E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

ОБЯВА 09.01.2024

09.01.2024

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.

1. Информация относно заданието.

Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строително-монтажни работи:

 1. Демонтаж на остъкляване и затваряне с LT ламарина върху нова метална конструкция на 5 броя фонари;
 2. Направа и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по бордове и дилатационни фуги; 
 3. Направа и монтаж на поли от поцинкована ламарина за покриване на фугите между ламаринена обшивка и бордове;
 4. Обработка на улами с хидроизолация тип течна гума;
 5. Демонтаж, доставка и монтаж на воронки по покрив;
 6. Демонтаж, доставка и монтаж на улуци;
 7. Демонтаж, доставка и монтаж на вътрешни водосточни тръби;
 8. Демонтаж, доставка и монтаж на външни водосточни казанчета и тръби.
 9. Време и място за извършване на огледа.

Огледите ще се извършват в периода 09.01.2024 г. - 23.01.2024 г. по предварителна заявка на кандидата.

Заявките за оглед се изпращат на имейл [email protected], като в същите се описват имената на посетителите, заедно с ЕГН, марка и номер на автомобила (ако такъв ще влиза на територията на ВМЗ). До оглед ще бъдат допуснати кандидати притежаващи удостоверение по т. 3.1, което се представя в имейла, заедно със заявката.

3. Изисквания към кандидатите:

3.1. Да притежават валидно удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя, за строежи първа група (кандидатите да притежават валидно удостоверение за всички категории - от първа до пета категория);

3.2. Да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за строежи първа група;

3.3. Да прилагат система за управление на качество ISO 9001 или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.4. Да са изпълнявали през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности (най-малко три) с предмет и/или обем (по застроена площ), идентични или сходни с предмета на поръчката;

3.5.Да притежава валиден сертификат по стандарт OHSAS 18001 или еквивалентна система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, с обхват с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.6. Да отговарят на изискванията за работа в стратегически обект;

3.7. Да разполагат с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката;

 

4. Изисквания към офертите:

4.1 Срок на валидност;

4.2. Ценово  предложение, включващо Количествено-стойностна сметка;

     4.3. Срок за изпълнение;

4.4. Начин на плащане;

4.5. Гаранционни срокове.

 1. Необходимите документи, които всеки кандидат следва да представи:   
  1. Документите, определени според изискванията по т. 3;
  2. Декларация за запознаване с документите и за извършен оглед;
  3. Декларация за конфиденциалност.

6. Критерий за оценка и избор на победител:

       6.1. Предложена цена – 60% от тежестта на оценката;

            6.2. Опит на кандидата – 20% от тежестта на оценката;

            6.3. Срок на изпълнение – 20% от тежестта на оценката.

 1. Срок за подаване на документи.

 

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците се представят в запечатан, непрозрачен плик,  всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот – 4330, ул. „Иван Вазов” № 1. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 31.01.2024г. В случай, че същите бъдат изпратени по куриер или чрез български пощи, следва да са в деловодството на дружеството до посочените в предходното изречение дата и час.

Лице за контакт – Илиана Станева; тел.: 0889227811; e-mail: [email protected]

Още новини

Нови бонуси за работниците и служителите на ВМЗ през юли 09.01.2024

ВМЗ ЕАД ще изплати допълнителни материални стимули на своите работници и служители през месец юли. Това ще бъде второто допълнително материално стимулиране за 2024 година, съгласно решение на Съвета на директорите, след преговори със синдикалните организации. 

Прочетете повече
„ВМЗ“ ЕАД обявява подписването на нов колективен трудов договор 09.01.2024

Новият колективен трудов договор (КТД) ще осигури по-добри условия за всички работници и служители на дружествотоСлед дълги и конструктивни преговори, между ръководството на „ВМЗ“ ЕАД и синдикалните организации КНСБ и СС „Подкрепа“, в които бяха обсъдени и разгледани всички ключови аспекти на трудовите условия, новият договор бе подписан на 01.07.2024 г. в управлението на предприятието.Основните а...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 02.07.2024г. 09.01.2024

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 04.07.2024 г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативното ръководство на “ВМЗ”...

Прочетете повече