E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

О Б Я В А 10.10.2022

10.10.2022

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (ВМЗ), гр. Сопот набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2022 г.

Информация за дружеството

Балансова стойност на активите (хил.лв.) към 31.12.2021 г. – 464 348; Нетни приходи от продажби (хил.лв.) за 2021 г. – 178 936; Балансова ст-ст на имуществото подлежащо на одитиране (хил.лв.) към 31.12.2021 г. – сумата на актива на баланса плюс нетните приходи от продажби – 643 284.

Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти.

Изисквания за допускане.

Участникът в процедурата следва да отговаря на следните условия:

Да бъде регистриран одитор, по смисъла на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит. Да е извършвал независим финансов одит на дружества, покриващи кумулативно следните критерии: с персонал над 250 човека; със сума на актива по-голяма от 40 млн. лв.; с нетни приходи от продажби на годишна база по-големи от 70 млн. лв. Да е дружество, отговарящо на изискванията на чл. 62, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия; Да има опит в одитирането на дружества от ВПК.

Съдържание и подаване на офертите

Офертите трябва да съдържат:

Цена на одита без включен ДДС за годишен финансов отчет на ВМЗ; Общ брой работни часове за проверка и заверка; Общ брой работни часове за текущи консултации.

Забележка: годишния финансов отчет за 2022 г., трябва да бъде заверен от регистрирания одитор/ дружество до 24.03.2022 г.

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот – 4330, ул. „Иван Вазов” № 1. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 25.10.2022 г.

За допълнителна информация, в срока за подаване на оферти,тел.: 03134/98 09

Още новини

СЪОБЩЕНИЕ 20.05.2024 10.10.2022

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 22.05.2024 г. /сряда/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативното ръководство на “ВМЗ” ЕАД...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 05.05.2024 10.10.2022

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Великден е празник, който осветлява смисъла на човешкото съществуване и изпълва сърцата с душевен мир и любов.В Христовото Възкресение е основанието и силата на нашата вяра, в него е залогът и на нашата надежда във всепобеждаващата сила на живота и доброто.Нека има светлина в душите ни, уют в домовете ни и смирение в сърцата ни!&nb...

Прочетете повече
ВМЗ с представяне на стажантската си програма на Форум „Стажове“ 2024 22.04.2024 10.10.2022

И тази година ВМЗ – Сопот взе участие във форум „Стажове“. Традиционно към щанда на предприятието имаше интерес от страна на студенти от всички факултети на Технически университет-София – Филиал Пловдив.Изложението даде възможност на студентите да се запознаят лично със служителите, които извършват подбора на персонал в дружеството. Експертите на ВМЗ презентираха пред тях какви знания и умения са...

Прочетете повече