E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

О Б Я В А

20.07.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (ВМЗ), гр. Сопот набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2023 г.

Информация за дружеството

 1. Балансова стойност на активите (хил. лв.) към 31.12.2022 г. – 625 627;
 2. Нетни приходи от продажби (хил. лв.) за 2022 г. – 507 479;
 3. Балансова ст-ст на имуществото подлежащо на одитиране (хил. лв.) към 31.12.2022 г. – сумата на актива на баланса плюс нетните приходи от продажби – 1 133 106.

Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти.

Изисквания за допускане.

Участникът в процедурата следва да отговаря на следните условия:

 1. Да бъде регистриран одитор, по смисъла на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит.
 2. Да е извършвал независим финансов одит на дружества, покриващи кумулативно следните критерии:
  • с персонал над 2500 човека;
  • със сума на актива по-голяма от 400 млн. лв.;
  • с нетни приходи от продажби на годишна база по-големи от 250 млн. лв.
 3. Да е дружество, отговарящо на изискванията на чл. 62, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;
 4. Да има опит в одитирането на дружества от ВПК.

Съдържание и подаване на офертите

Офертите трябва да съдържат:

 1. Цена на одита без включен ДДС за годишен финансов отчет на ВМЗ;
 2. Общ брой работни часове за проверка и заверка;
 3. Общ брой работни часове за текущи консултации.

Забележка: годишния финансов отчет за 2023 г., трябва да бъде заверен от регистрирания одитор/ дружество до 24.03.2024 г.

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот – 4330, ул. „Иван Вазов” № 1. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 04.08.2023 г.

За допълнителна информация, в срока за подаване на оферти, тел.: 03134/98 09

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 20.07.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 20.07.2023

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 20.07.2023

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече