ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
27/08/2021 СЪОБЩЕНИЕ

От 19.08.2021г. “ВМЗ” ЕАД е член на Сдружение “Българска отбранителна индустрия – академик Стефан Воденичаров”

 

BDIA-logo-2019-events-bgVMZ_embl2004_cyan_bul

...
Виж още
17/08/2021 ОБЯВА

“ВМЗ” – ЕАД гр. Сопот набира оферти за избор на регистрирана Служба по трудова медицина /СТМ/ за комплексно обслужване по безопасност и здраве при работа, за пълен и задължителен обем дейности, съгласно изискванията на чл.25, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 3 за службите по трудова медицина.

Кандидатите следва:

1. Да притежават  валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001, с обхват трудова медицина, оценка на съответствието от орган за контрол;

2. Да имат и предоставят разработена методика за оценка на професионалните рискове;

3. Да имат акредитиран орган за контрол от ИА БСА, с обхват факторите на работната среда  за „ВМЗ”-ЕАД / микроклимат, шум, химични агенти, прах, вибрации, изкуствено осветление, физическо натоварване, вентилационни         инсталации;

4. Да отговарят на изискванията за работа в стратегически обект.

5. Да са обслужвали или да обслужват дружества със сходен предмет на дейност,  или предприятия с над 3 500 работника.

6. Препоръки от възложители.

Офертите  да  бъдат  представени  в  затворени  пликове в деловодството на “ВМЗ” -  ЕАД в срок до 15.00 часа на 10.09.2021г..

Адресът на дружеството е: гр. Сопот – 4330,

ул. ”Ив. Вазов” № 1 “ ВМЗ” – ЕАД

Оферта за СТМ

...
Виж още