E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

ОБЯВА 09.01.2024

09.01.2024

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.

1. Информация относно заданието.

Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строително-монтажни работи:

 1. Демонтаж на остъкляване и затваряне с LT ламарина върху нова метална конструкция на 5 броя фонари;
 2. Направа и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по бордове и дилатационни фуги; 
 3. Направа и монтаж на поли от поцинкована ламарина за покриване на фугите между ламаринена обшивка и бордове;
 4. Обработка на улами с хидроизолация тип течна гума;
 5. Демонтаж, доставка и монтаж на воронки по покрив;
 6. Демонтаж, доставка и монтаж на улуци;
 7. Демонтаж, доставка и монтаж на вътрешни водосточни тръби;
 8. Демонтаж, доставка и монтаж на външни водосточни казанчета и тръби.
 9. Време и място за извършване на огледа.

Огледите ще се извършват в периода 09.01.2024 г. - 23.01.2024 г. по предварителна заявка на кандидата.

Заявките за оглед се изпращат на имейл [email protected], като в същите се описват имената на посетителите, заедно с ЕГН, марка и номер на автомобила (ако такъв ще влиза на територията на ВМЗ). До оглед ще бъдат допуснати кандидати притежаващи удостоверение по т. 3.1, което се представя в имейла, заедно със заявката.

3. Изисквания към кандидатите:

3.1. Да притежават валидно удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя, за строежи първа група (кандидатите да притежават валидно удостоверение за всички категории - от първа до пета категория);

3.2. Да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за строежи първа група;

3.3. Да прилагат система за управление на качество ISO 9001 или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.4. Да са изпълнявали през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности (най-малко три) с предмет и/или обем (по застроена площ), идентични или сходни с предмета на поръчката;

3.5.Да притежава валиден сертификат по стандарт OHSAS 18001 или еквивалентна система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, с обхват с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.6. Да отговарят на изискванията за работа в стратегически обект;

3.7. Да разполагат с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката;

 

4. Изисквания към офертите:

4.1 Срок на валидност;

4.2. Ценово  предложение, включващо Количествено-стойностна сметка;

     4.3. Срок за изпълнение;

4.4. Начин на плащане;

4.5. Гаранционни срокове.

 1. Необходимите документи, които всеки кандидат следва да представи:   
  1. Документите, определени според изискванията по т. 3;
  2. Декларация за запознаване с документите и за извършен оглед;
  3. Декларация за конфиденциалност.

6. Критерий за оценка и избор на победител:

       6.1. Предложена цена – 60% от тежестта на оценката;

            6.2. Опит на кандидата – 20% от тежестта на оценката;

            6.3. Срок на изпълнение – 20% от тежестта на оценката.

 1. Срок за подаване на документи.

 

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците се представят в запечатан, непрозрачен плик,  всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот – 4330, ул. „Иван Вазов” № 1. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 31.01.2024г. В случай, че същите бъдат изпратени по куриер или чрез български пощи, следва да са в деловодството на дружеството до посочените в предходното изречение дата и час.

Лице за контакт – Илиана Станева; тел.: 0889227811; e-mail: [email protected]

Още новини

ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 09.01.2024

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 09.01.2024

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече
Коледни бонуси във ВМЗ Сопот 09.01.2024

И тази година, в навечерието на Коледните  и Новогодишни празници, работниците и служителите във "Вазовски машиностроителни заводи" ще получат бонуси в размер на една минимална работна заплата за дружеството.Надбавките, трети поред за 2023г., са възможни след решение на Съвета на директорите и преговори със синдикалните партньори.

Прочетете повече