E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

ОБЯВА 02.06.2021

02.06.2021

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД обявява конкурс по документи за избор на  лицензиран търговец за : „ Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД от Изпълнител-координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с „ЕСО” ЕАД и поемане на разходите за небаланс.

Прогнозно количество на електрическа енергия, която ще се доставя за периода 01.08.2021 г.-31.07.2022 г. е 33 000 МWh.

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПРОЦЕДУРАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

/ Приложение 1/

Валидна Лицензия за „ Търговия с електрическа енергия” съгласно чл.39 от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА, включваща дейността „Координатор на балансираща група” или придружена с Решение на КЕВР за допълване на съществуваща Лицензия по чл.39 от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА с правата и задълженията, свързани с дейността „Координатор на балансираща група” – заверено копие; Участникът да няма задължения към мрежови оператори и към обществения доставчик. Участникът да е лоялен контрагент и гарантирано на 100% да изпълни доставката на електрическа енергия до края на договорения период, без промяна на условията по договора. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да има успешно изпълнени минимум 2 ( две ) доставки, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата процедура ( доставка на електрическа енергия ).

Офертите се изготвят съгласно УКАЗАНИЯ ( Приложение 1 – част I ) и се предоставят в запечатан плик в Деловодството на дружеството на адрес:

гр.  Сопот 4330, общ. Сопот,  обл. Пловдив, бул. „Иван Вазов“ № 1.

Същият следва да отразява процедурата, по която се кандидатства както и име на кандидата.

В основния плик се поставят два плика. Първи плик : „ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ “ : Документи за допускане до процедурата за участие, съгласно ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ( Приложение 1 – част II )

Втори плик : „ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ : предлагани ценови параметри на участника в конкурс по документи.съгласно МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА (Приложение 1 – ‘част III)

Конкурсът  преминава през два етапа.

Допускане до процедурата за участие в конкурса; Оценка на офертите.

Критерий за оценка е „икономически най-изгодната оферта“

Срок за подаване на офертите до 16.00 часа на 23.06.2021 година.

За контакт: [email protected],

За допълнителна информация: Директор „ЕРО“ – Дончо Пингелов,

тел. 088 426 8214,

e-mail : [email protected]

Приложение 1 : Документация – Конкурс 2021

Приложение 2 : Проекто – Договор

Още новини

ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО 06.09.2023 02.06.2021

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Всяка година на 6-ти септември се връщаме към събитията от 1885 година, когато един горд народ се обявява против повторно наложените му окови, като противно на решенията на Великите сили, Източна Румелия се обединява с Княжество България.Това е един от онези дръзки моменти, когато смелостта и силата на българския дух променят истор...

Прочетете повече
ВМЗ с навременна помощ в гасенето на пожари в Карловско 02.06.2021

Кметовете на община Карлово, село Иганово и село Певците изказаха благодарности към екипите на Противопожарна охрана и защита на населението на ВМЗ Сопот.Огнеборците ни се отзоваха изключително бързо и оказаха навременна помощ за потушаването на пожарите, възникнали по едно и също време на няколко места в землищата на село Иганово и село Певците.Благодарение на добрата организация и бързата р...

Прочетете повече
Нови парни котли бяха монтирани в парната централа на ВМЗ Сопот 02.06.2021

   Системата е висококачествена и ефективна, отговаряща на всички европейски директиви, касаещи намаляване на замърсяването на въздуха. Най-висок клас защита, минимални стойности на изхвърляните вредни емисии и високата гъвкавост по отношение на работата, благодарение на напълно автоматизираната електронна система на горелката, са част от предимствата на новото оборудване.   &n...

Прочетете повече