E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

ОБЯВА 26.01.2021

26.01.2021
ОБЯВА 26.01.2021

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, ГР. СОПОТ

О Б Я В Я В А

Събиране на оферти за избор на фирма, желаеща да разположи вендинг кафе-автомати на територията на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД /„ВМЗ“/ ЕАД

„ВМЗ“ ЕАД събира оферти на фирми, желаещи да разположат вендинг кафе-автомати на територията на дружеството /площадка Сопот и площадка Иганово/, които да предоставят топли и ободряващи напитки за работниците и служителите на територията на „ВМЗ“ ЕАД.

Общият размер на територията за отдаване под наем е 40 /четиридесет/ кв. м. Минималният размер на месечната наемна цена за един квадратен метър е 75 /седемдесет и пет/ лева, като в сумата се включват и разходите за електрическа енергия и вода. Срокът на договора за отдаване под наем на горните територии е 3 /три/ години.

Изисквания към кандидатите:

Кандидатите трябва да бъдат юридически лица, които не са обявени в несъстоятелност или не са в производство за обявяване в несъстоятелност; Лицата, представляващи юридическото лице, кандидатстващо съгласно настоящата обява, не трябва да са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от особената част на Наказателния кодекс, освен ако са реабилитирани.

Основни изисквания към автоматите за топли напитки:

Да бъдат технически изправни и обезопасени; Да са снабдени с монетник, който връща ресто, както и да работят с монети от 5, 10, 20, 50 ст., 1 лев и 2 лева; Да имат, посочен на видно място, телефон за връзка с представител на фирмата;

Изисквания към офертите:

Офертите трябва да съдържат:

Предложение, съдържащо:

-      идентификационни данни за кандидата, а именно: наименование на юридическото лице, представляващо лице, адрес за кореспонденция и ЕИК;

-      Размера на площта, която кандидатът е готов да наеме и обслужва;

-      месечната наемната цена в български лева за един квадратен метър, която кандидатът е готов да заплати за поставяне на една вендинг машина за кафе;

-      Информация за опит на кандидата в сферата на вендинг услугите;

-      Информация за кафе автоматите, които кандидатът използва;

-      Описание на предлагания асортимент от топли напитки;

Декларация в свободен текст, че предлаганите топли напитки отговарят на всички законови изисквания за качество и безопасност за човешкото здраве; Декларация в свободен текст, в която кандидатът декларира, че не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от особената част на Наказателния кодекс, освен ако не е реабилитиран. Оригинал на пълномощно, когато офертата е подадена от пълномощник на кандидата.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който са отбелязани: наименованието оферта, предметът на офертата, фирмата и адресът на кандидата. В случай, че офертите се изпращат чрез куриер, валидна е датата на клеймото на куриера.

В плика с офертата се прилага и отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, в който се поставя писмено ценово предложение на месечната наемна цена за квадратен метър, която кандидатът е готов да заплаща.

Не се допускат до разглеждане предложения, които са подадени:

-  след срока, посочен в обявата;

-  в незапечатан или прозрачен плик;

Ред за определяне на най-добра оферта:

            За наемател ще бъде определен кандидатът или кандидатите с най-добри показатели относно:

предложената месечна наемна цена за квадратен метър, предложеният общ размер на наемната площ, опитът на кандидата в сферата на вендинг услугите, качеството на вендинг машините, предлагания асортимент от напитки;

Други условия:

При желание, кандидатите могат да направят оглед на териториите за разполагане на кафе автомати; В случай че никой от кандидатите не представи оферта за обслужване на цялата територия, нуждаеща се от вендинг автомати, „ВМЗ“ ЕАД има право да обяви за спечелили двама или повече кандидати, като автоматите ще бъдат разпределени по допълнително уточнен ред; При необходимост за съхранение на продукти и консумативи, „ВМЗ“ ЕАД предоставя възможност за наемане на допълнителни складови площи от спечелилия кандидат;

Офертите се подават в срок до 16.30 часа на 11.02.2021г. в деловодството на „ВМЗ” ЕАД на адрес: гр. Сопот, община Сопот, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 1,

                                                                                                                     

За повече информация:

Любомир Рашков      0889 787 691

Начо Семков              0888 555 542

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 26.01.2021

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 26.01.2021

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 26.01.2021

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече