ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
26/01/2021 ОБЯВА

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, ГР. СОПОТ

 

 

О Б Я В Я В А

 

Събиране на оферти за избор на фирма, желаеща да разположи вендинг кафе-автомати на територията на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД /„ВМЗ“/ ЕАД

 

„ВМЗ“ ЕАД събира оферти на фирми, желаещи да разположат вендинг кафе-автомати на територията на дружеството /площадка Сопот и площадка Иганово/, които да предоставят топли и ободряващи напитки за работниците и служителите на територията на „ВМЗ“ ЕАД.

Общият размер на територията за отдаване под наем е 40 /четиридесет/ кв. м. Минималният размер на месечната наемна цена за един квадратен метър е 75 /седемдесет и пет/ лева, като в сумата се включват и разходите за електрическа енергия и вода. Срокът на договора за отдаване под наем на горните територии е 3 /три/ години.

 

Изисквания към кандидатите:

 

 1. Кандидатите трябва да бъдат юридически лица, които не са обявени в несъстоятелност или не са в производство за обявяване в несъстоятелност;
 2. Лицата, представляващи юридическото лице, кандидатстващо съгласно настоящата обява, не трябва да са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от особената част на Наказателния кодекс, освен ако са реабилитирани.

 

Основни изисквания към автоматите за топли напитки:

 

 1. Да бъдат технически изправни и обезопасени;
 2. Да са снабдени с монетник, който връща ресто, както и да работят с монети от 5, 10, 20, 50 ст., 1 лев и 2 лева;
 3. Да имат, посочен на видно място, телефон за връзка с представител на фирмата;

 

Изисквания към офертите:

 

Офертите трябва да съдържат:

 1. Предложение, съдържащо:

-      идентификационни данни за кандидата, а именно: наименование на юридическото лице, представляващо лице, адрес за кореспонденция и ЕИК;

-      Размера на площта, която кандидатът е готов да наеме и обслужва;

-      месечната наемната цена в български лева за един квадратен метър, която кандидатът е готов да заплати за поставяне на една вендинг машина за кафе;

-      Информация за опит на кандидата в сферата на вендинг услугите;

-      Информация за кафе автоматите, които кандидатът използва;

-      Описание на предлагания асортимент от топли напитки;

 1. Декларация в свободен текст, че предлаганите топли напитки отговарят на всички законови изисквания за качество и безопасност за човешкото здраве;
 2. Декларация в свободен текст, в която кандидатът декларира, че не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от особената част на Наказателния кодекс, освен ако не е реабилитиран.
 3. Оригинал на пълномощно, когато офертата е подадена от пълномощник на кандидата.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който са отбелязани: наименованието оферта, предметът на офертата, фирмата и адресът на кандидата. В случай, че офертите се изпращат чрез куриер, валидна е датата на клеймото на куриера.

В плика с офертата се прилага и отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, в който се поставя писмено ценово предложение на месечната наемна цена за квадратен метър, която кандидатът е готов да заплаща.

Не се допускат до разглеждане предложения, които са подадени:

-  след срока, посочен в обявата;

-  в незапечатан или прозрачен плик;

 

Ред за определяне на най-добра оферта:

 

            За наемател ще бъде определен кандидатът или кандидатите с най-добри показатели относно:

 1. предложената месечна наемна цена за квадратен метър,
 2. предложеният общ размер на наемната площ,
 3. опитът на кандидата в сферата на вендинг услугите,
 4. качеството на вендинг машините,
 5. предлагания асортимент от напитки;

 

Други условия:

 

 1. При желание, кандидатите могат да направят оглед на териториите за разполагане на кафе автомати;
 2. В случай че никой от кандидатите не представи оферта за обслужване на цялата територия, нуждаеща се от вендинг автомати, „ВМЗ“ ЕАД има право да обяви за спечелили двама или повече кандидати, като автоматите ще бъдат разпределени по допълнително уточнен ред;
 3. При необходимост за съхранение на продукти и консумативи, „ВМЗ“ ЕАД предоставя възможност за наемане на допълнителни складови площи от спечелилия кандидат;

 

Офертите се подават в срок до 16.30 часа на 11.02.2021г. в деловодството на
„ВМЗ” ЕАД на адрес: гр. Сопот, община Сопот, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 1,

 

                                                                                                                     

За повече информация:

 

Любомир Рашков      0889 787 691

Начо Семков              0888 555 542

...
Виж още
23/12/2020 ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД

УВАЖАЕМИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

НА ВАЗОВСКИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ,

 

КОЛЕГИ,

 

Обръщам се към вас в навечерието на Рождество Христово с искрено пожелание в семействата ви да се случи нещо ново, светло и красиво! Нека светлината на големия християнски празник бъде своеобразен преход между онова, което ще остане зад нас и това, което предстои. Пожелавам душите на всички да се възродят за човешка топлина, отзивчивост и добрина!

Изпращаме една сложна и тежка година, през която положихме всички усилия да докажем, че можем да работим и в условията на световна криза; да бъдем иновативни, да отстояваме своите интереси във всички точки на света. Приемете благодарността и признанието на ръководството на дружеството за вашия труд в месеците на изпитания!

На прага на 2021 година всички ние сме изпълнени с надежда и очакване за реализиране на плановете, за съпричастност, за разбиране и взаимодействие помежду ни. Желая здраве, щастие и благополучие на вас и семействата ви! Да бъдем благодарни на всичко, което имаме и с добра мисъл, с надежда и вяра в позитивното начало да посрещнем 2021 година!

 

СВЕТЛИ РОЖДЕСТВЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

 

ЗДРАВА, МИРНА,

БЛАГОПОЛУЧНА, УСПЕШНА 2021 ГОДИНА!

 

Д-Р ИНЖ. ИВАН ГЕЦОВ

 

 

...
Виж още