E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Обявява за конкурс за избор на лицензиран търговец 20.12.2021

20.12.2021

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД обявява конкурс по документи за избор на  лицензиран търговец за : „ Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД от Изпълнител-координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с „ЕСО” ЕАД и поемане на разходите за небаланс.

Прогнозно количество на електрическа енергия, която ще се доставя за периода 01.03.2022 г.-28.02.2023 г. е 31000 МWh.

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПРОЦЕДУРАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

/ Приложение 1/

Валидна Лицензия за „ Търговия с електрическа енергия” съгласно чл.39 от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА, включваща дейността „Координатор на балансираща група” или придружена с Решение на КЕВР за допълване на съществуваща Лицензия по чл.39 от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА с правата и задълженията, свързани с дейността „Координатор на балансираща група” – заверено копие; Участникът да няма задължения към мрежови оператори и към обществения доставчик. Участникът да е лоялен контрагент и гарантирано на 100% да изпълни доставката на електрическа енергия до края на договорения период, без промяна на условията по договора. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да има успешно изпълнени минимум 2 ( две ) доставки, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата процедура ( доставка на електрическа енергия ).

Офертите се изготвят съгласно УКАЗАНИЯ ( Приложение 1 – част I ) и се предоставят в запечатан плик в Деловодството на дружеството на адрес:

гр.  Сопот 4330, общ. Сопот,  обл. Пловдив, бул. „Иван Вазов“ № 1.

Същият следва да отразява процедурата, по която се кандидатства както и име на кандидата.

В основния плик се поставят два плика. Първи плик : „ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ “ : Документи за допускане до процедурата за участие, съгласно ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ( Приложение 1 – част II )

Втори плик : „ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ : предлагани ценови параметри на участника в конкурс по документи, съгласно МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА (Приложение 1 – част III)

Конкурсът  преминава през два етапа.

Допускане до процедурата за участие в конкурса; Оценка на офертите.

Критерий за оценка е „икономически най-изгодната оферта“

Срок за подаване на офертите до 12.00 часа на 13.01.2022 година.

За контакт: [email protected],

За допълнителна информация: Директор „ЕРО“ – Даниел Юнаков,

тел. 088 426 8214,

e-mail : [email protected]

Приложение 1

Приложение 2

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 20.12.2021

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 20.12.2021

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 20.12.2021

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече