E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

О Б Я В А 10.10.2022

10.10.2022

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (ВМЗ), гр. Сопот набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2022 г.

Информация за дружеството

Балансова стойност на активите (хил.лв.) към 31.12.2021 г. – 464 348; Нетни приходи от продажби (хил.лв.) за 2021 г. – 178 936; Балансова ст-ст на имуществото подлежащо на одитиране (хил.лв.) към 31.12.2021 г. – сумата на актива на баланса плюс нетните приходи от продажби – 643 284.

Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти.

Изисквания за допускане.

Участникът в процедурата следва да отговаря на следните условия:

Да бъде регистриран одитор, по смисъла на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит. Да е извършвал независим финансов одит на дружества, покриващи кумулативно следните критерии: с персонал над 250 човека; със сума на актива по-голяма от 40 млн. лв.; с нетни приходи от продажби на годишна база по-големи от 70 млн. лв. Да е дружество, отговарящо на изискванията на чл. 62, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия; Да има опит в одитирането на дружества от ВПК.

Съдържание и подаване на офертите

Офертите трябва да съдържат:

Цена на одита без включен ДДС за годишен финансов отчет на ВМЗ; Общ брой работни часове за проверка и заверка; Общ брой работни часове за текущи консултации.

Забележка: годишния финансов отчет за 2022 г., трябва да бъде заверен от регистрирания одитор/ дружество до 24.03.2022 г.

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот – 4330, ул. „Иван Вазов” № 1. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 25.10.2022 г.

За допълнителна информация, в срока за подаване на оферти,тел.: 03134/98 09

Още новини

ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО 06.09.2023 10.10.2022

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Всяка година на 6-ти септември се връщаме към събитията от 1885 година, когато един горд народ се обявява против повторно наложените му окови, като противно на решенията на Великите сили, Източна Румелия се обединява с Княжество България.Това е един от онези дръзки моменти, когато смелостта и силата на българския дух променят истор...

Прочетете повече
ВМЗ с навременна помощ в гасенето на пожари в Карловско 10.10.2022

Кметовете на община Карлово, село Иганово и село Певците изказаха благодарности към екипите на Противопожарна охрана и защита на населението на ВМЗ Сопот.Огнеборците ни се отзоваха изключително бързо и оказаха навременна помощ за потушаването на пожарите, възникнали по едно и също време на няколко места в землищата на село Иганово и село Певците.Благодарение на добрата организация и бързата р...

Прочетете повече
Нови парни котли бяха монтирани в парната централа на ВМЗ Сопот 10.10.2022

   Системата е висококачествена и ефективна, отговаряща на всички европейски директиви, касаещи намаляване на замърсяването на въздуха. Най-висок клас защита, минимални стойности на изхвърляните вредни емисии и високата гъвкавост по отношение на работата, благодарение на напълно автоматизираната електронна система на горелката, са част от предимствата на новото оборудване.   &n...

Прочетете повече