ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ

“ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.
Първата копка на създадената през 1936 г. Държавна военна фабрика е направена на 9 юни – Спасов ден.
Благодарение на интелектуалния потенциал на научно-техническите кадри и на високата квалификация на изпълнителския персонал на

фирмата през годините бяха усвоени редица специални и граждански изделия.

“ВМЗ” EАД ще остане в историята като първото и единствено предприятие с най-високи държавни отличия.

Новини
16/03/2017 Продажба на имоти собственост на “ВМЗ” ЕАД чрез Агенцията за приватизация

Следните имоти, собственост на “ВМЗ” ЕАД, Сопот се продават чрез Агенцията за приватизация :

I. „Дом паметник хижа „Чевира“ включващ следните сгради, съгласно  скица № КО6576/18.02.2016г.

1. Сграда № 11 /единадесет/ хижа, заслон, бунгало с площ от 405 кв.м. /четиристотин и пет квадратни метра/ и разгърната застроена площ  – 1215 кв.м. /хиляда двеста и петнадесет квадратни метра/;

2. Сграда №12 /дванадесет/ хижа, заслон, бунгало с площ от 285 кв.м. /двеста осемдесет и пет квадратни метра/ – сградата се използва за Столова с кухня към х.”Чевира;

3. Сграда №13 /тринадесет/ хижа, заслон, бунгало /Сграда Щаб/ с площ от 41 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра/;

4. Сграда Трафопост, представляваща масивна постройка със застроена      площ  от 9 кв.м., построена в същия имот – на около 200 м. от комплекса. Оборудван е със съоръжения, захранващи само комплекс „Чевира”

 

II. Поземлен имот с идентификатор 35523.28.302 в Индустриална зона – гара   Калояново с площ от 6852 кв.м., с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, включващ следните сгради, съгласно скица № 15-70971-15.02.2016г.:

  1. Сграда 35523.28.302.1 със застроена площ 299 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда;
  2. Сграда 35523.28.302.2 със застроена площ 250 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда;
  3. Сграда 35523.28.302.3 със застроена площ 313 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Складова база, склад;
  4. Сграда 35523.28.302.4 със застроена площ 791 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда;
  5. Сграда 35523.28.302.5 със застроена площ 169 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда;
  6. Сграда 35523.28.302.6 със застроена площ 115 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда;
  7. Сграда 35523.28.302.7 със застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда;
  8. Сграда 35523.28.302.8 със застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1,

предназначение: Складова база, склад

III. Поземлен имот с идентификатор 68080.130.590 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет/, с площ от 12 671кв.м. /дванадесет хиляди шестстотин седемдесет и един квадратни метра/, съгласно скица №15-153893-01.04.2016г. – находящ се в гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-8/11.03.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес в гр. Сопот, п.к. 4330, местността „Трагата“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, без стар идентификатор, номер по предходен план – 90 /деветдесет/,  при граници и съседи: 68080.71.65, 68080.130.570, 68080.130.100, 68080.130.528, 68080.130.98, 68080.130.593, 68080.130.587  ведно със сградите, които попадат върху имота а именно:

 1. Сграда с идентификатор 68080.130.590.1 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка едно/, със застроена площ от 1503 кв.м. /хиляда петстотин и три квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, складова база, склад;

2. Сграда с идентификатор 68080.130.590.2 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка две/, със застроена площ от 244 кв.м. /двеста четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи 4/четири/, с предназначение, промишлена сграда;

3. Сграда с идентификатор 68080.130.590.3 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка три/, със застроена площ от 90 кв.м. /деветдесет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, промишлена сграда;

4. Сграда с идентификатор 68080.130.590.4 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка четири/, със застроена площ от 41 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, складова база, склад;

5. Ссграда с идентификатор 68080.130.590.5 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка пет/, със застроена площ от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, сграда за енергопроизводство;

6. Сграда с идентификатор 68080.130.590.6 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка шест/, със застроена площ от 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, промишлена сграда;

7. Сграда с идентификатор 68080.130.590.7 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка седем/, със застроена площ от 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, складова база, склад;

8. Сграда с идентификатор 68080.130.590.8 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка осем/, със застроена площ от 3 417 кв.м. /три хиляди четиристотин и седемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, складова база, склад;

 

 

...
Виж още
10/03/2017 “ВМЗ” ЕАД – Сопот внедрява последно поколение софтуер за дигитално проектиране и програмиране

“ВМЗ” ЕАД-Сопот, най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България, стартира процес на внедряване на последно поколение CAD/CAM/CAE система от висок клас от SIEMENS PLM Software. За внедрител на системата, след проведен търг, е избрана СпейсКАД – фирма от ДАВИД Холдинг АД. Решението е реализирано със SIEMENS XN и Siemens Solid Edge и включва над 40 броя CAD, CAM и CAE софтуерни лицензии за дигитално проектиране, симулация, програмиране на CNC машини и изготвяне на документация за производството на специални изделия.

Д-р инж. Иван Гецов – изпълнителен директор на ВМЗ, коментира: “Като първа стъпка в изпълнението на изготвената стратегия за трансформация на бизнеса чрез внедряване на иновативни процеси и високи технологии, “ВМЗ” се довери на водещата световна инженерна компания SIEMENS и нейният партньор СпейсКАД ООД, за плавен преход към дигитализация на инженерните процеси в дружеството. Успешното изпълнение на тази първа стъпка ще създаде устойчив инженерен фундамент за реализиране на стратегията, чрез предстоящото изграждане на научно-технологичен парк към “ВМЗ” Сопот – база, в която науката, знанията, дигиталните инструменти и иновациите ще подпомагат усилията на ръководството към синхронизиране на производството с високите критерии на инициативата ИНДУСТРИЯ 4.0.

Бальо Динев – изпълнителен директор на ДАВИД Холдинг АД, казва: “За СпейсКАД, проектът във “ВМЗ” ЕАД Сопот е не само предизвикателство, но и възможност да достави измерими стойности на дружеството чрез трансформация на съществуващите конвенционални инженерни процеси във високоефективна дигитална платформа за проектиране и производство на изделия чрез “дигитални двойници” на продукта и процеса (Digital Tweens). Като водещ доставчик на решения за ИНДУСТРИЯ 4.0, SIEMENS предлага доказани софтуерни CAD, CAM, CAE и PLM инструменти, способни да посрещат нуждите и едновременно с това да надминават очакванията на взискателни потребители.” След приключване на текущия етап на внедряване – обучение на инженерните специалисти и трансфер на технология, СпейсКАД и “ВМЗ” ще извършат оценка на нуждите и подготовка за внедряване на PLM система за централизирано управление на инженерния процес, инженерните данни и измененията през целия жизнен цикъл на изделията на “ВМЗ” ЕАД – Сопот.

Повече за ВМЗ Сопот ЕАД може да намерите на http://vmz.bg/

За решенията, продуктите и услугите на СпейсКАД посетете http://www.spacecad.bg

...
Виж още