E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

ОБЯВА 27.04.2023

27.04.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (ВМЗ), гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за изграждане на мълниезащитна инсталация на производствена сграда по задание за оферта и проект  част EЛ (електрическа).

1.Информация относно офертата

1. 1. Проектиране на мълниеприемна мачта от конвенционален тип с височина 33м – метална конструкция и  фундамент по части СК(строителни конструкции) и МК (метални конструкции) от Изпълнителя .

1. 2. Изпълнение на следните видове строително-монтажни работи (СМР) по предоставена проектна документация по част ЕЛ:

-  демонтаж на две мълниеприемни мачти (прътови) с височини 16м.

- доставка и монтаж на нова мачта от конвенционален тип с височина 33м.

-  изграждане на нов заземителен контур,  свързващ три мачти.

1. 3. Преди приемането наобектада бъде предоставен Протокол за контрол на преходното съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба от Лицензирана лаборатория за съответствието му със зададената по проект норма.

2.Време и място за извършване на огледа

Цеха се намира на площадка Иганово на „ВМЗ“ ЕАД гр. Сопот.

Огледите ще се извършват в периода 27.04.2023г-12.05.2023г по предварителна заявка на кандидата.

Заявките за оглед се пускат на имейл [email protected] и [email protected], като се даде информация за хората /Имена, ЕГН/, марка и номер на автомобила.

3. Изисквания към кандидатите:

3.1. Да притежават валидно удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя, за строежи първа група /кандидатите да притежават валидно удостоверение за всички категории – от първа до пета категория/;

3.2. Да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие  на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за строежи първа група;

3.3. Да прилагат система за управление на качество ISO 9001 или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.4. Да са изпълнявали през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности (най-малко три) с предмет и/или обем (по застроена площ), идентични или сходни с предмета на поръчката;

3.5. Да притежава валиден сертификат по стандарт OHSAS 18001 или еквивалентна система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, с обхват с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.6. Да отговарят на изискванията за работа в стратегически обект;

3.7. Да разполагат с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

4. Изисквания към офертите:

4.1. Срок на валидност;

4.2.Техническо предложение, включващо КСС за всяка от дейностите, предвидени в офертата;

Необходимите документи, които всеки кандидат следва да представи,

-     Документите, определени според изискванията по т. 3;

-     Декларация за запознаване с документите и за извършен оглед;

-     Декларация за конфиденциалност;

Критерий за оценка и избор на победител:

-     Предложена цена – 60% от тежестта на оценката;

-     Опит на кандидата – 20% от тежестта на оценката;

-     Срок на изпълнение – 20% от тежестта на оценката;

Срок за подаване на документи

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот – 4330, ул. „Иван Вазов” № 1. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 19.05.2023 г.

Още новини

СЪОБЩЕНИЕ 20.05.2024 27.04.2023

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 22.05.2024 г. /сряда/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативното ръководство на “ВМЗ” ЕАД...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 05.05.2024 27.04.2023

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Великден е празник, който осветлява смисъла на човешкото съществуване и изпълва сърцата с душевен мир и любов.В Христовото Възкресение е основанието и силата на нашата вяра, в него е залогът и на нашата надежда във всепобеждаващата сила на живота и доброто.Нека има светлина в душите ни, уют в домовете ни и смирение в сърцата ни!&nb...

Прочетете повече
ВМЗ с представяне на стажантската си програма на Форум „Стажове“ 2024 22.04.2024 27.04.2023

И тази година ВМЗ – Сопот взе участие във форум „Стажове“. Традиционно към щанда на предприятието имаше интерес от страна на студенти от всички факултети на Технически университет-София – Филиал Пловдив.Изложението даде възможност на студентите да се запознаят лично със служителите, които извършват подбора на персонал в дружеството. Експертите на ВМЗ презентираха пред тях какви знания и умения са...

Прочетете повече