E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ 26.01.2023

26.01.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, ЕИК 129007111, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т. 11 от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители от приложение № 1 към чл. 29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, ОБЯВЯВА процедура за провеждане на конкурс за избор на застраховател за групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” и застраховка „Каско“ за моторни превозни средства (МПС), собственост на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (Дружеството и/или ВМЗ), за срок от една година.

Наименование и предмет на процедурата: Избор на застраховател за сключване на договори за групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” и застраховка „Каско“ на МПС, собственост на ВМЗ.

Описание на обекта

За групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” – общ брой на персонала – 3701 човека; За застраховка „Каско“ на МПС:

МАРКА МОДЕЛ Дата на първа рег. Рег.№ Рама Мощност(Kw) тип гориво Работен обем на двг 1 Фолксваген Пасат 25.07.2016 РВ9005СК WVWZZZ3CZHE026681 176 Kw, дизел 1968 2 Хюндай Туксон 28.12.2015 РВ0530СА TMAJ381ADGJ105081 136 Kw, дизел 1690 3 Хюндай и 30 08.01.2016 РВ1582СА TMAD251LDFJ280789 88 Kw, дизел 1264 4 Дачия Дъстер 04.08.2022 РВ1984НТ VF1HJD40069419261 84 Kw, дизел 1461 5 Дачия Дъстер 04.08.2022 РВ1985НТ VF1HJD40669419250 84 Kw, дизел 1461 6 Дачия Дъстер 04.08.2022 РВ1986НТ VF1HJD40769422349 84 Kw, дизел 1461 7 Дачия Дъстер 04.08.2022 РВ1987НТ VF1HJD40369418640 110Kw,бензин 1332 8 Ман ТГХ 13.03.2018 РВ8757НТ WMA06XZZ8JP109410 338 Kw, дизел 12419 9 Ман ТГХ 02.10.2018 РВ8758НТ WMA06XZZ0KP113663 338 Kw, дизел 12419 10 Ман ТГХ 06.04.2018 РВ9065НТ WMA06XXZ6JP106425 338 Kw, дизел 12419 11 Ман ТГХ 12.07.2018 СВ2105МС WMA06XZZ2JM797339 338 Kw, дизел 12419 12 Ман ТГХ 03.07.2018 СВ8710МР WMA06XZZ6JM797277 338 Kw, дизел 12419 13 ШМИЦ КАРГОБУЛ 05.09.2018 СС0700ЕН WSM00000003302440 14 ШМИЦ КАРГОБУЛ 05.09.2018 СС0701ЕН WSM00000003302439 15 ШМИЦ КАРГОБУЛ 05.09.2018 СС0703ЕН WSM00000003302437 16 ШМИЦ КАРГОБУЛ 28.11.2018 СС0735ЕН WSM00000003302443 17 ШМИЦ КАРГОБУЛ 17.12.2018 СС0747ЕН WSM0000003302428 18 Ман ТГЕ 14.11.2022 РВ0441НХ WMA08VUZXP9004192 130 Kw, дизел 1968 19 Ман ТГЕ 14.11.2022 РВ0442НХ WMA08VUZ6P9005436 130 Kw, дизел 1968 20 Ман ТГЕ 16.12.2022 РВ3164НХ WMA03VUY9P9006053 130 Kw, дизел 1968

Начална цена:

Цената на застраховка „Каско“ и за групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” се определя от застрахователя – участник в конкурса. Тази цена следва да бъде съобразена с пазарните условия на посочените застраховки към 2023 г. и със спецификите на всяко едно от движимите имущества, посочени в т. II. 2.

Общи и специални условия: За групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя”:

1.1.По отношение на всяка една претенция или серия от претенции, следствие от едно застрахователно събитие – 100 000 лв. 1.2. В агрегат за всички събития в рамките на застрахователния период – 300 000 лв.

За застраховка „Каско“ на МПС: Покрити рискове: пожар, експлозия, удар от мълния, буря, градушка, наводнение, земетресение, земни свлачища, други природни бедствия, ПТП по време на движение, неограничен брой ПТП на паркинг, злоумишлени действия, кражба и грабеж, вандализъм, кражба на външни детайли, пътна помощ при ПТП. Срок на застраховката: Дванадесет месеца, считано от датата на изтичане на предходния застрахователен договор за всяко МПС, посочено в т.II.2. Съдържание на офертата. Представяне на кандидата. Лиценз/и за извършване на посочените видове застраховки, издаден/и по реда на Кодекса за застраховането – копие, заверено от участника; Декларация/документ, удостоверяващи, че кандидатът не е в ликвидация, несъстоятелност или в съответната процедура по обявяване; Заверени счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата за предходната година, от които да е виден размерът на собствения капитал, както и приходите от застрахователни премии. Предложение относно:

5.1. застраховка „Каско“: а) покрити рискове – задължително да бъдат включени – пожар, природни бедствия, ПТП по време на движение, неограничен брой ПТП на паркинг, злоумишлени действия, кражба и грабеж, кражба на външни детайли, пътна помощ при ПТП; б) застрахователна премия (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в т.II.2 и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в т.II.2; в) застрахователна стойност (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в т. II. и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в т. II.; Забележка: Застрахователните премии на МПС, подробно описани в т. II., следва да осигуряват отстраняване на всички щети в „доверен сервиз”. 6. Списък на доверени сервизи, с които застрахователят има сключен договор. 7. Общи условия на предлаганите застраховки. Всички документи в офертата следва да се представят на български език и да бъдат подписани от законния представител на участника или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, приложено към документите. Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и мокър печат. VII. Представяне на офертите. 1. Начин на представяне на офертите. Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се окомплектоват всички документи, посочени в т. VI. Върху плика с офертата се поставя следния надпис: (1) Оферта за участие в конкурс за избор на застраховател за групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” и застраховка „Каско“ на МПС собственост на „„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД ”; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес. 2. Място и срок на представяне на офертите. Офертите се представят в деловодството на ВМЗ, находящо се в административната сграда на Дружеството в гр. Сопот 4330, , ул. „Иван Вазов” № 1, всеки работен ден, в срок до 16.30 часа на 09.02.2023 г. Оферти след указания срок не се приемат. VІІI. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 8 (осем) месеца от крайния срок за представянето им. ІX. Оценяване и класиране на офертите.

Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на посочените изисквания или към които не са приложени документи, описани в т. VI по-горе. Начин и ред за класиране.

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодната оферта“, като за избор на застраховател за групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” и застраховател за застраховка „Каско“ на МПС, ще бъдат направени отделни класирания. 3. За направения избор всички участници, подали оферти, ще бъдат уведомени. X. Разноски по подготовка на офертата и участието. Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. ВМЗ не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата. XI. Допълнителна информация. ВМЗ си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи ВМЗ не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор. ВМЗ уведомява всички участници, че изборът на застраховател за застраховка „Каско“ на МПС, подлежи на одобрение от Едноличния собственик на капитала – „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, съответно ще сключи договор с избрания застраховател след получаване на одобрението. Оглед на обектите, предмет на конкурса, може да се извършва всеки работен ден (10.00 до 16.00 часа) до 08.02.2023 г., след предварителна уговорка на тел.: +359 88 752 2134.

Още новини

ВМЗ с представяне на стажантската си програма на Форум „Стажове“ 2024 22.04.2024 26.01.2023

И тази година ВМЗ – Сопот взе участие във форум „Стажове“. Традиционно към щанда на предприятието имаше интерес от страна на студенти от всички факултети на Технически университет-София – Филиал Пловдив.Изложението даде възможност на студентите да се запознаят лично със служителите, които извършват подбора на персонал в дружеството. Експертите на ВМЗ презентираха пред тях какви знания и умения са...

Прочетете повече
ВМЗ ИЗПЛАЩА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАПЛАТА ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 17.04.2024 26.01.2023

Допълнително възнаграждение, което работници и служители във ВМЗ ЕАД – Сопот ще получат, ще бъде изплатено преди Великден.Бонусът е в размер на една минимална работна заплата за предприятието, съгласно Колективния трудов договор.Това става след решение на Съвета на директорите, на база добри финансови резултати, постигнати в дружеството и проведени преговори между ръководството и синдикалните парт...

Прочетете повече
ОБЯВА 13.03.2024 26.01.2023

Във връзка с чл. 56, ал. 1 от Колективния трудов договор на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – гр. Сопот, и на основание чл. 61, ал. 1 и 2 от Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, утвърждавам конкурсната документация и нареждам:   &n...

Прочетете повече