E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Продажба на имоти собственост на “ВМЗ” ЕАД чрез Агенцията за приватизация 16.03.2017

16.03.2017
Продажба на имоти собственост на “ВМЗ” ЕАД чрез Агенцията за приватизация 16.03.2017

Следните имоти, собственост на “ВМЗ” ЕАД, Сопот се продават чрез Агенцията за приватизация :

I. „Дом паметник хижа „Чевира“ включващ следните сгради, съгласно  скица № КО6576/18.02.2016г.

1. Сграда № 11 /единадесет/ хижа, заслон, бунгало с площ от 405 кв.м. /четиристотин и пет квадратни метра/ и разгърната застроена площ  – 1215 кв.м. /хиляда двеста и петнадесет квадратни метра/;

2. Сграда №12 /дванадесет/ хижа, заслон, бунгало с площ от 285 кв.м. /двеста осемдесет и пет квадратни метра/ – сградата се използва за Столова с кухня към х.”Чевира;

3. Сграда №13 /тринадесет/ хижа, заслон, бунгало /Сграда Щаб/ с площ от 41 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра/;

4. Сграда Трафопост, представляваща масивна постройка със застроена      площ  от 9 кв.м., построена в същия имот – на около 200 м. от комплекса. Оборудван е със съоръжения, захранващи само комплекс „Чевира”

II. Поземлен имот с идентификатор 35523.28.302 в Индустриална зона – гара   Калояново с площ от 6852 кв.м., с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, включващ следните сгради, съгласно скица № 15-70971-15.02.2016г.:

Сграда 35523.28.302.1 със застроена площ 299 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда; Сграда 35523.28.302.2 със застроена площ 250 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда; Сграда 35523.28.302.3 със застроена площ 313 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Складова база, склад; Сграда 35523.28.302.4 със застроена площ 791 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда; Сграда 35523.28.302.5 със застроена площ 169 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда; Сграда 35523.28.302.6 със застроена площ 115 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда; Сграда 35523.28.302.7 със застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда; Сграда 35523.28.302.8 със застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1,

предназначение: Складова база, склад

III. Поземлен имот с идентификатор 68080.130.590 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет/, с площ от 12 671кв.м. /дванадесет хиляди шестстотин седемдесет и един квадратни метра/, съгласно скица №15-153893-01.04.2016г. – находящ се в гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-8/11.03.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес в гр. Сопот, п.к. 4330, местността „Трагата“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, без стар идентификатор, номер по предходен план – 90 /деветдесет/,  при граници и съседи: 68080.71.65, 68080.130.570, 68080.130.100, 68080.130.528, 68080.130.98, 68080.130.593, 68080.130.587  ведно със сградите, които попадат върху имота а именно:

 1. Сграда с идентификатор 68080.130.590.1 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка едно/, със застроена площ от 1503 кв.м. /хиляда петстотин и три квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, складова база, склад;

2. Сграда с идентификатор 68080.130.590.2 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка две/, със застроена площ от 244 кв.м. /двеста четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи 4/четири/, с предназначение, промишлена сграда;

3. Сграда с идентификатор 68080.130.590.3 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка три/, със застроена площ от 90 кв.м. /деветдесет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, промишлена сграда;

4. Сграда с идентификатор 68080.130.590.4 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка четири/, със застроена площ от 41 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, складова база, склад;

5. Ссграда с идентификатор 68080.130.590.5 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка пет/, със застроена площ от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, сграда за енергопроизводство;

6. Сграда с идентификатор 68080.130.590.6 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка шест/, със застроена площ от 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, промишлена сграда;

7. Сграда с идентификатор 68080.130.590.7 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка седем/, със застроена площ от 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, складова база, склад;

8. Сграда с идентификатор 68080.130.590.8 /шейсет и осем нула осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин и деветдесет точка осем/, със застроена площ от 3 417 кв.м. /три хиляди четиристотин и седемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, складова база, склад;

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 16.03.2017

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 16.03.2017

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 16.03.2017

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече