E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Обявява за конкурс за избор на лицензиран търговец 20.12.2021

20.12.2021

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД обявява конкурс по документи за избор на  лицензиран търговец за : „ Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД от Изпълнител-координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с „ЕСО” ЕАД и поемане на разходите за небаланс.

Прогнозно количество на електрическа енергия, която ще се доставя за периода 01.03.2022 г.-28.02.2023 г. е 31000 МWh.

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПРОЦЕДУРАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

/ Приложение 1/

Валидна Лицензия за „ Търговия с електрическа енергия” съгласно чл.39 от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА, включваща дейността „Координатор на балансираща група” или придружена с Решение на КЕВР за допълване на съществуваща Лицензия по чл.39 от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА с правата и задълженията, свързани с дейността „Координатор на балансираща група” – заверено копие; Участникът да няма задължения към мрежови оператори и към обществения доставчик. Участникът да е лоялен контрагент и гарантирано на 100% да изпълни доставката на електрическа енергия до края на договорения период, без промяна на условията по договора. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да има успешно изпълнени минимум 2 ( две ) доставки, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата процедура ( доставка на електрическа енергия ).

Офертите се изготвят съгласно УКАЗАНИЯ ( Приложение 1 – част I ) и се предоставят в запечатан плик в Деловодството на дружеството на адрес:

гр.  Сопот 4330, общ. Сопот,  обл. Пловдив, бул. „Иван Вазов“ № 1.

Същият следва да отразява процедурата, по която се кандидатства както и име на кандидата.

В основния плик се поставят два плика. Първи плик : „ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ “ : Документи за допускане до процедурата за участие, съгласно ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ( Приложение 1 – част II )

Втори плик : „ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ : предлагани ценови параметри на участника в конкурс по документи, съгласно МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА (Приложение 1 – част III)

Конкурсът  преминава през два етапа.

Допускане до процедурата за участие в конкурса; Оценка на офертите.

Критерий за оценка е „икономически най-изгодната оферта“

Срок за подаване на офертите до 12.00 часа на 13.01.2022 година.

За контакт: [email protected],

За допълнителна информация: Директор „ЕРО“ – Даниел Юнаков,

тел. 088 426 8214,

e-mail : [email protected]

Приложение 1

Приложение 2

Още новини

ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО 06.09.2023 20.12.2021

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Всяка година на 6-ти септември се връщаме към събитията от 1885 година, когато един горд народ се обявява против повторно наложените му окови, като противно на решенията на Великите сили, Източна Румелия се обединява с Княжество България.Това е един от онези дръзки моменти, когато смелостта и силата на българския дух променят истор...

Прочетете повече
ВМЗ с навременна помощ в гасенето на пожари в Карловско 20.12.2021

Кметовете на община Карлово, село Иганово и село Певците изказаха благодарности към екипите на Противопожарна охрана и защита на населението на ВМЗ Сопот.Огнеборците ни се отзоваха изключително бързо и оказаха навременна помощ за потушаването на пожарите, възникнали по едно и също време на няколко места в землищата на село Иганово и село Певците.Благодарение на добрата организация и бързата р...

Прочетете повече
Нови парни котли бяха монтирани в парната централа на ВМЗ Сопот 20.12.2021

   Системата е висококачествена и ефективна, отговаряща на всички европейски директиви, касаещи намаляване на замърсяването на въздуха. Най-висок клас защита, минимални стойности на изхвърляните вредни емисии и високата гъвкавост по отношение на работата, благодарение на напълно автоматизираната електронна система на горелката, са част от предимствата на новото оборудване.   &n...

Прочетете повече