ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
17/12/2018 Весела Коледа и Честита Нова Година

ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ

ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ВМЗ ЕАД – СОПОТ

 

УВАЖАЕМИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

НА ВАЗОВСКИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ,

КОЛЕГИ,

Изпращаме година, изпълнена с трудности, които заедно успяхме да преодолеем. Нещо повече – заедно направихме необходимото, за да започне нов възход на дружеството и да се създадат предпоставки за една много добра 2019-а година!

Изтичащата ни даде възможност да погледнем на всичко, случващо се в и около ВМЗ, по различен начин. Начин, който ни направи по-мъдри и постави основите за бъдещо развитие на предприятието, което гарантира успехите ни в бъдеще.

Вие, нашият най-ценен капитал, приемете благодарността ни!Трудете се така, както и досега!Имайте вяра в бъдещето на Вазовските машиностроителни заводи!

Поздравявам вас и вашите семейства по повод Рождество Христово и настъпване на новата година. Пожелавам ви здраве, спокойни и успешни дни, късмет, благоденствие и просперитет!

 

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

МИРНА И ЩАСТЛИВА 2019 ГОДИНА!

 

Д-р инж. Иван Гецов -

изпълнителен директор

...
Виж още
14/12/2018 Обява за независим оценител

Събиране на оферти за избор на независим оценител за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти – ведомствени апартаменти и гаражи (приблизително 30 броя), собственост на дружеството

  1. Кандидатите могат да бъдат физически или юридически лица, притежаващи сертификат за независим оценител, съгласно ЗНО и да са вписани в Публичния регистър на КНОБ
  2. Предложенията за участие се подават в срок до 16.30 часа на 11.01.2019 г. в деловодството на „ВМЗ” ЕАД на адрес: гр. Сопот, община Сопот, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 1, в запечатан, непрозрачен плик, върху който са отбелязани: наименованието оферта, предметът на офертата, името (фирмата) и адресът на кандидата. В случай, че офертите се изпращат чрез куриер, валидна е датата на клеймото на куриера.
  3. Не се допускат до разглеждане предложения, които са подадени:

-  след срока, посочен в обявата;

-  в незапечатан или прозрачен плик.

Изисквания към кандидатите:

  1. Кандидатите да не са обявени в несъстоятелност или да не са в производство за обявяване в несъстоятелност;
  2. Кандидатите да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от особената част на Наказателния кодекс, освен ако са реабилитирани. Обстоятелствата по тази точка се удостоверяват с декларация на кандидата.
  3. Кандидатите трябва да  представят декларация за липсата на интереси, свързани с придобиване на имущество или друг финансов интерес.
  4. В случай че кандидатът е юридическо лице, изискването по т. 2 се отнася за лицата, представляващи юридическото лице в конкретната процедура.
  5. Когато кандидат е обединение, което не е юридическо лице, декларации се представят от всяко физическо лице и от членовете на управителните органи на всяко юридическо лице, участващо в него.

Изисквания към офертите:

Офертите трябва да съдържат:

  1. Предложение за участие  с посочени идентификационни данни за кандидата:

- за физически лица – имена, адрес за кореспонденция и банкова сметка;

- за юридически лица –  наименование на юридическото лице, адрес за кореспонденция, ЕИК и банкова сметка;

- Опит на оценителя.

2. Предложение за изпълнение:

- цена в български лева с включен ДДС за лицата, регистрирани по ЗДДС;

- срок в календарни дни за извършване на пазарната оценка;

- оценката да бъде извършена съгласно изискванията на Българските стандарти за оценяване 2018 /БСО 2018/ и спазвайки Закона за независимите оценители.

Правила за провеждане на избора на екип за извършване на пазарна оценка на ведомствени апартаменти и гаражи:

Офертите ще бъдат класирани на основание получените точки съгласно формулата:

0,8 Кц + 0,2 Кср

Където:

Кi
Кц = ———-  х 100

K max

Кi –  цена за изготвяне на пазарната оценка

K max – максимална цена, предложена в конкурса

Ксрi
Кср= ———–  х 100

Kср max

Ксрi – срок в календарни дни за изготвяне на пазарната оценка

K срmax – максимален предложен срок

За спечелил ще бъде обявен участникът, получил най-малък брой точки.

 

Крайна дата за подаване на документи: 11.01.2019г.; 16,30ч.

 

За информация: тел. централа: 03134/98-66

                                     вътр. тел.: 21-44; 36-72

...
Виж още