E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Покана за участие в конкурс за избор на финансови или кредитни институции

11.08.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД гр.Сопот

ПОКАНА

За участие в конкурс за избор на финансови или кредитни институции по смисъла на закона за кредитните институции на „Вазовски машиностроителни заводи” EАД гр. Сопот

„Вазовски машиностроителни заводи” EАД, ЕИК 129007111, на основание чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, отправя настоящата покана за набиране на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги при наличие на следните условия:

Видове и характеристики на финансовите услуги.

1.1    Свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;

1.2    Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.;

1.3    Финансиране – оборотни, инвестиционни и други кредити(такси, комисионни, лихвени проценти), гаранции и др.;

Критерии и подходи за формиране и присвояване на оценка.

2.1  Критерия за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта;

2.2  Икономически най-изгодна оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

2.2.1          Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер на 40 на сто;

2.2.1.1    Надеждност на платформа за интернет банкиране, срок за обслужване на плащания, развитие на клонова мрежа;

2.2.2          Количествени показатели с обща тежест в крайната оценка в размер 60 на сто.

2.2.2.1    За групата финансови услуги „Свободни парични средства – депозити” – предложени лихвени условия(лихвен %, такси, комисионни и др.), срочност, обем, валута, условия при предсрочно прекратяване и др.;

2.2.2.2    За групата финансови услуги „Платежни и свързани услуги” – такси и комисионни при осъществяването на различни разплащания (местни и международни, инкасо услуги и др.), лихвени условия и др.;

2.2.2.3    За групата финансови услуги „ Финансиране” – лихвени условия, срочност, такси и комисионни, вид и размер на обезпечение, предвидени санкции и др.;

2.3      При избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на финансовите услуги, посочени в точка 1, се прилагат показателите и относителната им тежест, посочени в точка 2.2.

2.4      При количествените показатели за основен показател се счита цената на предоставената услуга(лихвени условия, такси и комисионни) с оглед постигането на конкретен финансов ефект.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексно оценяване по посочените по-долу показатели.

Оценките на участниците по отделните показатели се определят в точки и се изчисляват с точност до втория знак след десетичната запетая.

Максималната комплексна оценка на оферта, която може да получи участник в процедурата е 100 точки.

Неколичествени показатели (НП) с обща относителна тежест от 40 % в комплексната оценка (КО).

№ Неколичествени показатели (НП) с обща относителна тежест от 40 % при изчисляване на комплексната оценка (КО)   максимален брой точки   НП1 Развитие на клонова мрежа: Брой клонове в страната – 15 т. Брой клонове в област Пловдив – 25т. 40 НП2 Надеждност на платформата за интернет банкиране 20 НП3 Срок за обработка на плащания (в часове и минути на хартиен носител): Превод в национална валута чрез БИСЕРА – 12 Превода в национална валута чрез РИНГС – 8 Превод в чуждестранна валута с еднодневен вальор – 10 Превод в чуждестранна валута с тридневен вальор – 10 40   Обща оценка по неколичествени показатели 100

Количествени показатели (КП) с обща относителна тежест от 60 % в комплексната оценка (КО).

№ Количествени показатели (КП) с обща относителна тежест от 60 % при изчисляване на комплексната оценка (КО)   максимален брой точки   КП1 „Свободни парични средства – депозити” – предложени лихвени условия(лихвен %, такси, комисионни и др.), срочност, обем, валута, условия при предсрочно прекратяване и др. лихви на депозити за 3 месеца в национална валута над 1 000 000,00лв. – 3 т.; лихви на депозити за 6 месеца в национална валута над 1 000 000,00лв. – 2 т.; лихви на депозити за 3 месеца в евро над 1 000 000,00лв. – 2 т.; лихви на депозити за 6 месеца в евро над 1 000 000,00лв. – 1т.; лихви на депозити за 3 месеца в щатски долара над 1 000 000,00лв. – 1,25 т.; лихви на депозити за 6 месеца в щатски долара над 1 000 000,00лв. – 0,75 т.; 10 КП2 „Платежни и свързани услуги” – такси и комисионни при осъществяването на различни разплащания (местни и международни, инкасо услуги и др.), лихвени условия и др. такси за откриване на сметки – 5 т.; такси за месечно обслужване в национална валута – 8 т.; такси за месечно обслужване в чуждестранна валута – 8 т.; вътрешно банкови преводи в национална валута на хартиен носител – 8 т.; вътрешно банкови преводи в чуждестранна валута на хартиен носител – 8 т.; междубанков превод в национална валута на хартиен носител – 10 т.; бисера – 4 т. рингс – 4 т. масови – 2 т. междубанков превод в чуждестранна валута на хартиен носител – 9 т.; изходящи плащания – 7 т.  спот/нормални-2 раб. дни/ в % – 1,5 т.; том/1 раб. Ден/ – 2,5 т.;  вальор за същия работен ден – 3 т. входящи плащания -2 т. касови операции – 8 т.; внасяне на суми в национална валута – 2,5 т.   до 5 000 лв. – 1 т.;  над 5 000 лв. – 1,5 т. внасяне на суми в чуждестранна валута – 1,5 т. теглене на суми в национална валута – 2,5 т.  до 5 000 лв. -1 т.;  над 5 000 лв. – 1,5 т.; теглене на суми в чуждестранна валута – 1,5 т. лихви на разплащателни сметки в национална и чуждестранна валута – 6 т.. 70 КП3 „ Финансиране” – лихвени условия, срочност, такси и комисионни, вид и размер на обезпечение, предвидени санкции и др. лихвени условия в национална валута – 2 т.; лихвени условия в чуждестранна валута – 2 т.; такси управление на кредита – 4 т.; такси управление банкови гаранции – 5 т.; комисионни за разглеждане – 2 т.; лихви просрочие – 2 т.; обезпечения /%/ – 3 т. 20   Обща оценка по количествени показатели 100

Комплексната оценка на офертата на всеки участник се определя по следната формула: КО = НП*0,4 + КП*0,6, където общата оценка по неколичествени критерии и количествени критерии е умножена по съответната относителна тежест в комплексната оценка.

Получените точки се получават за всеки ред, според представените оферти от различните финансови институции:

  когато по-добра оферта е по- високата, броят на точките се получава като „n-та оферта“ се раздели на „оферта макс“;

  когато по-добра оферта е по- ниската, броят на точките се получава като „оферта мин“ се раздели на „n-та оферта“.

Офертите на кандидатите за участие в конкурса следва да съдържат предложения за предоставяне на посочените в т.1 финансови услуги

3.Подаване на офертата.

Крайният срок за приемане на офертите е до 14 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата покана.

Оферти за участие в конкурс за избор на финансови или кредитни институции по смисъла на закона за кредитните институции се подават от кандидатите в запечатан непрозрачен плик в седалището на „Вазовски машиностроителни заводи” EАД всеки работен ден от 9,00ч. до 16,00ч. , на следния адрес – гр. Сопот, п.к. 4330, ул. „Иван Вазов” №1.

Краен срок за подаване на офертите 16,00 часа на 06.07.2023 г. .

Телефон за връзка: +359 88 743 4540 Румен Рачев

Още новини

ВМЗ с представяне на стажантската си програма на Форум „Стажове“ 2024 22.04.2024 11.08.2023

И тази година ВМЗ – Сопот взе участие във форум „Стажове“. Традиционно към щанда на предприятието имаше интерес от страна на студенти от всички факултети на Технически университет-София – Филиал Пловдив.Изложението даде възможност на студентите да се запознаят лично със служителите, които извършват подбора на персонал в дружеството. Експертите на ВМЗ презентираха пред тях какви знания и умения са...

Прочетете повече
ВМЗ ИЗПЛАЩА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАПЛАТА ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 17.04.2024 11.08.2023

Допълнително възнаграждение, което работници и служители във ВМЗ ЕАД – Сопот ще получат, ще бъде изплатено преди Великден.Бонусът е в размер на една минимална работна заплата за предприятието, съгласно Колективния трудов договор.Това става след решение на Съвета на директорите, на база добри финансови резултати, постигнати в дружеството и проведени преговори между ръководството и синдикалните парт...

Прочетете повече
ОБЯВА 13.03.2024 11.08.2023

Във връзка с чл. 56, ал. 1 от Колективния трудов договор на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – гр. Сопот, и на основание чл. 61, ал. 1 и 2 от Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, утвърждавам конкурсната документация и нареждам:   &n...

Прочетете повече