НОВИНИ

Избор на лицензирана фирма за осъществяване на технически надзор 14.11.2014

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД – СОПОТ набира оферти за избор на лицензирана фирма за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/, собственост на дружеството.
СПО,  съгласно т. 2 на Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи за осъществяване на технически надзор на СПО и за реда на водене на регистър на съоръженията, са както следва:

СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

 – Резервоар за въздух – Р – 0,8 MPa ,Q – 3 m3 по т. 2.2.1.1
- 10 бр.
 - Бутилка БВГ 27А по т. 2.2.1.1 /пропан бутан/ – 15 бр.

 

ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

- Кран портален – 5 t по т. 2.6.1.1, т. 2.6.1.2, т. 2.6.1.3  - 1 бр.
- Кран мостов до 5 t по т. 2.6.1.1, т. 2.6.1.2 , т. 2.6.1.3  - 16 бр.
- Кран висящ до 5 t по т. 2.6.1.1, т. 2 .6.1.2, т. 2.6.1.3  - 14 бр.
- Щаблен кран – 1,2 t по т.2.6.1.1, т.2.6.1.2,т. 2.6.1.3   - 4 бр.
- Телфер електрически до 5 t – по т. 2.6.3  - 1 бр.

 

ПАРНИ КОТЛИ

– Водогреен котел – по т. 2.1.2  - 1 бр.

 

Офертите се подават по електронен път на e-mail: office@vmz.bg

Срок за подаване на офертите: до 16,00 часа на 28.11.2014 г.