ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
23/08/2016 Конкурс за доставка и внедряване на CAD/CAM/CAE система във “ВМЗ” ЕАД – Сопот

“ВМЗ” ЕАД – гр.Сопот обявява конкурс за внедряване на  CAD/CAM/CAE система за проектиране, анализ, машинна обработка на моделите и тестване на изделията в единна електронна среда, която да се интегрира в ERP – система за бизнес управление на ресурсите на всички оперативни нива – доставки, производство, продажби, финанси и счетоводство.

Конкурсът ще се проведе на два етапа.

Първи етап:
1. Представяне на продуктите .
2. Провеждане първоначални обучения на наши специалисти за работа с продуктите.
3. ВМЗ да предостави възел (детайли) за CAD/CAM/CAE конструиране и изработване от служители на ВМЗ със съдействието на специалисти от съответната фирма.
4. Определяне на подходящите за ВМЗ –ЕАД  CAD/CAM/CAE продукти съобразно критериите,посочени по долу по точкова система /Таблица 1/ и уточняване на необходимите лицензи от различните модули.

Втори етап:
1. Представяне на оферти от двама участници събрали най-много точки от първия етап т. 4 .
2. Одобряване на оферта и окончателно внедряване на избраната  CAD/CAM/CAE система.

 Критерии за допустимост на участниците
1. Участникът трябва да представи документ, с който да удостовери, че е собственик на предлагания софтуер или оторизационно писмо, че има право да го продава и поддържа.
2. Декларация, че работи минимум от три години в сферата на CAD/CAM/CAE продуктите.
3. Представяне на  препоръки  за добро изпълнение на проекти в предприятия сходни на ВМЗ-ЕАД.
4. Декларация, че разполага със специалисти със съответните квалификации, отговорни за въвеждането на системата в експлоатация и поддръжка.

Основни критерии при избор на CAD/CAM/CAE система

Съдържание на офертата
 Офертата се представя на български език.
Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящите указания .
Документите, свързани с участието в настоящата процедура, се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя.

Документите свързани с участието в настоящата процедура, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1. наименованието на участника
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
3. наименованието на конкурса;

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Цената следва да бъде представена в български лева без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая.
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката.
Отговорност за евентуално допуснати грешки, включително аритметични или пропуски в изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в процедурата.
Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.
Документите към офертата се подписват от лицето, което представлява участника съгласно документа за регистрация, респективно удостоверението за актуално състояние  или от изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. В този случай се представя пълномощното.
Участник няма да бъде допуснат участие в настоящата поръчка и съответно ще бъде отстранен от участие, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител или участва в обединение или е свързано лице с друг участник.

Приемане на оферти/връщане на оферти
За получените оферти за участие при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:
1. подател на офертата за участие;
2. номер, дата и час на получаване;
3. причините за връщане на офертата за участие (когато е приложимо).
При приемане на офертата, тя се регистрира, като на подателя се издава документ с поредният номер, датата и часът на получаването; същата информация се нанася и върху опаковката на офертата. В регистъра се вписват всички получени оферти.
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.
Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти за участие пред Деловодството на възложителя, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите за участие на лицата от списъка се завеждат в регистъра.
Не се допуска приемане на оферти за участие от лица, които не са включени в списъка.
Получените оферти за участие се предават на председателя на назначената от възложителя комисия, за което се съставя протокол с данните от регистъра. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

Промени, оттегляне на оферти
До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.
Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.
Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

Критерий за оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите е „технически и икономически най-изгодна оферта“.

Оценяването и класирането на офертите се извършва при следните показатели за оценка:

Предлагана цена (С) – максимална оценка 100 точки.

C = Cmin/Cn x 250,

Където:
С – Оценка на ценовото предложение;
Сmin – най-ниска предложена цена от участник;
Cn – Предлагана цена другия участник.
Числото 250 е коефициент на тежест.

Окончателна оценка и класиране на офертите
Комисията класира участниците, като сумира точките получени от първи етап /Таблица 1/ и точките получени от ценовите предложения.
Когато комплексните оценки на две офертите са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгни ценови предложения.

Срок за изпълнение
Стартиране на Първи етап          – 01.08.2016 г.
Приключване на Първи етап      – 31.10.2016г.
Стартиране на Втори етап          – 03.11.2016г.
Приключване на Втори етап      – 11.11.2016г.

Забележка: Срокът за окончателно внедряване на избраната  CAD/CAM/CAE система ще бъде записан в договора със спечелилия конкурса.

...
Виж още
19/08/2016 Конкурс по документи за избор на лицензиран търговец за Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „ВМЗ” ЕАД

 

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД обявява конкурс по документи за избор на  лицензиран търговец за: „ Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД” от Изпълнител-координатор на стандартна балансираща група, за високо напрежение, с пълно администриране на информационния поток с „ЕСО” ЕАД  и поемане на разходите за небаланс.

Прогнозно количество на електрическа енергия, която ще се доставя за една година е 25 000 МWh.

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПРОЦЕДУРАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. Валидна Лицензия за „ Търговия с електрическа енергия” съгласно чл.39 от Закона за енергетиката, включваща дейността „Координатор на балансираща група” или придружена с Решение на КЕВР за допълване на съществуваща Лицензия по чл.39 от Закона за енергетиката с правата и задълженията, свързани с дейността „Координатор на балансираща група” – заверено копие

2. Предимство за участниците  ще се счита обезпечаването на електрическа енергия от производство за сигурност на доставките на електрическа енергия, поради характера на производството ни.

Офертите се представят в запечатан плик с надпис “ОФЕРТА”  в Деловодството на дружеството на адрес:

гр.  Сопот 4330, общ. Сопот,  обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 1.

Същият следва да отразява процедурата, по която се кандидатства както и име на кандидата.

В основния плик се поставят два плика.
В един от пликовете се запечатват документите от ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПРОЦЕДУРАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Пликът са надписва с надпис „Документи за допускане до процедурата за участие“.

В друг плик се поставя ценовото предложение и техническото предложение (по Приложение 1) за изпълнение на услугата.

Пликът се надписва с надпис „Ценово и техническо предложение“.

Конкурсът  преминава през два етапа.

  1. Допускане до процедурата за участие в конкурса;
  2. Оценка на офертите.

Критерии за оценка е „икономически най-изгодната оферта”и сигурността на доставката.
Срок за подаване на офертите до 16.00 часа на 25.08.2016 година.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

За контакт: office@vmz.bg,

За допълнителна информация: Инженер РЕЕ – Маргарита Рогачева, тел. 0888776176, e-mail : rogacheva@vmz.bg

...
Виж още