ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
23/08/2016 Конкурс за доставка и внедряване на CAD/CAM/CAE система във “ВМЗ” ЕАД – Сопот

“ВМЗ” ЕАД – гр.Сопот обявява конкурс за внедряване на  CAD/CAM/CAE система за проектиране, анализ, машинна обработка на моделите и тестване на изделията в единна електронна среда, която да се интегрира в ERP – система за бизнес управление на ресурсите на всички оперативни нива – доставки, производство, продажби, финанси и счетоводство.

Заявки за участие в конкурса ще се приемат до 16.55 ч. на 20.09.2016 г. в деловодството на “ВМЗ” ЕАД – гр.Сопот, като те трябва да съдържат:
1. Заявително писмо в свободен текст
2. Документи по точките от „Критерии за допустимост на участниците“ от настоящата обява
След този срок документи не се  приемат. До конкурса ще бъдат допуснати участниците отговарящи на  посочените критерии.

Конкурсът ще се проведе на два етапа.

Първи етап:
1. Представяне на продуктите .
2. Провеждане първоначални обучения на наши специалисти за работа с продуктите.
3. ВМЗ да предостави възел (детайли) за CAD/CAM/CAE конструиране и изработване от служители на ВМЗ със съдействието на специалисти от съответната фирма.
4. Определяне на подходящите за ВМЗ –ЕАД  CAD/CAM/CAE продукти съобразно критериите,посочени по долу по точкова система /Таблица 1/ и уточняване на необходимите лицензи от различните модули.

Втори етап:
1. Представяне на оферти от двама участници събрали най-много точки от първия етап т. 4 .
2. Одобряване на оферта и окончателно внедряване на избраната  CAD/CAM/CAE система.

 Критерии за допустимост на участниците
1. Участникът трябва да представи документ, с който да удостовери, че е собственик на предлагания софтуер или оторизационно писмо, че има право да го продава и поддържа.
2. Декларация, че работи минимум от три години в сферата на CAD/CAM/CAE продуктите.
3. Представяне на  препоръки  за добро изпълнение на проекти в предприятия сходни на ВМЗ-ЕАД.
4. Декларация, че разполага със специалисти със съответните квалификации, отговорни за въвеждането на системата в експлоатация и поддръжка.

Основни критерии при избор на CAD/CAM/CAE система

Съдържание на офертата
 Офертата се представя на български език.
Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящите указания .
Документите, свързани с участието в настоящата процедура, се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя.

Документите свързани с участието в настоящата процедура, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1. наименованието на участника
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
3. наименованието на конкурса;

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Цената следва да бъде представена в български лева без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая.
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката.
Отговорност за евентуално допуснати грешки, включително аритметични или пропуски в изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в процедурата.
Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.
Документите към офертата се подписват от лицето, което представлява участника съгласно документа за регистрация, респективно удостоверението за актуално състояние  или от изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. В този случай се представя пълномощното.
Участник няма да бъде допуснат участие в настоящата поръчка и съответно ще бъде отстранен от участие, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител или участва в обединение или е свързано лице с друг участник.

Приемане на оферти/връщане на оферти
За получените оферти за участие при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:
1. подател на офертата за участие;
2. номер, дата и час на получаване;
3. причините за връщане на офертата за участие (когато е приложимо).
При приемане на офертата, тя се регистрира, като на подателя се издава документ с поредният номер, датата и часът на получаването; същата информация се нанася и върху опаковката на офертата. В регистъра се вписват всички получени оферти.
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.
Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти за участие пред Деловодството на възложителя, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите за участие на лицата от списъка се завеждат в регистъра.
Не се допуска приемане на оферти за участие от лица, които не са включени в списъка.
Получените оферти за участие се предават на председателя на назначената от възложителя комисия, за което се съставя протокол с данните от регистъра. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

Промени, оттегляне на оферти
До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.
Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.
Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

Критерий за оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите е „технически и икономически най-изгодна оферта“.

Оценяването и класирането на офертите се извършва при следните показатели за оценка:

Предлагана цена (С) – максимална оценка 100 точки.

C = Cmin/Cn x 250,

Където:
С – Оценка на ценовото предложение;
Сmin – най-ниска предложена цена от участник;
Cn – Предлагана цена другия участник.
Числото 250 е коефициент на тежест.

Окончателна оценка и класиране на офертите
Комисията класира участниците, като сумира точките получени от първи етап /Таблица 1/ и точките получени от ценовите предложения.
Когато комплексните оценки на две офертите са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгни ценови предложения.

Срок за изпълнение
Стартиране на Първи етап          – 01.08.2016 г.
Приключване на Първи етап      – 31.10.2016г.
Стартиране на Втори етап          – 03.11.2016г.
Приключване на Втори етап      – 11.11.2016г.

Забележка: Срокът за окончателно внедряване на избраната  CAD/CAM/CAE система ще бъде записан в договора със спечелилия конкурса.

За допълнителна информация: инж. В. Василев, тел. 0888 218997

...
Виж още
19/08/2016 Министър Лукарски: Новата галванична линия във ВМЗ-Сопот е крачка към постигането на модерно и високотехнологично производство

„Инвестицията в нова галванична линия във ВМЗ-Сопот е поредна сериозна крачка към постигането на модерно и високотехнологично производство в оръжейницата. Това ще позволи на предприятието не само да задържи силните си позиции на международните пазари, но и да се наложи като лидер в производството на боеприпаси.“ Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на официалното откриване на нова галванична линия в Механичен цех на ВМЗ-Сопот. Новото съоръжение повишава производствения капацитет за обработка на механични детайли 5 пъти.
Министър Лукарски подчерта, че през последната година ръководството и екипът на ВМЗ-Сопот работят упорито и постиженията им затвърждават тенденцията за динамично и стабилно развитие на оръжейницата. Икономическият министър припомни, че ВМЗ се е справило успешно с трудностите, възникнали след миналогодишния инцидент на площадката в Иганово и не само е компенсирало забавянето в изпълнението на сключените договори, но е сключило и нови такива, обезпечаващи работата му за две години напред. Според Лукарски тези договори поставят сериозни предизвикателства по отношение на производствения капацитет на предприятието и възможността за изпълнението им, но това не спира усилената работа на екипа и е едва началото на един по-амбициозен план за развитие.
Министър Лукарски изтъкна още постигнатите от ръководството на ВМЗ резултати, които намират видимо изражение в значително подобреното му финансово състояние, нови работни места, по-добро възнаграждение и въвеждането на система за допълнително материално стимулиране за работниците и служителите на държавната оръжейница. От поемане на управлението от настоящия изпълнителен директор инж. Иван Гецов и новия Съвет на директорите ВМЗ е погасило над 22 млн. лв. задължения. В същото време са назначени над 1200 нови работници и служители, а оръжейницата продължава да изпитва глад за кадри. За да може да обезпечи нуждите си от технически персонал, тази година ВМЗ е договорило разкриване на паралелки с профил металообработване в техникумите в Карлово и Сопот, но интерес от страна на учениците по думите на министър Лукарски няма. „Заплатите и условията за труд във ВМЗ са добри, има и бъдеще“, посочи още той, като призова родителите и учениците от региона да избират специалности, за които има търсене на пазара на труд. Именно такъв е случаят с ВМЗ, където работната ръка не успява да обезпечи динамичното развитие на предприятието и увеличаващите се поръчки.
По отношение на финансовите постижения, министър Лукарски посочи, че приходите от продажби на предприятието са нараснали многократно – от близо 38 млн. лв. за първото полугодие на 2015 г. до над 172 млн. лв. за първото шестмесечие на 2016 г. Нетната печалба на предприятието към средата на тази година пък е 70,3 млн. лв. спрямо загуба от почти 1,2 млн. лв. за същия период на 2015 г.
Изпълнителният директор на ВМЗ инж. Гецов заяви, че с инвестицията в новата галванична линия планираната месечна обработка на завода през първия месец се очаква да достигне половин милион детайла, а до края на 2016 г. – да достигне капацитет от един милион заготовки месечно. „Това ще доведе до по-уверено посрещане на 2017 г., по-мащабно производство и повишено качество“, допълни той. Инж. Гецов благодари за всестранната подкрепа на Министерство на икономиката. Тази подкрепа по думите на министър Лукарски е напълно заслужена. „Може да разчитате на такава подкрепа и занапред, защото за първи път от много време ВМЗ работи като колектив, който наистина иска да създаде нещо стойностно и да има своя принос в развитието на региона“, завърши икономическият министър.
На събитието присъстваха още зам.-министърът на икономиката Любен Петров, заместник-областният управител на Област Пловдив Георги Пилев и кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов.

IMG_6618  IMG_6693  IMG_6749

...
Виж още