E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

ОБЯВА 27.04.2023

27.04.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (ВМЗ), гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за изграждане на мълниезащитна инсталация на производствена сграда по задание за оферта и проект  част EЛ (електрическа).

1.Информация относно офертата

1. 1. Проектиране на мълниеприемна мачта от конвенционален тип с височина 33м – метална конструкция и  фундамент по части СК(строителни конструкции) и МК (метални конструкции) от Изпълнителя .

1. 2. Изпълнение на следните видове строително-монтажни работи (СМР) по предоставена проектна документация по част ЕЛ:

-  демонтаж на две мълниеприемни мачти (прътови) с височини 16м.

- доставка и монтаж на нова мачта от конвенционален тип с височина 33м.

-  изграждане на нов заземителен контур,  свързващ три мачти.

1. 3. Преди приемането наобектада бъде предоставен Протокол за контрол на преходното съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба от Лицензирана лаборатория за съответствието му със зададената по проект норма.

2.Време и място за извършване на огледа

Цеха се намира на площадка Иганово на „ВМЗ“ ЕАД гр. Сопот.

Огледите ще се извършват в периода 27.04.2023г-12.05.2023г по предварителна заявка на кандидата.

Заявките за оглед се пускат на имейл [email protected] и [email protected], като се даде информация за хората /Имена, ЕГН/, марка и номер на автомобила.

3. Изисквания към кандидатите:

3.1. Да притежават валидно удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя, за строежи първа група /кандидатите да притежават валидно удостоверение за всички категории – от първа до пета категория/;

3.2. Да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие  на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за строежи първа група;

3.3. Да прилагат система за управление на качество ISO 9001 или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.4. Да са изпълнявали през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности (най-малко три) с предмет и/или обем (по застроена площ), идентични или сходни с предмета на поръчката;

3.5. Да притежава валиден сертификат по стандарт OHSAS 18001 или еквивалентна система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, с обхват с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.6. Да отговарят на изискванията за работа в стратегически обект;

3.7. Да разполагат с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

4. Изисквания към офертите:

4.1. Срок на валидност;

4.2.Техническо предложение, включващо КСС за всяка от дейностите, предвидени в офертата;

Необходимите документи, които всеки кандидат следва да представи,

-     Документите, определени според изискванията по т. 3;

-     Декларация за запознаване с документите и за извършен оглед;

-     Декларация за конфиденциалност;

Критерий за оценка и избор на победител:

-     Предложена цена – 60% от тежестта на оценката;

-     Опит на кандидата – 20% от тежестта на оценката;

-     Срок на изпълнение – 20% от тежестта на оценката;

Срок за подаване на документи

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот – 4330, ул. „Иван Вазов” № 1. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 19.05.2023 г.

Още новини

ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО 06.09.2023 27.04.2023

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Всяка година на 6-ти септември се връщаме към събитията от 1885 година, когато един горд народ се обявява против повторно наложените му окови, като противно на решенията на Великите сили, Източна Румелия се обединява с Княжество България.Това е един от онези дръзки моменти, когато смелостта и силата на българския дух променят истор...

Прочетете повече
ВМЗ с навременна помощ в гасенето на пожари в Карловско 27.04.2023

Кметовете на община Карлово, село Иганово и село Певците изказаха благодарности към екипите на Противопожарна охрана и защита на населението на ВМЗ Сопот.Огнеборците ни се отзоваха изключително бързо и оказаха навременна помощ за потушаването на пожарите, възникнали по едно и също време на няколко места в землищата на село Иганово и село Певците.Благодарение на добрата организация и бързата р...

Прочетете повече
Нови парни котли бяха монтирани в парната централа на ВМЗ Сопот 27.04.2023

   Системата е висококачествена и ефективна, отговаряща на всички европейски директиви, касаещи намаляване на замърсяването на въздуха. Най-висок клас защита, минимални стойности на изхвърляните вредни емисии и високата гъвкавост по отношение на работата, благодарение на напълно автоматизираната електронна система на горелката, са част от предимствата на новото оборудване.   &n...

Прочетете повече