E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Конкурс за доставка и внедряване на CAD/CAM/CAE система във “ВМЗ” ЕАД – Сопот 23.08.2016

23.08.2016
Конкурс за доставка и внедряване на CAD/CAM/CAE система във “ВМЗ” ЕАД – Сопот 23.08.2016

“ВМЗ” ЕАД – гр.Сопот обявява конкурс за внедряване на  CAD/CAM/CAE система за проектиране, анализ, машинна обработка на моделите и тестване на изделията в единна електронна среда, която да се интегрира в ERP – система за бизнес управление на ресурсите на всички оперативни нива – доставки, производство, продажби, финанси и счетоводство.

Заявки за участие в конкурса ще се приемат до 16.55 ч. на 20.09.2016 г. в деловодството на “ВМЗ” ЕАД – гр.Сопот, като те трябва да съдържат: 1. Заявително писмо в свободен текст 2. Документи по точките от „Критерии за допустимост на участниците“ от настоящата обява След този срок документи не се  приемат. До конкурса ще бъдат допуснати участниците отговарящи на  посочените критерии.

Конкурсът ще се проведе на три етапа.

Първи етап: 1. Разглеждане на подадените документи съгласно Критериите за допустимост на участниците до конкурса 2. Определяне на фирмите, продължаващи участието  в него

Втори етап: 1. Представяне на продуктите съобразявайки се с минималните функционални изисквания към CAD/CAM/CAE система. 2. Предварително представяне на цени за еднотипни модули от различните продукти 3. Класиране на представените продукти съгласно основните критерии при избор на CAD/CAM/CAE система както и цени за еднотипни модули  като първите двама се допуснат до трети етап.

Модули, за които ще се изискват цени на Втори етап

Трети етап: 1. Провеждане първоначални обучения на наши специалисти за работа с двата продукта 2. ВМЗ да предостави възел(детайли)  за CAD/CAM/CAE конструиране и изработване от служители на ВМЗ със съдействието на специалисти от съответната фирма. 3. Определяне на необходимите лицензи от различните модули 4. Представяне на окончателни оферти от двама участници събрали най-много точки от първия етап 5.Одобряване на оферта и сключване на договор за внедряване на избраната  CAD/CAM/CAE система.

 Критерии за допустимост на участниците 1. Участникът трябва да представи документ, с който да удостовери, че е собственик на предлагания софтуер или оторизационно писмо, че има право да го продава и поддържа. 2. Декларация, че работи минимум от три години в сферата на CAD/CAM/CAE продуктите. 3. Представяне на  препоръки  за добро изпълнение на проекти в предприятия сходни на ВМЗ-ЕАД. 4. Декларация, че разполага със специалисти със съответните квалификации, отговорни за въвеждането на системата в експлоатация и поддръжка.

Основни критерии при избор на CAD/CAM/CAE система

Съдържание на офертата  Офертата се представя на български език. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящите указания . Документите, свързани с участието в настоящата процедура, се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя.

Документите свързани с участието в настоящата процедура, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1. наименованието на участника 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 3. наименованието на конкурса;

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Цената следва да бъде представена в български лева без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая. Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката. Отговорност за евентуално допуснати грешки, включително аритметични или пропуски в изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в процедурата. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря. Документите към офертата се подписват от лицето, което представлява участника съгласно документа за регистрация, респективно удостоверението за актуално състояние  или от изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. В този случай се представя пълномощното. Участник няма да бъде допуснат участие в настоящата поръчка и съответно ще бъде отстранен от участие, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител или участва в обединение или е свързано лице с друг участник.

Приемане на оферти/връщане на оферти За получените оферти за участие при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: 1. подател на офертата за участие; 2. номер, дата и час на получаване; 3. причините за връщане на офертата за участие (когато е приложимо). При приемане на офертата, тя се регистрира, като на подателя се издава документ с поредният номер, датата и часът на получаването; същата информация се нанася и върху опаковката на офертата. В регистъра се вписват всички получени оферти. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти за участие пред Деловодството на възложителя, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите за участие на лицата от списъка се завеждат в регистъра. Не се допуска приемане на оферти за участие от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти за участие се предават на председателя на назначената от възложителя комисия, за което се съставя протокол с данните от регистъра. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

Промени, оттегляне на оферти До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

Критерий за оценка на офертите Критерият за оценка на офертите е „технически и икономически най-изгодна оферта“.

Оценяването и класирането на офертите се извършва при следните показатели за оценка:

Предлагана цена (С) – максимална оценка 100 точки.

C = Cmin/Cn x 250,

Където: С – Оценка на ценовото предложение; Сmin – най-ниска предложена цена от участник; Cn – Предлагана цена другия участник. Числото 250 е коефициент на тежест.

Окончателна оценка и класиране на офертите Комисията класира участниците, като сумира точките получени от първи етап /Таблица 1/ и точките получени от ценовите предложения. Когато комплексните оценки на две офертите са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-ниски ценови предложения.

Срок за изпълнение Стартиране на Първи етап          – 01.08.2016 г. Приключване на Първи етап      – 30.09.2016 г. Стартиране на Втори етап          – 03.10.2016 г. Приключване на Втори етап      – 04.11.2016 г. Стартиране на Трети етап          – 10.11.2016 г. Приключване на Трети етап      – 16.12.2016 г.

Забележка: Срокът за окончателно внедряване на избраната  CAD/CAM/CAE система ще бъде записан в договора със спечелилия конкурса.

За допълнителна информация: инж. В. Василев, тел. 0888 218997

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 23.08.2016

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 23.08.2016

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 23.08.2016

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече