E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

„ВМЗ“ ЕАД успешно изпълнява евро проект по ДБФП № BG16RFOP002-1.005-0121 25.03.2021

25.03.2021

„ВМЗ“ ЕАД е най-голямото държавно предприятие от военно-промишления комплекс на страната. В последните години „ВМЗ“ възвърна водещата си позиция в икономиката и стана желан партньор и търсен производител на специална продукция.Разработването и проектирането на нови изделия е направление, което се определя като стратегическо в дългосрочен план. Важно значение има усвояването на боеприпаси и други продукти, с перспективни характеристики. Реализацията на стратегията за развитие на дружеството е свързана с трансфер на технологии и ноу-хау в контекста на инициативата ‚Индустрия“ 4.0. Виртуалния инженеринг и дигиталните двойници (Virtual Engineering with Digital Twins) реализират ново направление в инженеринговата дейност. Дигиталните двойници позволяват да изследват и оптимизират проектните характеристики както на 3D моделите на проектираните изделия, така и на целия технологичен процес за тяхното производство. Тези модели могат да симулират, валидират и оптимизират технологичните операции в единен технологичен процес. Цялата стойност на цифровите модели може да се реализира чрез цифрови модели при дизайна на продуктите и планирането на производствените процеси.              ВИРТУАЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО (ВИ)– VIRTUAL ENGINEERING е в основата на най-новите производствени методи, при които дейностите по проектиране и валидиране се осъществяват съвместно, за да се осигури оптимизацията и изпитване на продуктите преди тяхната същинска реализация (без направата на физически прототипи). Това води до необходимостта от предефиниране на цялостния производствен процес на новите продукти и позволява ранно откриване на потенциалните инженерни проблеми, при което се намалява броя на конструктивните изменения и броя на изработваните прототипи. В тази връзка ВМЗ Сопот успешно изпълнява проект по ДБФП № BG16RFOP002-1.005-0121 „Иновативна технология за проектиране и производство на линия реактивни двигатели с твърдо гориво, посредством дигитални двойници (digital twins), чрез методите на виртуалното инженерство с дигитални двойници (Virtual Engineering with Digital Twins)”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 952 359.80лв., от които526 178.78лв. европейско и 92 855.08лв. национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е разработване на иновативна технология, попадаща в обхвата на приоритетните направления на ИСИС от приоритетните тематични области, изведени на база на регионалната специализация, заложена в ИСИС, одобрена с Решение на Министерски съвет № 857 от 03.11.2015 г. за ЮЦР:

• ИКТ И ИНФОРМАТИКА: − 3D ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПРОТОТИПИРАНЕ.Основна цел на проекта е разработване и внедряване в редовна експлоатация на иновативна технология за многократна употреба при проектиране и производство на линия реактивни двигатели с твърдо гориво, с методите на виртуалния инженеринг и дигиталните двойници (Virtual Engineering with Digital Twins) във ВМЗ Сопот.Целите на проекта се изпълняват от екипа на ВМЗ Сопот в условията на сътрудничество с компетентен партньор – екипа на ТУ София – филиал Пловдив.

При изпълнението на проекта е извършено индустриално научно изследване имащо за цел разработване и внедряване в редовна експлоатация на иновативна технология за проектиране и производство на линия реактивни двигатели с твърдо гориво, посредством дигитални двойници (digital twins), чрез методите на виртуалното инженерство с дигитални двойници (Virtual Engineering with Digital Twins).

Проектът е продължение на развитието на дигиталните технологии във ВМЗ Сопот. През 2017 г. ВМЗ Сопот закупува 10 бр. мрежови лицензии на софтуерен продукт от висок клас за инженерно проектиране и производство – SIEMENS NX CAD/CAM/CAE, което осигурява възможност за разработване на специализирана технология за дигитално проектиране чрез дигитални модели (за дизайна на продуктите, за планирането на производствения процес и последващ контрол).

В резултат от изпълнението на проектавъв ВМЗ Сопот са внедрени компютърни средства и технологии за тримерно инженерно моделиране, виртуално инженерство, инженерни анализи и симулации и управление на инженерна информация, и бази данни с цел ефективно проектиране на високотехнологични продукти и развитие на технологични процеси, които се прилагат в модерната индустрия. Това дава възможност за използване на методите и средствата на информационните технологии, интегрирани CAD/CAM/CAE и PLM системи, включващи 3D технологии и виртуалното инженерство в областта на проектирането, изследването и развитието, както на нови продукти и нови технологични процеси, така и на технологиите за бързо изграждане на прототипи, методите за бързо създаване на формообразуващи инструменти, прилагането на роботиката и индустриалната автоматизация.

С изпълнението на проекта се реализира водеща технология на световно ниво за специално производство.

Най-важната задача на проекта бе да се създаде рамка, в която ще се съсредоточат усилията за адаптиране към новите глобални технологични и социално-икономически процеси, предизвикани от технологичните нововъведения, обединени от понятието „Индустрия 4.0.Тъй като цифровите технологии предполагат приложението на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в свързани кибернетично-физически системи, създаване на мрежови бизнес модели и интегрирани екосистеми, тяхната роля има хоризонтално въздействие върху устойчивото развитие и опазването на околната среда. Технологията за проектиране и производство, посредством дигитални двойници (digital twins), чрез методите на виртуалното инженерство с дигитални двойници (Virtual Engineering with Digital Twins), осигурява производството на нов клас оптимизирани, високо персонализирани продукти, позволяващи „сливането“ на проектни идеи от реалния свят с такива от виртуалния. С внедряването на иновативните методи за проектиране се очаква да се увеличи ефективността и производителността на икономиката, да се оптимизира изразходването на ресурси и енергия, което ще доведе до повишаване на нейната конкурентноспособност, привлекателност за инвестиции и потенциал за растеж. Успешното изпълнение на проекта създаде инженерен фундамент за реализиране на стратегията, чрез предстоящото изграждане на научно-технологичен парк към ВМЗ – Сопот – база, в която науката, знанията, дигиталните инструменти и иновациите подпомагат усилията към синхронизиране на производството с високите критерии на инициативата ИНДУСТРИЯ 4.0.

Още новини

СЪОБЩЕНИЕ 20.05.2024 25.03.2021

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 22.05.2024 г. /сряда/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативното ръководство на “ВМЗ” ЕАД...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 05.05.2024 25.03.2021

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Великден е празник, който осветлява смисъла на човешкото съществуване и изпълва сърцата с душевен мир и любов.В Христовото Възкресение е основанието и силата на нашата вяра, в него е залогът и на нашата надежда във всепобеждаващата сила на живота и доброто.Нека има светлина в душите ни, уют в домовете ни и смирение в сърцата ни!&nb...

Прочетете повече
ВМЗ с представяне на стажантската си програма на Форум „Стажове“ 2024 22.04.2024 25.03.2021

И тази година ВМЗ – Сопот взе участие във форум „Стажове“. Традиционно към щанда на предприятието имаше интерес от страна на студенти от всички факултети на Технически университет-София – Филиал Пловдив.Изложението даде възможност на студентите да се запознаят лично със служителите, които извършват подбора на персонал в дружеството. Експертите на ВМЗ презентираха пред тях какви знания и умения са...

Прочетете повече