E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Конкурс за избор на лицензиран търговец за доставка на ел.енергия за нуждите на “ВМЗ” ЕАД 10.04.2018

10.04.2018
Конкурс за избор на лицензиран търговец за доставка на ел.енергия за нуждите на “ВМЗ” ЕАД 10.04.2018

ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД обявява конкурс по документи за избор на  лицензиран търговец за : „ Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД” от Изпълнител-координатор на стандартна балансираща група, за високо напрежение, с пълно администриране на информационния поток с „ЕСО” ЕАД и поемане на разходите за небаланс.

Прогнозно количество на електрическа енергия, която ще се доставя за една година е

39 000 МWh.

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПРОЦЕДУРАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Валидна Лицензия за „ Търговия с електрическа енергия” съгласно чл.39 от Закона за енергетиката, включваща дейността „Координатор на балансираща група” или придружена с Решение на КЕВР за допълване на съществуваща Лицензия по чл.39 от Закона за енергетиката с правата и задълженията, свързани с дейността „Координатор на балансираща група” – заверено копие; Предимство за участниците  ще се счита обезпечаването на електрическа енергия за сигурност на доставките, поради характера на производството ни.

Офертите се представят в запечатан плик в Деловодството на дружеството на адрес:

гр.  Сопот 4330, общ. Сопот,  обл. Пловдив, бул. „Иван Вазов“ № 1.

Същият следва да отразява процедурата, по която се кандидатства както и име на кандидата.

В основния плик се поставят два плика. Първи плик : „ ОФЕРТА“ : Документи за допускане до процедурата за участие, съгласно ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  ( Приложение 1)

Втори плик : „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ : Ценовото предложение на участника в конкурс по документи.

Конкурсът  преминава през два етапа.

Допускане до процедурата за участие в конкурса; Оценка на офертите.

Критерий за оценка е „икономически най-изгодната оферта”и сигурността на доставката. Срок за подаване на офертите до 16.00 часа на 23.04.2018 година. За контакт: [email protected],

За допълнителна информация: Инженер електрически контрол – Маргарита Рогачева,

тел. 0888776176,

e-mail : [email protected]

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ОТНОСНО:   ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛ – КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПАС ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С „ЕСО” ЕАД И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ЗА„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

Общи изисквания

При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ)).

В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като участник в стандартна балансираща група, без възложителя да заплаща такса за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на почасовите графици за потребление на възложителя.

Изпълнителят следва да осигури на Възложителя услуга по прогнозиране на потребление, изготвяне на почасови товарови графици, администриране на информационния поток към „ЕСО“ ЕАД, както и отговорност по балансиране.

Прогнозно количество и срок на доставката

Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия за срок от 12 ( дванадесет ) месеца е 39 000МВтч.

3. Техническа спецификация

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с „ЕСО“ ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси за обект „ВМЗ” ЕАД.

В приложената по-долу таблица е показано потреблението на потребителя за последните 12 месеца.

Месец и година Потребление общо в kWh АПРИЛ 2017 г. 2 480 482 МАЙ  2017 г. 2 126 226 ЮНИ 2017 г. 2 102 299 ЮЛИ 2017 г. 2 359 011 АВГУСТ 2017 г. 2 502 484 СЕПТЕМВРИ 2017 г. 2 330 261 ОКТОМВРИ 2017 г. 2 763 843 НОЕМВРИ 2017 г. 3 228 842 ДЕКЕМВРИ 2017 г. 2 753 962 ЯНУАРИ 2018 г. 3 349 091 ФЕВРУАРИ 2018 г. 3 432 525 МАРТ 2018 г. 3 351 083 ВСИЧКО 32 778 457

Цени и стойност на договора

Доставката на нетна активна електрическа енергия се извършва при свободно договорени цени съгласно чл.чл. 100 – 103 от ЗЕ.

Цената по договора се определя на база на оферирана единична цена за 1 /един/ МВтч нетна активна електрическа енергия.

Прогнозната обща стойност на договора се определя ориентировъчно въз основа на единичната цена и прогнозното количество за срока на договора. Крайната обща стойност на договора се определя въз основа на стойността на действително изразходваната активна електрическа енергия за целия срок на договора.

Цената за един МВтч нетна активна електрическа енергия е крайна и включва цената на нетна активна електрическа енергия, цената на доставката на електрическата енергия и други разходи, свързани с доставката на електрическата енергия, разходите за балансиране, разходите за прогнозиране на потреблението, разходи по изготвяне и администриране на прогнозни графици (на дневните почасови товарови графици), такса за участие в балансиращата група и всички разходи свързани с изпълнението на поръчката, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за небалансите – излишък и недостиг.

Цената по договора не включва регулаторно определените цени за пренос и достъп през/до електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, за „задължения към обществото”, други регулируеми от КЕВР цени, акциз и ДДС.

Валидност на офертата

Валидността на офертата е 90 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите, съгласно обявление на „ВМЗ“ ЕАД от 10.04.2018 г.

Задължения на изпълнителя

6.1. Да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на пазара на балансираща енергия, чрез включването му в балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща такса за участие.

6.2. Да оказва съдействие в процеса на регистрация на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.3. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор.

6.4. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Мрежовите оператори така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.

6.5. Да изготвя дневните почасови товарови графици за срока на договора. Този дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден.

6.6. Да изпраща дневните почасови товарови графици за доставка на „ЕСО“ ЕАД, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно администриране на графиците и обмен на информацията с „ЕСО“ ЕАД.

6.7. Да координира и балансира количествата нетна електрическа енергия.

6.8. Да издава оригинални фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество електрическа енергия и предоставените във връзка с това услуги.

Изисквания към участниците . Критерий за подбор

7.1. Участниците следва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия, съгласно чл. 39, във връзка с чл. 69 от Закона за енергетиката (ЗЕ), и координатор на балансираща група. За чуждестранните участници – наличие на еквивалентно право.

За доказване на това обстоятелство се посочва съответния публичен регистър, който съдържа тази информация или се предоставя копие от лиценза, или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени, доказващ еквивалентното право / за чуждестранни участници/

В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежаване на лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 и/или т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), се отнася за всеки член от обединението/консорциума, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „кординатор на балансираща група“.

7.2. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците трябва да имат успешно изпълнени минимум 2 ( две ) доставки, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата процедура ( доставка на електрическа енергия ).

Важно! Доказателствата за извършените доставки се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката.

3. Участникът не трябва да има задължения към мрежови оператори  и към обществения доставчик.

За доказване на това обстоятелство се представя Удостоверение за липса на задължения от съответния мрежови оператор и от обществени доставчици.

4. Участникът да декларира потвърждение за възможностите за доставка на цялото количество електрическа енергия в необходимите срокове, както и необходимото качество.

За доказване на това обстоятелство се представя декларация запотвърждение на възможностите за доставка на цялото количество електрическа енергия в необходимите срокове, както и необходимото качество –свободен текст  ( оригинал ).

 

Изисквания към офертата.

8.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно

към обявените условия.

8.2.1.       Всеки участник има право да представи само една оферта.

8.2.2.      Лице, което участва в обединение не може да представя самостоятелна

оферта.

8.4. Офертата трябва да бъде представена на български език.

8.5. Представените документи не подлежат на връщане.

8.6. Валидност на офертата :90 ( деветдесет )дни, считано от крайния срок за подаване на

офертите, съгласно обявление на „ВМЗ“ ЕАД от 10.04.2018 г.

9. Указания за подготовка на офертата.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите се изготвят на български език.

9.1. Опис на документите и информацията (оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията ОБРАЗЕЦ 1 ( виж приложението).

9.2. Информация относно личното състояние на участниците и критерии за подбор:

9.3. Техническо предложение, по отношение на обезпеченост и сигурност на доставката на електрическа енергия, съдържащо:

9.3.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал или заверено от участника копие).

9.3.2. Предложение за изпълнение на процедурата в съответствие с техническите спецификации и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

9.3.3. Друга информация и/или документи, изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.4. Ценово предложение (оригинал).

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Отговорност за евентуално допуснати грешки, включително аритметични или пропуски в изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в процедурата.

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Техническо предложение е по отношение на обезпеченост и сигурност на доставката на електрическа енергия.

10. Общи указания за съдържанието на офертата.

10.1. Офертата се поставя в запечатана непрозрачна опаковка върху която се посочва: наименованието на участника; включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес и наименованието на поръчката дадено от възложителя;

10.1.1. „Документи относно личното състояние и критериите за подбор” –

10.1.2. „Техническо предложение” :

Предложение за изпълнение на процедура за избор на доставчик в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (в оригинал);

Поставят се в опаковката.

Опаковката следва да е надписана по следния начин:

Наименование на Участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо: ……………. Адрес за кореспонденция: ……………….. Телефон, Факс, електронен адрес: ……………. ОФЕРТА за участие в конкурс по документи с предмет: …………………………… Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране! До …………….

10.2. „Предлагани  ценови параметри”  -  включващо ценовото предложение на участника в конкурс по документи.  Поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, който се поставя в опаковката.

Наименование на Участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо: ……………. Адрес за кореспонденция: ……………….. Телефон, Факс, електронен адрес: ……………. ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ  

11. Приемане на оферти / връщане на оферти

За получените оферти за участие при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

1. подател на офертата за участие;

2. номер, дата и час на получаване;

3. причините за връщане на офертата за участие (когато е приложимо).

При приемане на офертата, тя се регистрира, като на подателя се издава документ с поредният номер, датата и часът на получаването; същата информация се нанася и върху опаковката на офертата. В регистъра се вписват всички получени оферти.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти за участие пред Деловодството на възложителя, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите за участие на лицата от списъка се завеждат в регистъра.

Не се допуска приемане на оферти за участие от лица, които не са включени в списъка.

Получените оферти за участие се предават на председателя на назначената от възложителя комисия, за което се съставя протокол с данните от регистъра. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

Промени, оттегляне на оферти

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

12. Критерий за оценка на офертите

Всички оферти, отговарящи на обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания и

допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерий „ НАЙ-НИСКА ЦЕНА“, който съдържа  два показателя.

Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва на база комплексна оценка за всяка оферта.

Комплексната оценка на офертите се формира като сбор от оценката по показател С „Предлагана цена“ и Т „Сигурност на доставката на електрическа енергия”.

            КО = С + Т,

Където:

КО – комплексна оценка на предложението;

С - оценка на ценовото предложение;

Т – оценка на техническото предложение.

Оценка на ценовото предложение (С) – максимална оценка 85 точки.

C = Cmin/Cn x 85,

Където:

С – Оценка на ценовото предложение;

Сmin – най-ниска предложена цена за MWh;

Cn - Предлагана цена за MWhот конкретния участник.

Числото 85 е коефициент на тежест.

Техническо предложение – сигурност на доставката на електрическа енергия (Т) – максимална оценка 15 точки.

Точките по този показател се определят на база предложение по отношение на обезпеченост и сигурност на доставката на електрическа енергия.

10т. – получава участника, предложил най-висок брой членове в балансираща група, с подобно и по-голямо потребление.

5т. – получава участника, който предложи референции от основни производители на свободния пазар за надеждност на доставката на електрическа енергия .

13. Окончателна оценка и класиране на офертите

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. По-ниска предложена цена;

2. По-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;

3. По-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочените по-горе критерий или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

Образец 1

ДО

…………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изискванията и условията за допускане до процедура за участие в конкурс по документи за избор на доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „ВМЗ“ ЕАД „……………………………………………”, предоставяме на Вашето внимание:

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

№ Съдържание Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.стр.) 1 2 3 Документи относно личното състояние на участниците и критерии за подбор:             техническо предложение, съдържащо: 4 предложение за изпълнение на процедурата в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя         Ценово предложение Ценово предложение поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“  

Дата:                                                                         /Име, фамилия/

гр.                                                                              /Длъжност/

Още новини

СЪОБЩЕНИЕ 20.05.2024 10.04.2018

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 22.05.2024 г. /сряда/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативното ръководство на “ВМЗ” ЕАД...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 05.05.2024 10.04.2018

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Великден е празник, който осветлява смисъла на човешкото съществуване и изпълва сърцата с душевен мир и любов.В Христовото Възкресение е основанието и силата на нашата вяра, в него е залогът и на нашата надежда във всепобеждаващата сила на живота и доброто.Нека има светлина в душите ни, уют в домовете ни и смирение в сърцата ни!&nb...

Прочетете повече
ВМЗ с представяне на стажантската си програма на Форум „Стажове“ 2024 22.04.2024 10.04.2018

И тази година ВМЗ – Сопот взе участие във форум „Стажове“. Традиционно към щанда на предприятието имаше интерес от страна на студенти от всички факултети на Технически университет-София – Филиал Пловдив.Изложението даде възможност на студентите да се запознаят лично със служителите, които извършват подбора на персонал в дружеството. Експертите на ВМЗ презентираха пред тях какви знания и умения са...

Прочетете повече