E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Покана за участие в конкурс за избор на финансови или кредитни институции

11.08.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД гр.Сопот

ПОКАНА

За участие в конкурс за избор на финансови или кредитни институции по смисъла на закона за кредитните институции на „Вазовски машиностроителни заводи” EАД гр. Сопот

„Вазовски машиностроителни заводи” EАД, ЕИК 129007111, на основание чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, отправя настоящата покана за набиране на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при наличие на следните условия:

Видове и характеристики на финансовите услуги.

1.1    Свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;

1.2    Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.;

1.3    Финансиране – оборотни, инвестиционни и други кредити(такси, комисионни, лихвени проценти), гаранции и др.;

Критерии и подходи за формиране и присвояване на оценка.

2.1  Критерия за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта;

2.2  Икономически най-изгодна оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

2.2.1          Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер на 40 на сто;

2.2.1.1    Надеждност на платформа за интернет банкиране, срок за обслужване на плащания, развитие на клонова мрежа;

2.2.2          Количествени показатели с обща тежест в крайната оценка в размер 60 на сто.

2.2.2.1    За групата финансови услуги „Свободни парични средства – депозити” – предложени лихвени условия(лихвен %, такси, комисионни и др.), срочност, обем, валута, условия при предсрочно прекратяване и др.;

2.2.2.2    За групата финансови услуги „Платежни и свързани услуги” – такси и комисионни при осъществяването на различни разплащания (местни и международни, инкасо услуги и др.), лихвени условия и др.;

2.2.2.3    За групата финансови услуги „ Финансиране” – лихвени условия, срочност, такси и комисионни, вид и размер на обезпечение, предвидени санкции и др.;

2.3      При избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на финансовите услуги, посочени в точка 1, се прилагат показателите и относителната им тежест, посочени в точка 2.2.

2.4      При количествените показатели за основен показател се счита цената на предоставената услуга(лихвени условия, такси и комисионни) с оглед постигането на конкретен финансов ефект.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексно оценяване по посочените по-долу показатели.

Оценките на участниците по отделните показатели се определят в точки и се изчисляват с точност до втория знак след десетичната запетая.

Максималната комплексна оценка на оферта, която може да получи участник в процедурата е 100 точки.

Неколичествени показатели (НП) с обща относителна тежест от 40 % в комплексната оценка (КО).

№ Неколичествени показатели (НП) с обща относителна тежест от 40 % при изчисляване на комплексната оценка (КО)   максимален брой точки   НП1 Развитие на клонова мрежа: Брой клонове в страната – 15 т. Брой клонове в област Пловдив – 25т. 40 НП2 Надеждност на платформата за интернет банкиране 20 НП3 Срок за обработка на плащания (в часове и минути на хартиен носител): Превод в национална валута чрез БИСЕРА – 12 Превода в национална валута чрез РИНГС – 8 Превод в чуждестранна валута с еднодневен вальор – 10 Превод в чуждестранна валута с тридневен вальор – 10 40   Обща оценка по неколичествени показатели 100

Количествени показатели (КП) с обща относителна тежест от 60 % в комплексната оценка (КО).

№ Количествени показатели (КП) с обща относителна тежест от 60 % при изчисляване на комплексната оценка (КО)   максимален брой точки   КП1 „Свободни парични средства – депозити” – предложени лихвени условия(лихвен %, такси, комисионни и др.), срочност, обем, валута, условия при предсрочно прекратяване и др. лихви на депозити за 3 месеца в национална валута над 1 000 000,00лв. – 3 т.; лихви на депозити за 6 месеца в национална валута над 1 000 000,00лв. – 2 т.; лихви на депозити за 3 месеца в евро над 1 000 000,00лв. – 2 т.; лихви на депозити за 6 месеца в евро над 1 000 000,00лв. – 1т.; лихви на депозити за 3 месеца в щатски долара над 1 000 000,00лв. – 1,25 т.; лихви на депозити за 6 месеца в щатски долара над 1 000 000,00лв. – 0,75 т.; 10 КП2 „Платежни и свързани услуги” – такси и комисионни при осъществяването на различни разплащания (местни и международни, инкасо услуги и др.), лихвени условия и др. такси за откриване на сметки – 5 т.; такси за месечно обслужване в национална валута – 8 т.; такси за месечно обслужване в чуждестранна валута – 8 т.; вътрешно банкови преводи в национална валута на хартиен носител – 8 т.; вътрешно банкови преводи в чуждестранна валута на хартиен носител – 8 т.; междубанков превод в национална валута на хартиен носител – 10 т.; бисера – 4 т. рингс – 4 т. масови – 2 т. междубанков превод в чуждестранна валута на хартиен носител – 9 т.; изходящи плащания – 7 т.  спот/нормални-2 раб. дни/ в % – 1,5 т.; том/1 раб. Ден/ – 2,5 т.;  вальор за същия работен ден – 3 т. входящи плащания -2 т. касови операции – 8 т.; внасяне на суми в национална валута – 2,5 т.   до 5 000 лв. – 1 т.;  над 5 000 лв. – 1,5 т. внасяне на суми в чуждестранна валута – 1,5 т. теглене на суми в национална валута – 2,5 т.  до 5 000 лв. -1 т.;  над 5 000 лв. – 1,5 т.; теглене на суми в чуждестранна валута – 1,5 т. лихви на разплащателни сметки в национална и чуждестранна валута – 6 т.. 70 КП3 „ Финансиране” – лихвени условия, срочност, такси и комисионни, вид и размер на обезпечение, предвидени санкции и др. лихвени условия в национална валута – 2 т.; лихвени условия в чуждестранна валута – 2 т.; такси управление на кредита – 4 т.; такси управление банкови гаранции – 5 т.; комисионни за разглеждане – 2 т.; лихви просрочие – 2 т.; обезпечения /%/ – 3 т. 20   Обща оценка по количествени показатели 100

Комплексната оценка на офертата на всеки участник се определя по следната формула: КО = НП*0,4 + КП*0,6, където общата оценка по неколичествени критерии и количествени критерии е умножена по съответната относителна тежест в комплексната оценка.

Получените точки се получават за всеки ред, според представените оферти от различните финансови институции:

  когато по-добра оферта е по- високата, броят на точките се получава като „n-та оферта“ се раздели на „оферта макс“;

  когато по-добра оферта е по- ниската, броят на точките се получава като „оферта мин“ се раздели на „n-та оферта“.

Офертите на кандидатите за участие в конкурса следва да съдържат предложения за предоставяне на посочените в т.1 финансови услуги

3.Подаване на офертата.

Крайният срок за приемане на офертите е до 14 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата покана.

Оферти за участие в конкурс за избор на финансови или кредитни институции по смисъла на закона за кредитните институции се подават от кандидатите в запечатан непрозрачен плик в седалището на „Вазовски машиностроителни заводи” EАД всеки работен ден от 9,00ч. до 16,00ч. , на следния адрес – гр. Сопот, п.к. 4330, ул. „Иван Вазов” №1.

Краен срок за подаване на офертите 16,00 часа на 06.07.2023 г. .

Телефон за връзка: +359 88 743 4540 Румен Рачев

Още новини

ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО 06.09.2023 11.08.2023

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Всяка година на 6-ти септември се връщаме към събитията от 1885 година, когато един горд народ се обявява против повторно наложените му окови, като противно на решенията на Великите сили, Източна Румелия се обединява с Княжество България.Това е един от онези дръзки моменти, когато смелостта и силата на българския дух променят истор...

Прочетете повече
ВМЗ с навременна помощ в гасенето на пожари в Карловско 11.08.2023

Кметовете на община Карлово, село Иганово и село Певците изказаха благодарности към екипите на Противопожарна охрана и защита на населението на ВМЗ Сопот.Огнеборците ни се отзоваха изключително бързо и оказаха навременна помощ за потушаването на пожарите, възникнали по едно и също време на няколко места в землищата на село Иганово и село Певците.Благодарение на добрата организация и бързата р...

Прочетете повече
Нови парни котли бяха монтирани в парната централа на ВМЗ Сопот 11.08.2023

   Системата е висококачествена и ефективна, отговаряща на всички европейски директиви, касаещи намаляване на замърсяването на въздуха. Най-висок клас защита, минимални стойности на изхвърляните вредни емисии и високата гъвкавост по отношение на работата, благодарение на напълно автоматизираната електронна система на горелката, са част от предимствата на новото оборудване.   &n...

Прочетете повече