E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Обява за независим оценител 14.12.2018

14.12.2018

Събиране на оферти за избор на независим оценител за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти – ведомствени апартаменти и гаражи (приблизително 30 броя), собственост на дружеството

Кандидатите могат да бъдат физически или юридически лица, притежаващи сертификат за независим оценител, съгласно ЗНО и да са вписани в Публичния регистър на КНОБ Предложенията за участие се подават в срок до 16.30 часа на 11.01.2019 г. в деловодството на „ВМЗ” ЕАД на адрес: гр. Сопот, община Сопот, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 1, в запечатан, непрозрачен плик, върху който са отбелязани: наименованието оферта, предметът на офертата, името (фирмата) и адресът на кандидата. В случай, че офертите се изпращат чрез куриер, валидна е датата на клеймото на куриера. Не се допускат до разглеждане предложения, които са подадени:

-  след срока, посочен в обявата;

-  в незапечатан или прозрачен плик.

Изисквания към кандидатите:

Кандидатите да не са обявени в несъстоятелност или да не са в производство за обявяване в несъстоятелност; Кандидатите да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от особената част на Наказателния кодекс, освен ако са реабилитирани. Обстоятелствата по тази точка се удостоверяват с декларация на кандидата. Кандидатите трябва да  представят декларация за липсата на интереси, свързани с придобиване на имущество или друг финансов интерес. В случай че кандидатът е юридическо лице, изискването по т. 2 се отнася за лицата, представляващи юридическото лице в конкретната процедура. Когато кандидат е обединение, което не е юридическо лице, декларации се представят от всяко физическо лице и от членовете на управителните органи на всяко юридическо лице, участващо в него.

Изисквания към офертите:

Офертите трябва да съдържат:

Предложение за участие  с посочени идентификационни данни за кандидата:

- за физически лица – имена, адрес за кореспонденция и банкова сметка;

- за юридически лица –  наименование на юридическото лице, адрес за кореспонденция, ЕИК и банкова сметка;

- Опит на оценителя.

2. Предложение за изпълнение:

- цена в български лева с включен ДДС за лицата, регистрирани по ЗДДС;

- срок в календарни дни за извършване на пазарната оценка;

- оценката да бъде извършена съгласно изискванията на Българските стандарти за оценяване 2018 /БСО 2018/ и спазвайки Закона за независимите оценители.

Правила за провеждане на избора на екип за извършване на пазарна оценка на ведомствени апартаменти и гаражи:

Офертите ще бъдат класирани на основание получените точки съгласно формулата:

0,8 Кц + 0,2 Кср

Където:

Кi Кц = ———-  х 100

K max

Кi –  цена за изготвяне на пазарната оценка

K max – максимална цена, предложена в конкурса

Ксрi Кср= ———–  х 100

Kср max

Ксрi – срок в календарни дни за изготвяне на пазарната оценка

K срmax – максимален предложен срок

За спечелил ще бъде обявен участникът, получил най-малък брой точки.

Крайна дата за подаване на документи: 11.01.2019г.; 16,30ч.

За информация: тел. централа: 03134/98-66

                                     вътр. тел.: 21-44; 36-72

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 14.12.2018

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 14.12.2018

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 14.12.2018

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече