ЗА НАС

 

licence

ПЪЛЕН ЛИЦЕНЗ №11.00-733-1/27.01.2015г.

Този лиценз е издаден на основание чл. б, ал.1 от Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна уnотреба в потвърждение на правото за извършване на износ, внос и трансфер на оръжия. Всяка отделна сделка с оръжия се извършва въз основа на разрешение за това от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение на основание чл.30, ал.2, ал.3, ал.5, ал.б от закона….

 broker

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 11.00-733-3/27.01.2015г.

Това удостоверение е издадено на основание чл. 10, ал.2 от Закона за ексnортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба в nотвърждение на регистрацията на лицето за извършване на брокерска дейност с оръжия между две трети страни. Всяка отделна брокерска сделка с оръжия се извършва въз основа на разрешение за това от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразnространение на оръжия за масово унищожение…

 transfer

 УДОСТОВЕРЕНИЕ № 11.00-733-5/27.01.2015 г.

Това удостоверение за регистрация е издадено на основание чл. 6, ал. 3, ал. 4 и ал. 9 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ) в потвърждение на правото за извършване на трансфер на продукти, свързани с отбраната. Трансфер на продукти, свързани с отбраната се извършва въз основа на разрешение съгласно чл. 31, ал. 1 или удостоверение за трансфер, издадено на основание чл. 32, ал. 1 от ЗЕКПСОИТДУ.
Министерският съвет може да въвежда ограничения и да налага забрани за извършването на трансфер на продукти,свързани с отбраната, съгласно чл. 4 от ЗЕКПСОИТДУ… 

security2016

ЛИЦЕНЗ №3039/07.10.2016 г.

Този лиценз е издаден на основание чл.14 от Закона за частната охранителна дейност за извършване дейности по охрана на имущество на физически или юридически лица по чл.5, ал.1, т.2.
Съгласно чл.18, ал.1 от Закона за частната охранителна дейност, Лицензът е безсрочен и на основание чл.4, ал.2 от Закона за частната охранителна дейност, се издава за извършване на дейностите на територията на цялата страна.