E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Продажба на недвижими имоти 13.03.2018

13.03.2018
Продажба на недвижими имоти 13.03.2018

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява всички заинтересувани за недвижими имоти, собственост на дружеството, по отношение на които при евентуален инвестиционен интерес би могла да бъде задействана процедура за продажба, както следва: I. Поземлен имот с идентификатор № 68080.130.98 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка сто и тридесет точка деветдесет и осем), съгласно скица на поземлен имот № 12501/17.04.2013г., находящ се в гр.Сопот, общ.Сопот, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Сопот, п.к 4330, местност ”ТРАГАТА”, с площ от 1628 кв.м. (хиляда шестстотин двадесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, с номер по преходен план: 98 (деветдесет и осем), със съседи на поземления имот: 68080.130.593, 68080.130.590, 68080.130.100, 68080.130.528. Върху имота е построена една сграда с идентификатор 68080.130.98.1 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка сто и тридесет точка деветдесет и осем точка едно), застроена площ 354 кв.м (триста петдесет и четири квадратни метра), брой етажи 4 (четири ), предназначение: Промишлена сграда /лентозадвижващ/.

II. Поземлен имот с идентификатор № 68080.130.593 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин деветдесет и три), съгласно скица на поземлен имот № 12500/17.04.2013г., находящ се в гр.Сопот, общ.Сопот, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Сопот, п.к 4330, местност ”ТРАГАТА”, с площ от 1835 кв.м. (хиляда осемстотин тридесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, с номер по преходен план: 93 (деветдесет и три), със съседи на поземления имот: 68080.130.590, 68080.130.98, 68080.130.528. Върху имота е построена една сграда с идентификатор 68080.130.593.1 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин деветдесет и три точка едно), застроена площ 481 кв.м. (четиристотин осемдесет и един квадратни метра ), брой етажи 5 (пет), предназначение: Общежитие.

III. Поземлен имот с идентификатор № 68080.130.587 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин осемдесет и седем), съгласно скица на поземлен имот № 12498/17.04.2013г., находящ се в гр.Сопот, общ.Сопот, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Сопот, п.к 4330, местност ”ТРАГАТА”, с площ от 851 кв.м. (Осемстотин петдесет и един квадратни метра ), с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, с номер по преходен план:87 (деветдесет и осем), със съседи на поземления имот: 68080.71.128, 68080.71.65, 68080.130.590, 68080.130.528. Сгради, които попадат върху имота: 1.Сграда 68080.130.587.1 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин осемдесет и седем точка едно): застроена площ 60 кв.м. (две хиляди шестстотин петдесет и четири квадратни метра), брой етажи 1, предназначение: Сграда за търговия, която не е собственост на ВМЗ. 2.Сграда 68080.130.587.2 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин осемдесет и седем точка две): застроена площ 89 кв.м. (осемдесет и девет квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Сграда за търговия, която не е собственост на ВМЗ. IV. Поземлен имот с идентификатор № 68080.504.104 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири), съгласно скица на поземлен имот № 15-101234/12.03.2015г, находящ се в гр.Сопот, общ.Сопот, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Сопот, п.к 4330, местност ”КУЧУР КОРИЯ” с площ от 19588 кв.м. (деветнадесет хиляди петстотин осемдесет и осем квадратни метра) с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, с начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи, номер на преходен план:104 (сто и четири), със съседи на поземления имот: 68080.504.25, 68080.504.103, 68080.504.21, 68080.504.22, 68080.504.24. Сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 68080.504.104.1 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка едно): застроена площ 624 кв.м. (шестстотин двадесет и четири квадратни метра), брой етажи 4 (четири), предназначение: Промишлена сграда; 2. Сграда 68080.504.104.2 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка две): застроена площ 748 кв.м. (седемстотин четиридесет и осем квадратни метра), брой етажи 4 (четири),предназначение: Промишлена сграда; 3. Сграда 68080.504.104.3 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка три): застроена площ 106 кв.м. (сто и шест квадратни метра), брой етажи 1(един), предназначение: Промишлена сграда; 4. Сграда 68080.504.104.4 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка четири): застроена площ 230 кв.м. (двеста и тридесет квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Сграда за енергопроизводство; 5. Сграда 68080.504.104.5 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка пет): застроена площ 159 кв.м. (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Складова база, склад; 6. Сграда 68080.504.104.6 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка шест): застроена площ 3 кв.м (три квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Промишлена сграда; 7. Сграда 68080.504.104.7 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка седем): застроена площ 6 кв.м (шест квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Промишлена сграда; 8. Сграда 68080.504.104.8 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка осем): застроена площ 17 кв.м (седемнадесет квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Хангар, депо,гараж; 9. Сграда 68080.504.104.9 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка девет): застроена площ 17 кв.м (седемнадесет квадратни метра), брой етажи 1( един ), предназначение: Хангар, депо,гараж; 10. Сграда 68080.504.104.10 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка десет): застроена площ 17 кв.м (седемнадесет квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Хангар, депо, гараж; 11. Сграда 68080.504.104.11 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка единадесет): застроена площ 16 кв.м (шестнадесет квадратни метра), брой етажи 1(един), предназначение: Хангар, депо,гараж; 12. Сграда 68080.504.104.12 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка дванадесет): застроена площ 17 кв.м (седемнадесет квадратни метра), брой етажи 1(един), предназначение: Хангар, депо,гараж; 13. Сграда 68080.504.104.13 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка тринадесет): застроена площ 16 кв.м ( шестнадесет квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Хангар, депо,гараж; 14. Сграда 68080.504.104.14 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка четиринадесет): застроена площ 16 кв.м (шестнадесет квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Хангар, депо, гараж;

V. Поземлен имот с идентификатор 68080.501.704 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка седемстотин и четири/, с площ от 1062кв.м. /хиляда шейсет и два квадратни метра/, находящ се в гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-8/11.03.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес в гр. Сопот, п.к. 4330, ул. „Иван Вазов“ №67, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – средно застрояване /от 10 до 15м/, без стар идентификатор, номер по предходен план 704 /седемстотин и четири/, квартал 24 /двадесет и четири/, парцел X /десети/ при граници и съседи: 68080.503.9102, 68080.503.9104, 68080.501.1515, 68080.501.703, 68080.501.702, 68080.501.9121, ведно със сградите които попадат върху имота а именно: сграда с идентификатор 68080.501.704.1 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка седемстотин и четири точка едно/, със застроена площ от 556 кв.м. /петстотин петдесет и шест квадратни метра/, брой етажи 3 /три/, предназначение – Хотел;

VI. Поземлен имот с идентификатор 68080.504.24 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и четири точка двадесет и четири/, с площ от 20470кв.м. /двадесет хиляди четиристотин и седемдесет квадратни метра/, находящ се в гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-8/11.03.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес в гр. Сопот, п.к. 4330, местност Кучур кория, с трайно предназначение на територията – земеделска земя, начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, без стар идентификатор, номер по предходен план 105 /сто и пет/ при граници и съседи: 68080.504.45, 68080.504.47, 68080.504.25, 68080.27.521, 68080.504.22, ведно със сградите които попадат върху имота а именно: 1. сграда с идентификатор 68080.504.24.1 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и четири точка двадесет и четири точка едно/, със застроена площ от 41 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра/, брой етажи 1 /един/ с предназначение за промишлени нужди; 2. сграда с идентификатор 68080.504.24.2 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и четири точка двадесет и четири точка две/, със застроена площ от 42 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, брой етажи 1 /един/ с предназначение – сграда със специално предназначение; 3. сграда с идентификатор 68080.504.24.3 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и четири точка двадесет и четири точка три/, със застроена площ от 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/ с предназначение за промишлени нужди; 4. сграда с идентификатор 68080.504.24.4 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и четири точка двадесет и четири точка четири/, със застроена площ от 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/ с предназначение за търговия; 5. сграда с идентификатор 68080.504.24.5 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и четири точка двадесет и четири точка пет/, със застроена площ от 11 кв.м. /единадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/ с предназначение за промишлени нужди; 6. сграда с идентификатор 68080.504.24.6 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и четири точка двадесет и четири точка шест/, със застроена площ от 6 кв.м. /шест квадратни метра/, брой етажи 1 /един/ с предназначение за промишлени нужди; скица №15-101237-12.03.2015 /ГСМ/ VII. Поземлен имот с идентификатор № 68080.13.287 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка тринадесет точка двеста осемдесет и седем), съгласно скица на поземлен имот № 15-101227/12.03.2015г, находящ се в гр.Сопот, общ.Сопот, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Сопот, п.к 4330, местност ”КУЧУР КОРИЯ” с площ от 26295 кв.м. (двадесет и шест хиляди двеста деветдесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, с начин на трайно ползване: Пасище, със съседи на поземления имот: 68080.13.23, 68080.27.521, 68080.504.22, 68080.504.46, 68080.13.5, 68080.13.9, 68080.13.4. Сгради, които попадат върху имота: 1.Сграда 68080.13.287.1 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка тринадесет точка двеста осемдесет и седем точка едно): застроена площ 21 кв.м. (двадесет и един квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Селскостопанска сграда /Земя за транспортен цех/.

VIII. Поземлен имот с идентификатор 68080.501.1208 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка хиляда двеста и осем/, с площ от 12 031кв.м. /дванадесет хиляди тридесет и един квадратни метра/, находящ се в гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-8/11.03.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес в гр. Сопот, п.к. 4330, ул. „Александър Стамболийски“ №46, с трайно предназначение на територията – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за плувен басейн, без стар идентификатор, номер по предходен план – няма, при граници и съседи: 68080.501.208, 68080.501.9110, 68080.501.10, 68080.174.69, 68080.174.70, 68080.174.71, 68080.174.72, 68080.173.36, 68080.173.272 ведно със сградите, които попадат върху имота а именно: 1. сграда с идентификатор 68080.501.1208.1 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка хиляда двеста и осем точка едно/, със застроена площ от 132 кв.м. /сто тридесет и два квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, спортна сграда, база; 2. 68080.501.1208.2 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка хиляда двеста и осем точка две/, със застроена площ от 231 кв.м. /двеста тридесет и един квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, спортна сграда, база; 3. 68080.501.1208.3 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка хиляда двеста и осем точка три/, със застроена площ от 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, сграда за търговия скица №32759/07.11.2012г., /открит плувен басейн/.

IX. Поземлен имот с идентификатор № 68080.501.217 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и едно точка двеста и седемнадесет), съгласно скица на поземлен имот № 32761/07.11.2012г., находящ се в гр.Сопот, общ.Сопот, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Сопот, п.к 4330, ул.”Александър Стамболийски” № 46, с площ от 6933 кв.м.(шест хиляди деветстотин тридесет и три квадратни метра ), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване:За други видове, с номер по преходен план: 217, квартал: 9 (девет), парцел: ІІ-спортна зала, със съседи на поземления имот: 68080.501.9004, 68080.501.5184, 68080.501.9003, 68080.501.208 Сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 68080.501.217.1 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и едно точка двеста и седемнадесет точка едно): застроена площ 2654 кв.м. (две хиляди шестстотин петдесет и четири квадратни метра), брой етажи 3 (три), предназначение: Спортна сграда, база

X. Поземлен имот с идентификатор 68080.501.208 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка двеста и осем/, с площ от 58 010кв.м. /петдесет и осем хиляди и десет квадратни метра/, находящ се в гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-8/11.03.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес в гр. Сопот, п.к. 4330, ул. „Александър Стамболийски“ №46, с трайно предназначение на територията – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – спортно игрище, без стар идентификатор, номер по предходен план – няма, при граници и съседи: 68080.173.242, 68080.501.9004, 68080.501.217, 68080.501.703, 68080.501.9003, 68080.501.5036, 68080.501.9111, 68080.501.5183, 68080.501.9110, 68080.501.1208, 68080.173.272, 68080.173.28, 68080.173.29 ведно със сградите, които попадат върху имота а именно: 1. сграда с идентификатор 68080.501.208.1 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка двеста и осем точка едно/, със застроена площ от 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, хангар, депо, гараж; 2. 68080.501.208.2 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка двеста и осем точка две/, със застроена площ от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, хангар, депо, гараж; 3. 68080.501.208.3 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка двеста и осем точка три/, със застроена площ от 200 кв.м. /двеста квадратни метра/, брой етажи 2/два/, с предназначение, хангар, депо, гараж; скица №32760/07.11.2012г., презаверена 12.02.2015г.

XI. Поземлен имот с идентификатор № 68080.42.508 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка четиридесет и две точка петстотин и осем), съгласно скица на поземлен имот №15-83375/26.02.2015г., находящ се в гр.Сопот, общ.Сопот, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Сопот, п.к 4330, местност ”ГЬОЛОВЕТЕ”, с площ от 30001 кв.м. (трийсет хиляди и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, с начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с номер по преходен план: 8(осем), със съседи на поземления имот: 68080.45.313, 68080.45.535, 68080.42.535, 68080.42.417 /пречиствателна битови води/.

XII. Поземлен имот с идентификатор № 68080.503.5106 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и три точка пет хиляди сто и шест), съгласно скица на поземлен имот № 15-82757/26.02.2015г., находящ се в гр.Сопот, общ.Сопот, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Сопот, п.к 4330, ул.”ТРЕТИ МАРТ” № 30, с площ от 9085 кв.м. (девет хиляди осемдесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване:За друг вид застрояване, с номер по преходен план: 95 (деветдесет и пет), парцел: ІV- ВМЗ-ЕАД, със съседи на поземления имот: 68080.504.5, 68080.503.1107, 68080.503.9146, 68080.503.1106 /свободен терен над болницата в имота има сграда незавършено строителство/.

XIII. Поземлен имот с идентификатор № 68080.504.14 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка четиринадесет), съгласно скица на поземлен имот № 15-60091/12.02.2015г., находящ се в гр.Сопот, общ.Сопот, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност”КУЧУР КОРИЯ”, с площ от 3821 кв.м.(три хиляди осемстотин двадесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, с начин на трайно ползване:За друг вид производствен, складов обект, със съседи на поземления имот: 68080.504.74, 68080.504.514, 68080.504.75, 68080.504.15, 68080.503.9002, 68080.503.1107, 68080.504.5.

XIV. Поземлен имот с идентификатор 68080.504.16 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и четири точка шестнадесет/, с площ от 3777 кв.м. /три хиляди седемстотин седемдесет и седем квадратни метра/, находящ се в гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-8/11.03.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес в гр. Сопот, п.к. 4330, местност Кучур кория, с трайно предназначение на територията – земеделска земя, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, без стар идентификатор, номер по предходен няма, при граници и съседи: 68080.504.75, 68080.130.528, 68080.503.9003, 68080.503.1146, 68080.503.9002, 68080.504.15 скица №32758/07.11.2012г. презаверена на 12.02.2015г. /земя под ЕИЦ/.

XV. Поземлен имот с идентификатор 68080.504.84 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и четири точка осемдесет и четири от 2193,00 кв.м. – две хиляди сто деветдесет и три кв.м., с начин на трайно ползване специално предназначение, находящ се в местността „Кучур кория” в землището на гр. Сопот, обл. Пловдив, общ. Сопот, стар номер 000084 – (нула, нула, нула, нула, осемдесет и четири) в землището на гр. Сопот, обл. Пловдив, общ. Сопот с ЕКАТТЕ 68080 – шейсет и осем нула осемдесет, заедно с построените в него полумасивна административна сграда на два етажа със застроена площ от 211кв.м. – двеста и единадесет квадратни метра и разгърната застроена площ от 422кв.м. – четиристотин двадесет и два кв.м. и паянтова административна сграда на един етаж със застроена площ от 45,00кв.м. – четиридесет и пет кв.м., ведно с всички намиращи се съоръжения и оборудване, които са трайно прикрепени към описания имот над и под кота „0” /нула/ при граници и съседи на целия имот: имот №000022 – специално предназначение на „ВМЗ” ЕАД Сопот; имот №000040 – населено място на гр. Сопот.

XVI. ПП “СТРАНДЖА” – гр. Малко Търново Местонахождение: гр. Малко Търново – извън регулация в бивш стопански двор на ТКЗС, местност „Край града”

- Имот № 46663.502.201 Съседи: имоти 46663.501.1441; 46663.502.204; 46663.502.421; 46663.502.328; 46663.502.224; 46663.502.205; 46663.502.200; 46663.502.202; 46663.502.406; 46663.501.1430 АДС: № 933/07.11.1995 г. Площ на терена: 6 454 кв.м. Площ Сгради общо: ЗП – 419 кв.м.; РЗП – 480 кв.м. - Имот № 46663.502.208 Съседи: имоти 46663.502.405; 46663.502.209; 46663.502.211; 46663.502.224; 46663.502.354 АДС № 934/08.11.1995 г. Площ на терена: 3 539 кв.м. - Имот № 46663.502.206 Съседи: 46663.502.404; 46663.502.207; 46663.502.221 АДС № 935/08.11.1995 г. Площ на терена: 1 211 кв.м. Площ Сгради общо: ЗП = РЗП = 127 кв.м. - Имот № 46663.502.422 Съседи: 46663.502.421 АДС № 936/09.11.1995 г. Площ на терена: 39 кв.м. Площ Сгради общо: ЗП = РЗП = 26 кв.м. XVII. ПОЛИГОН ОПС – с.Московец Акт за държавна собственост: Нот. Акт № 79 Местонахождение: с.Московец, обл.Пловдив, извън регулация, имот № 007006, м. „Каратопрак” Граници: имоти №№ 007001; 007003; 007005 Терен: 6 000 кв.м. Площ Сгради общо : ЗП = РЗП = 141 кв.м.

XVIII. Магазини в гр. Клисура – Актувани с АДС № 2626/17.08.1999 г. - Магазин № 9 е разположен в сутерена на жил. блок със самостоятелен вход от изток. ЗП =РЗП = 38.05 кв.м,. Същият се състои от търговска зала и помещение за хладилна камера.

- Магазин № 13 е разположен в партерния етаж на жил. блок с вход от север. ЗП = РЗП = 84,74 кв.м. Същият се състои от търговска площ; WС; Склад и ½ част от общ коридор със съществуващ магазин – частна собственост. XIX. Магазини на пл. Иганово – Актувани с АДС № 35/16.05.1994 г. разположени са върху терен собственост на „ВМЗ” ЕАД, извън производствената площадка, представляват сгради, както следва: - хляб-закуски със ЗП – 86.83 кв.м.; - сграда търговски обект със ЗП – 130.62 кв.м.; - сграда търговски обект със ЗП – 139.04 кв.м. XX. КЪЩА – УПИ І-1178 – гр. Сопот, бул.”Хр.Ботев” № 19 Акт за държавна собственост: Нот. Акт № 173. Местонахождение: гр.Сопот, кв.81, УПИ І-1178, бул.”Хр.Ботев” № 19 Граници: имоти №№ УПИ ІІ-1175; УПИ Х-1175; от две страни – улица. Терен: 407 кв.м. Площ Сгради общо: ЗП = РЗП = 57 кв.м.

XXI. Сграда №68080.501.217.1, област Пловдив, община Сопот, гр. Сопот, п.к. 4330, ул. Александър Стамболийски №46, вид на собственост-Държавна частна, функционално предназначение-Спортна сграда, брой етажи 3, застроена площ 2653 кв.м. и поземлен имот №68080.501.217 с площ 6933 кв.метра, вид на собственост-Държавна частна територия, начин на трайно ползване – за други видове спорт.

XXII. Поземлен имот 68080.501.208, област Пловдив, община Сопот, гр. Сопот, п.к. 4330, ул. Александър Стамболийски №46, вид собственост-Държавна частна, начин на трайно ползване-Спортно игрище, площ 58010 кв.м.

XXIII. Сграда 68080.175.241.1, област Пловдив, община Сопот, гр. Сопот, п.к. 4330, вид собственост-Държавна частна, функционално предназначение-Складова база, брой етажи 1, застроена площ 753 кв.м, построена върху поземлен имот 68080.175.241, област Пловдив, община Сопот, гр. Сопот, п.к. 4330, ул. -, вид собственост-Общинска частна, площ 5181 кв.м

XXIV. Сграда 68080.501.704.1, област Пловдив, община Сопот, гр. Сопот, п.к. 4330, ул. Иван Вазов №67, вид собственост-Държавна частна, функционално предназначение-Хотел, брой етажи 3, застроена площ 556 кв.м. и Поземлен имот 68080.501.704, област Пловдив, община Сопот, гр. Сопот, п.к. 4330, ул. Иван Вазов №67, вид собственост-Държавна частна, НТП Средно застрояване (от 10 до 15 т), площ 1062 кв.м.

XXV. Дом-паметник хижа „Чевира“ включващ следните сгради, съгласно скица № К06576/18.02.2016г. - Сграда № 11 /единадесет/ хижа, заслон, бунгало с площ от 405 кв.м. /четиристотин и пет квадратни метра/ и разгърната застроена площ – 1215 кв.м. /хиляда двеста и петнадесет квадратни метра/; - Сграда №12 /дванадесет/ хижа, заслон, бунгало с площ от 285 кв.м. /двеста осемдесет и пет квадратни метра/ – сградата се използва за Столова с кухня към х.”Чевира; - Сграда №13 /тринадесет/ хижа, заслон, бунгало /Сграда Щаб/ с площ от 41 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра/; - Сграда Трафопост, представляваща масивна постройка със застроена площ от 9 кв.м., построена в същия имот – на около 200 м. от комплекса. Оборудван е със съоръжения, захранващи само комплекс „Чевира”.

За допълнителна информация: тел. 03134/98-08 ЗИД по АВ г-н Рашков

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 13.03.2018

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 13.03.2018

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 13.03.2018

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече