТП; б) застрахователна премия (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в т.II.2 и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в т.II.2; в) застрахователна стойност (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в т. II. и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в т. II.; Забележка: Застрахователните премии на МПС, подробно описани в т. II., следва да осигуряват отстраняване на всички щети в „доверен сервиз”. 6. Списък на доверени сервизи, с които застрахователят има сключен договор. 7. Общи условия на предлаганите застраховки. Всички документи в офертата следва да се представят на български език и да бъдат подписани от законния представител на участника или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, приложено към документите. Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и мокър печат. VII. Представяне на офертите. 1. Начин на представяне на офертите. Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се окомплектоват всички документи, посочени в т. VI. Върху плика с офертата се поставя следния надпис: (1) Оферта за участие в конкурс за избор на застраховател за групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” и застраховка „Каско“ на МПС собственост на „„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД ”; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес. 2. Място и срок на представяне на офертите. Офертите се представят в деловодството на ВМЗ, находящо се в административната сграда на Дружеството в гр. Сопот 4330, , ул. „Иван Вазов” № 1, всеки работен ден, в срок до 16.30 часа на 09.02.2023 г. Оферти след указания срок не се приемат. VІІI. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 8 (осем) месеца от крайния срок за представянето им. ІX. Оценяване и класиране на офертите.

 1. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на посочените изисквания или към които не са приложени документи, описани в т. VI по-горе.
 2. Начин и ред за класиране.

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодната оферта“, като за избор на застраховател за групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” и застраховател за застраховка „Каско“ на МПС, ще бъдат направени отделни класирания. 3. За направения избор всички участници, подали оферти, ще бъдат уведомени. X. Разноски по подготовка на офертата и участието. Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. ВМЗ не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата. XI. Допълнителна информация. ВМЗ си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи ВМЗ не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор. ВМЗ уведомява всички участници, че изборът на застраховател за застраховка „Каско“ на МПС, подлежи на одобрение от Едноличния собственик на капитала – „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, съответно ще сключи договор с избрания застраховател след получаване на одобрението. Оглед на обектите, предмет на конкурса, може да се извършва всеки работен ден (10.00 до 16.00 часа) до 08.02.2023 г., след предварителна уговорка на тел.: +359 88 752 2134.

...
Виж още
24/01/2023  ОБЯВА

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (ВМЗ), гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за ремонтно-възстановителни работи на сграда с идентификатор 68080.504.22.92 собственост на „ВМЗ“ ЕАД гр. Сопот.

1.Информация относно заданието:

Извършване на ремонтно-възстановителни работи на сграда , съгласно изготвено задание за оферта, което включва:

-   Демонтаж на покривното покритие, стенното ограждане и металните врати.

-   Цялостно почистване чрез пясъкоструене на всички корозирали стоманени повърхности.

-   Грундиране и боядисване с блажна боя на конструкцията.

-   Преглед и притягане на всички болтови съединения.

-   Демонтаж на всички столчета под ригелите, фрезоване на опорния ръб към планките на ригелите и монтирането им на колоните с цел осигуряване подпирането на ригела, като се осигури катет на заваръчния шеф минимум 12 мм

-   Презаваряване на заваръчните шевове при преминаващата планка „ригел-колона“ за достигане катет на шева минимум 12 мм.

Информацията за сградата ще бъде предоставена в заданието за оферта.

2.Време и място за извършване на огледа:

Сградата се намира на площадка на „ВМЗ“ ЕАД гр. Сопот.

Огледите ще се извършват в периода 24.01.2023г-01.02.2023г по предварителна заявка на кандидата.

Заявките за оглед се пускат на имейл office@vmz.bg и sekretarav@vmz.bg, като се даде информация за хората /Имена, ЕГН/, марка и номер на автомобила.

3. Изисквания към кандидатите:

3.1. Да притежават валидно удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя, за строежи първа група;

3.2. Да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за строежи първа група;

3.3. Да прилагат система за управление на качество ISO 9001 или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.4. Да са изпълнявали през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности (най-малко три) с предмет и/или обем (по застроена площ), идентични или сходни с предмета на поръчката;

3.5. Да притежава валиден сертификат по стандарт OHSAS 18001 или еквивалентна система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, с обхват с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.6. Да отговарят на изискванията за работа в стратегически обект;

3.7. Да разполагат с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката;

3.8. Предимство ще бъде притежаването на сертификат ISO 3834-2 / ЕN 1090-2 за качество при заваряване чрез стопяване на метални материалии изпълнение на стоманени конструкции;

4. Изисквания към офертите:

4.1. Срок на валидност,

4.2.Техническо предложение, включващо КСС за всяка от дейностите, предвидени в офертата,

4.3. Срок за изпълнение,

 1. Необходимите документи, които всеки кандидат следва да представи,

-   Документите, определени според изискванията по т. 3;

-   Декларация за запознаване с документите и за извършен оглед;

-   Декларация за конфиденциалност;

 1. Критерий за оценка и избор на победител:

-   Предложена цена – 60% от тежестта на оценката,

-   Опит на кандидата – 20% от тежестта на оценката,

-   Срок на изпълнение – 20% от тежестта на оценката.

 1. Срок за подаване на документи

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот – 4330, ул. „Иван Вазов” № 1. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 07.02.2023 г.

За допълнителна информация, в срока за подаване на оферти,тел.: 0885694951

 

...
Виж още