ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
14/05/2018 ОБЯВА

О Б Я В А

 до заинтересованите лица и общественост

  На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 „ ВМЗ СОПОТ “ EАД – гр. Сопот

 съобщава

 на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект:

 „ОБЕКТ 835–“Цех за производство на специална продукция“, в ПИ с идентификатор 000013,УПИ I с ЕКАТТЕ 55676 в землище с. Певците, община Карлово”

  

За контакти:        арх. Христо Пелтеков, 0887313931

инж. Атанас Ангелов, 0888708251

...
Виж още
23/04/2018 СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ за 2018 г.

     „ВМЗ“ ЕАД - гр. Сопот е основан през 1936 г. и е най-голямото предприятиеот военнопромишления комплекс на България.Предприятието разработва и произвежда широка гама продукти със специално предназначение като боеприпаси,гранати, ракети, взриватели, пирозакъснители и др. Разполага с открит изпитателен полигон за изпитвания на продукцията. „ВМЗ“ ЕАД традиционно участва в специализираното изложение „Хемус” в Пловдивския Технически панаир, както и в други форуми в страната и по света.

 

СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ за 2018 г.:

1. Стажант-настройчик на ММ с ЦПУ (2 места), подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини.

2. Стажант-електроинженер (1 място), подходящо за студенти със степен “бакалавър“, обучаващи се в областта на електроинженерството.

3. Стажант-технолог (7 места), подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини и „Химични технологии“ в специалности „Електрохимични технологии и защита от корозия“, „Технология на каучука и пластмасите“.

4. Стажант-конструктор (2 места), подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на машиностроенето в специалности „Механично уредостроене“, „Мехатроника“.

 5. Стажант-електрончик (2 места), подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на Електронната техника и технологии, в специалност „Електроника“.

6. Стажант-технически изпълнител (2 места), подходящи за студенти, обучаващи се или завършили  бакалавърска степен, специалност  „Индустриален мениджмънт“.

7. Стажант-специалист, компютърни мрежи и системи (2 места), подходящи за студенти, обучаващи се или завършили специалност „Компютърни системи и технологии“.

  1. Стажант-изпитател на въоръжение, военни техники и имущества (2 места), подходящи за студенти, обучаващи се в „Национален военен университет”.

9. Стажант-инспектор, административно обслужване на персонала (2 места), подходящи за студенти, обучаващи се или завършили  бакалавърска или магистърска степен, специалност  „Управление на човешките ресурси“.

Кандидатства се чрез подаване на подробна автобиография до Дирекция  “Развитие на човешки ресурси”,  отдел „УЧР“ на адрес гр.Сопот, ул. „Иван Вазов“ №1 или в електронен формат на e-mail: popov@vmz.bg.

Телефон за справка: 0887 804188  или  03139 / 52-44 

Краен срок за кандидатстване – 1 юни 2018 г.

Стажантската програма предлага придобиване на практически опит чрез работа в реална среда; сключване на трудов договор за работа или договор за стипендия; продължителност от 1 до 3 месеца; пълно или непълно работно време; безплатен престой в общежитие за целия период на стажа за живущите в отдалечени населени места.

С предимство ще се разглеждат кандидати, които сажители на общини Карлово и Сопот и Пловдивска област и деца на работници и работници-пенсионери на „ВМЗ“ ЕАД.

...
Виж още