E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Продажба на недвижими имоти 13.03.2018

13.03.2018
Продажба на недвижими имоти 13.03.2018

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява всички заинтересувани за недвижими имоти, собственост на дружеството, по отношение на които при евентуален инвестиционен интерес би могла да бъде задействана процедура за продажба, както следва: I. Поземлен имот с идентификатор № 68080.130.98 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка сто и тридесет точка деветдесет и осем), съгласно скица на поземлен имот № 12501/17.04.2013г., находящ се в гр.Сопот, общ.Сопот, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Сопот, п.к 4330, местност ”ТРАГАТА”, с площ от 1628 кв.м. (хиляда шестстотин двадесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, с номер по преходен план: 98 (деветдесет и осем), със съседи на поземления имот: 68080.130.593, 68080.130.590, 68080.130.100, 68080.130.528. Върху имота е построена една сграда с идентификатор 68080.130.98.1 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка сто и тридесет точка деветдесет и осем точка едно), застроена площ 354 кв.м (триста петдесет и четири квадратни метра), брой етажи 4 (четири ), предназначение: Промишлена сграда /лентозадвижващ/.

II. Поземлен имот с идентификатор № 68080.130.593 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин деветдесет и три), съгласно скица на поземлен имот № 12500/17.04.2013г., находящ се в гр.Сопот, общ.Сопот, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Сопот, п.к 4330, местност ”ТРАГАТА”, с площ от 1835 кв.м. (хиляда осемстотин тридесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, с номер по преходен план: 93 (деветдесет и три), със съседи на поземления имот: 68080.130.590, 68080.130.98, 68080.130.528. Върху имота е построена една сграда с идентификатор 68080.130.593.1 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин деветдесет и три точка едно), застроена площ 481 кв.м. (четиристотин осемдесет и един квадратни метра ), брой етажи 5 (пет), предназначение: Общежитие.

III. Поземлен имот с идентификатор № 68080.130.587 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин осемдесет и седем), съгласно скица на поземлен имот № 12498/17.04.2013г., находящ се в гр.Сопот, общ.Сопот, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Сопот, п.к 4330, местност ”ТРАГАТА”, с площ от 851 кв.м. (Осемстотин петдесет и един квадратни метра ), с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, с номер по преходен план:87 (деветдесет и осем), със съседи на поземления имот: 68080.71.128, 68080.71.65, 68080.130.590, 68080.130.528. Сгради, които попадат върху имота: 1.Сграда 68080.130.587.1 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин осемдесет и седем точка едно): застроена площ 60 кв.м. (две хиляди шестстотин петдесет и четири квадратни метра), брой етажи 1, предназначение: Сграда за търговия, която не е собственост на ВМЗ. 2.Сграда 68080.130.587.2 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка сто и тридесет точка петстотин осемдесет и седем точка две): застроена площ 89 кв.м. (осемдесет и девет квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Сграда за търговия, която не е собственост на ВМЗ. IV. Поземлен имот с идентификатор № 68080.504.104 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири), съгласно скица на поземлен имот № 15-101234/12.03.2015г, находящ се в гр.Сопот, общ.Сопот, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Сопот, п.к 4330, местност ”КУЧУР КОРИЯ” с площ от 19588 кв.м. (деветнадесет хиляди петстотин осемдесет и осем квадратни метра) с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, с начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи, номер на преходен план:104 (сто и четири), със съседи на поземления имот: 68080.504.25, 68080.504.103, 68080.504.21, 68080.504.22, 68080.504.24. Сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 68080.504.104.1 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка едно): застроена площ 624 кв.м. (шестстотин двадесет и четири квадратни метра), брой етажи 4 (четири), предназначение: Промишлена сграда; 2. Сграда 68080.504.104.2 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка две): застроена площ 748 кв.м. (седемстотин четиридесет и осем квадратни метра), брой етажи 4 (четири),предназначение: Промишлена сграда; 3. Сграда 68080.504.104.3 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка три): застроена площ 106 кв.м. (сто и шест квадратни метра), брой етажи 1(един), предназначение: Промишлена сграда; 4. Сграда 68080.504.104.4 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка четири): застроена площ 230 кв.м. (двеста и тридесет квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Сграда за енергопроизводство; 5. Сграда 68080.504.104.5 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка пет): застроена площ 159 кв.м. (сто петдесет и девет квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Складова база, склад; 6. Сграда 68080.504.104.6 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка шест): застроена площ 3 кв.м (три квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Промишлена сграда; 7. Сграда 68080.504.104.7 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка седем): застроена площ 6 кв.м (шест квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Промишлена сграда; 8. Сграда 68080.504.104.8 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка осем): застроена площ 17 кв.м (седемнадесет квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Хангар, депо,гараж; 9. Сграда 68080.504.104.9 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка девет): застроена площ 17 кв.м (седемнадесет квадратни метра), брой етажи 1( един ), предназначение: Хангар, депо,гараж; 10. Сграда 68080.504.104.10 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка десет): застроена площ 17 кв.м (седемнадесет квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Хангар, депо, гараж; 11. Сграда 68080.504.104.11 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка единадесет): застроена площ 16 кв.м (шестнадесет квадратни метра), брой етажи 1(един), предназначение: Хангар, депо,гараж; 12. Сграда 68080.504.104.12 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка дванадесет): застроена площ 17 кв.м (седемнадесет квадратни метра), брой етажи 1(един), предназначение: Хангар, депо,гараж; 13. Сграда 68080.504.104.13 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка тринадесет): застроена площ 16 кв.м ( шестнадесет квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Хангар, депо,гараж; 14. Сграда 68080.504.104.14 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка сто и четири точка четиринадесет): застроена площ 16 кв.м (шестнадесет квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Хангар, депо, гараж;

V. Поземлен имот с идентификатор 68080.501.704 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка седемстотин и четири/, с площ от 1062кв.м. /хиляда шейсет и два квадратни метра/, находящ се в гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-8/11.03.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес в гр. Сопот, п.к. 4330, ул. „Иван Вазов“ №67, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – средно застрояване /от 10 до 15м/, без стар идентификатор, номер по предходен план 704 /седемстотин и четири/, квартал 24 /двадесет и четири/, парцел X /десети/ при граници и съседи: 68080.503.9102, 68080.503.9104, 68080.501.1515, 68080.501.703, 68080.501.702, 68080.501.9121, ведно със сградите които попадат върху имота а именно: сграда с идентификатор 68080.501.704.1 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка седемстотин и четири точка едно/, със застроена площ от 556 кв.м. /петстотин петдесет и шест квадратни метра/, брой етажи 3 /три/, предназначение – Хотел;

VI. Поземлен имот с идентификатор 68080.504.24 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и четири точка двадесет и четири/, с площ от 20470кв.м. /двадесет хиляди четиристотин и седемдесет квадратни метра/, находящ се в гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-8/11.03.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес в гр. Сопот, п.к. 4330, местност Кучур кория, с трайно предназначение на територията – земеделска земя, начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, без стар идентификатор, номер по предходен план 105 /сто и пет/ при граници и съседи: 68080.504.45, 68080.504.47, 68080.504.25, 68080.27.521, 68080.504.22, ведно със сградите които попадат върху имота а именно: 1. сграда с идентификатор 68080.504.24.1 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и четири точка двадесет и четири точка едно/, със застроена площ от 41 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра/, брой етажи 1 /един/ с предназначение за промишлени нужди; 2. сграда с идентификатор 68080.504.24.2 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и четири точка двадесет и четири точка две/, със застроена площ от 42 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, брой етажи 1 /един/ с предназначение – сграда със специално предназначение; 3. сграда с идентификатор 68080.504.24.3 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и четири точка двадесет и четири точка три/, със застроена площ от 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/ с предназначение за промишлени нужди; 4. сграда с идентификатор 68080.504.24.4 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и четири точка двадесет и четири точка четири/, със застроена площ от 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/ с предназначение за търговия; 5. сграда с идентификатор 68080.504.24.5 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и четири точка двадесет и четири точка пет/, със застроена площ от 11 кв.м. /единадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/ с предназначение за промишлени нужди; 6. сграда с идентификатор 68080.504.24.6 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и четири точка двадесет и четири точка шест/, със застроена площ от 6 кв.м. /шест квадратни метра/, брой етажи 1 /един/ с предназначение за промишлени нужди; скица №15-101237-12.03.2015 /ГСМ/ VII. Поземлен имот с идентификатор № 68080.13.287 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка тринадесет точка двеста осемдесет и седем), съгласно скица на поземлен имот № 15-101227/12.03.2015г, находящ се в гр.Сопот, общ.Сопот, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Сопот, п.к 4330, местност ”КУЧУР КОРИЯ” с площ от 26295 кв.м. (двадесет и шест хиляди двеста деветдесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, с начин на трайно ползване: Пасище, със съседи на поземления имот: 68080.13.23, 68080.27.521, 68080.504.22, 68080.504.46, 68080.13.5, 68080.13.9, 68080.13.4. Сгради, които попадат върху имота: 1.Сграда 68080.13.287.1 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка тринадесет точка двеста осемдесет и седем точка едно): застроена площ 21 кв.м. (двадесет и един квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Селскостопанска сграда /Земя за транспортен цех/.

VIII. Поземлен имот с идентификатор 68080.501.1208 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка хиляда двеста и осем/, с площ от 12 031кв.м. /дванадесет хиляди тридесет и един квадратни метра/, находящ се в гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-8/11.03.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес в гр. Сопот, п.к. 4330, ул. „Александър Стамболийски“ №46, с трайно предназначение на територията – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за плувен басейн, без стар идентификатор, номер по предходен план – няма, при граници и съседи: 68080.501.208, 68080.501.9110, 68080.501.10, 68080.174.69, 68080.174.70, 68080.174.71, 68080.174.72, 68080.173.36, 68080.173.272 ведно със сградите, които попадат върху имота а именно: 1. сграда с идентификатор 68080.501.1208.1 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка хиляда двеста и осем точка едно/, със застроена площ от 132 кв.м. /сто тридесет и два квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, спортна сграда, база; 2. 68080.501.1208.2 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка хиляда двеста и осем точка две/, със застроена площ от 231 кв.м. /двеста тридесет и един квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, спортна сграда, база; 3. 68080.501.1208.3 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка хиляда двеста и осем точка три/, със застроена площ от 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, сграда за търговия скица №32759/07.11.2012г., /открит плувен басейн/.

IX. Поземлен имот с идентификатор № 68080.501.217 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и едно точка двеста и седемнадесет), съгласно скица на поземлен имот № 32761/07.11.2012г., находящ се в гр.Сопот, общ.Сопот, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Сопот, п.к 4330, ул.”Александър Стамболийски” № 46, с площ от 6933 кв.м.(шест хиляди деветстотин тридесет и три квадратни метра ), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване:За други видове, с номер по преходен план: 217, квартал: 9 (девет), парцел: ІІ-спортна зала, със съседи на поземления имот: 68080.501.9004, 68080.501.5184, 68080.501.9003, 68080.501.208 Сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 68080.501.217.1 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и едно точка двеста и седемнадесет точка едно): застроена площ 2654 кв.м. (две хиляди шестстотин петдесет и четири квадратни метра), брой етажи 3 (три), предназначение: Спортна сграда, база

X. Поземлен имот с идентификатор 68080.501.208 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка двеста и осем/, с площ от 58 010кв.м. /петдесет и осем хиляди и десет квадратни метра/, находящ се в гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-8/11.03.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес в гр. Сопот, п.к. 4330, ул. „Александър Стамболийски“ №46, с трайно предназначение на територията – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – спортно игрище, без стар идентификатор, номер по предходен план – няма, при граници и съседи: 68080.173.242, 68080.501.9004, 68080.501.217, 68080.501.703, 68080.501.9003, 68080.501.5036, 68080.501.9111, 68080.501.5183, 68080.501.9110, 68080.501.1208, 68080.173.272, 68080.173.28, 68080.173.29 ведно със сградите, които попадат върху имота а именно: 1. сграда с идентификатор 68080.501.208.1 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка двеста и осем точка едно/, със застроена площ от 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, хангар, депо, гараж; 2. 68080.501.208.2 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка двеста и осем точка две/, със застроена площ от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/, брой етажи 1/един/, с предназначение, хангар, депо, гараж; 3. 68080.501.208.3 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и едно точка двеста и осем точка три/, със застроена площ от 200 кв.м. /двеста квадратни метра/, брой етажи 2/два/, с предназначение, хангар, депо, гараж; скица №32760/07.11.2012г., презаверена 12.02.2015г.

XI. Поземлен имот с идентификатор № 68080.42.508 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка четиридесет и две точка петстотин и осем), съгласно скица на поземлен имот №15-83375/26.02.2015г., находящ се в гр.Сопот, общ.Сопот, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Сопот, п.к 4330, местност ”ГЬОЛОВЕТЕ”, с площ от 30001 кв.м. (трийсет хиляди и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, с начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с номер по преходен план: 8(осем), със съседи на поземления имот: 68080.45.313, 68080.45.535, 68080.42.535, 68080.42.417 /пречиствателна битови води/.

XII. Поземлен имот с идентификатор № 68080.503.5106 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и три точка пет хиляди сто и шест), съгласно скица на поземлен имот № 15-82757/26.02.2015г., находящ се в гр.Сопот, общ.Сопот, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Сопот, п.к 4330, ул.”ТРЕТИ МАРТ” № 30, с площ от 9085 кв.м. (девет хиляди осемдесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване:За друг вид застрояване, с номер по преходен план: 95 (деветдесет и пет), парцел: ІV- ВМЗ-ЕАД, със съседи на поземления имот: 68080.504.5, 68080.503.1107, 68080.503.9146, 68080.503.1106 /свободен терен над болницата в имота има сграда незавършено строителство/.

XIII. Поземлен имот с идентификатор № 68080.504.14 (шейсет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и четири точка четиринадесет), съгласно скица на поземлен имот № 15-60091/12.02.2015г., находящ се в гр.Сопот, общ.Сопот, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/11.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност”КУЧУР КОРИЯ”, с площ от 3821 кв.м.(три хиляди осемстотин двадесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, с начин на трайно ползване:За друг вид производствен, складов обект, със съседи на поземления имот: 68080.504.74, 68080.504.514, 68080.504.75, 68080.504.15, 68080.503.9002, 68080.503.1107, 68080.504.5.

XIV. Поземлен имот с идентификатор 68080.504.16 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и четири точка шестнадесет/, с площ от 3777 кв.м. /три хиляди седемстотин седемдесет и седем квадратни метра/, находящ се в гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-8/11.03.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес в гр. Сопот, п.к. 4330, местност Кучур кория, с трайно предназначение на територията – земеделска земя, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, без стар идентификатор, номер по предходен няма, при граници и съседи: 68080.504.75, 68080.130.528, 68080.503.9003, 68080.503.1146, 68080.503.9002, 68080.504.15 скица №32758/07.11.2012г. презаверена на 12.02.2015г. /земя под ЕИЦ/.

XV. Поземлен имот с идентификатор 68080.504.84 /шейсет и осем нула осемдесет точка петстотин и четири точка осемдесет и четири от 2193,00 кв.м. – две хиляди сто деветдесет и три кв.м., с начин на трайно ползване специално предназначение, находящ се в местността „Кучур кория” в землището на гр. Сопот, обл. Пловдив, общ. Сопот, стар номер 000084 – (нула, нула, нула, нула, осемдесет и четири) в землището на гр. Сопот, обл. Пловдив, общ. Сопот с ЕКАТТЕ 68080 – шейсет и осем нула осемдесет, заедно с построените в него полумасивна административна сграда на два етажа със застроена площ от 211кв.м. – двеста и единадесет квадратни метра и разгърната застроена площ от 422кв.м. – четиристотин двадесет и два кв.м. и паянтова административна сграда на един етаж със застроена площ от 45,00кв.м. – четиридесет и пет кв.м., ведно с всички намиращи се съоръжения и оборудване, които са трайно прикрепени към описания имот над и под кота „0” /нула/ при граници и съседи на целия имот: имот №000022 – специално предназначение на „ВМЗ” ЕАД Сопот; имот №000040 – населено място на гр. Сопот.

XVI. ПП “СТРАНДЖА” – гр. Малко Търново Местонахождение: гр. Малко Търново – извън регулация в бивш стопански двор на ТКЗС, местност „Край града”

- Имот № 46663.502.201 Съседи: имоти 46663.501.1441; 46663.502.204; 46663.502.421; 46663.502.328; 46663.502.224; 46663.502.205; 46663.502.200; 46663.502.202; 46663.502.406; 46663.501.1430 АДС: № 933/07.11.1995 г. Площ на терена: 6 454 кв.м. Площ Сгради общо: ЗП – 419 кв.м.; РЗП – 480 кв.м. - Имот № 46663.502.208 Съседи: имоти 46663.502.405; 46663.502.209; 46663.502.211; 46663.502.224; 46663.502.354 АДС № 934/08.11.1995 г. Площ на терена: 3 539 кв.м. - Имот № 46663.502.206 Съседи: 46663.502.404; 46663.502.207; 46663.502.221 АДС № 935/08.11.1995 г. Площ на терена: 1 211 кв.м. Площ Сгради общо: ЗП = РЗП = 127 кв.м. - Имот № 46663.502.422 Съседи: 46663.502.421 АДС № 936/09.11.1995 г. Площ на терена: 39 кв.м. Площ Сгради общо: ЗП = РЗП = 26 кв.м. XVII. ПОЛИГОН ОПС – с.Московец Акт за държавна собственост: Нот. Акт № 79 Местонахождение: с.Московец, обл.Пловдив, извън регулация, имот № 007006, м. „Каратопрак” Граници: имоти №№ 007001; 007003; 007005 Терен: 6 000 кв.м. Площ Сгради общо : ЗП = РЗП = 141 кв.м.

XVIII. Магазини в гр. Клисура – Актувани с АДС № 2626/17.08.1999 г. - Магазин № 9 е разположен в сутерена на жил. блок със самостоятелен вход от изток. ЗП =РЗП = 38.05 кв.м,. Същият се състои от търговска зала и помещение за хладилна камера.

- Магазин № 13 е разположен в партерния етаж на жил. блок с вход от север. ЗП = РЗП = 84,74 кв.м. Същият се състои от търговска площ; WС; Склад и ½ част от общ коридор със съществуващ магазин – частна собственост. XIX. Магазини на пл. Иганово – Актувани с АДС № 35/16.05.1994 г. разположени са върху терен собственост на „ВМЗ” ЕАД, извън производствената площадка, представляват сгради, както следва: - хляб-закуски със ЗП – 86.83 кв.м.; - сграда търговски обект със ЗП – 130.62 кв.м.; - сграда търговски обект със ЗП – 139.04 кв.м. XX. КЪЩА – УПИ І-1178 – гр. Сопот, бул.”Хр.Ботев” № 19 Акт за държавна собственост: Нот. Акт № 173. Местонахождение: гр.Сопот, кв.81, УПИ І-1178, бул.”Хр.Ботев” № 19 Граници: имоти №№ УПИ ІІ-1175; УПИ Х-1175; от две страни – улица. Терен: 407 кв.м. Площ Сгради общо: ЗП = РЗП = 57 кв.м.

XXI. Сграда №68080.501.217.1, област Пловдив, община Сопот, гр. Сопот, п.к. 4330, ул. Александър Стамболийски №46, вид на собственост-Държавна частна, функционално предназначение-Спортна сграда, брой етажи 3, застроена площ 2653 кв.м. и поземлен имот №68080.501.217 с площ 6933 кв.метра, вид на собственост-Държавна частна територия, начин на трайно ползване – за други видове спорт.

XXII. Поземлен имот 68080.501.208, област Пловдив, община Сопот, гр. Сопот, п.к. 4330, ул. Александър Стамболийски №46, вид собственост-Държавна частна, начин на трайно ползване-Спортно игрище, площ 58010 кв.м.

XXIII. Сграда 68080.175.241.1, област Пловдив, община Сопот, гр. Сопот, п.к. 4330, вид собственост-Държавна частна, функционално предназначение-Складова база, брой етажи 1, застроена площ 753 кв.м, построена върху поземлен имот 68080.175.241, област Пловдив, община Сопот, гр. Сопот, п.к. 4330, ул. -, вид собственост-Общинска частна, площ 5181 кв.м

XXIV. Сграда 68080.501.704.1, област Пловдив, община Сопот, гр. Сопот, п.к. 4330, ул. Иван Вазов №67, вид собственост-Държавна частна, функционално предназначение-Хотел, брой етажи 3, застроена площ 556 кв.м. и Поземлен имот 68080.501.704, област Пловдив, община Сопот, гр. Сопот, п.к. 4330, ул. Иван Вазов №67, вид собственост-Държавна частна, НТП Средно застрояване (от 10 до 15 т), площ 1062 кв.м.

XXV. Дом-паметник хижа „Чевира“ включващ следните сгради, съгласно скица № К06576/18.02.2016г. - Сграда № 11 /единадесет/ хижа, заслон, бунгало с площ от 405 кв.м. /четиристотин и пет квадратни метра/ и разгърната застроена площ – 1215 кв.м. /хиляда двеста и петнадесет квадратни метра/; - Сграда №12 /дванадесет/ хижа, заслон, бунгало с площ от 285 кв.м. /двеста осемдесет и пет квадратни метра/ – сградата се използва за Столова с кухня към х.”Чевира; - Сграда №13 /тринадесет/ хижа, заслон, бунгало /Сграда Щаб/ с площ от 41 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра/; - Сграда Трафопост, представляваща масивна постройка със застроена площ от 9 кв.м., построена в същия имот – на около 200 м. от комплекса. Оборудван е със съоръжения, захранващи само комплекс „Чевира”.

За допълнителна информация: тел. 03134/98-08 ЗИД по АВ г-н Рашков

Още новини

ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО 06.09.2023 13.03.2018

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Всяка година на 6-ти септември се връщаме към събитията от 1885 година, когато един горд народ се обявява против повторно наложените му окови, като противно на решенията на Великите сили, Източна Румелия се обединява с Княжество България.Това е един от онези дръзки моменти, когато смелостта и силата на българския дух променят истор...

Прочетете повече
ВМЗ с навременна помощ в гасенето на пожари в Карловско 13.03.2018

Кметовете на община Карлово, село Иганово и село Певците изказаха благодарности към екипите на Противопожарна охрана и защита на населението на ВМЗ Сопот.Огнеборците ни се отзоваха изключително бързо и оказаха навременна помощ за потушаването на пожарите, възникнали по едно и също време на няколко места в землищата на село Иганово и село Певците.Благодарение на добрата организация и бързата р...

Прочетете повече
Нови парни котли бяха монтирани в парната централа на ВМЗ Сопот 13.03.2018

   Системата е висококачествена и ефективна, отговаряща на всички европейски директиви, касаещи намаляване на замърсяването на въздуха. Най-висок клас защита, минимални стойности на изхвърляните вредни емисии и високата гъвкавост по отношение на работата, благодарение на напълно автоматизираната електронна система на горелката, са част от предимствата на новото оборудване.   &n...

Прочетете повече