НОВИНИ

Конкурс за избор на фирма, извършваща охранителна дейност 27.05.2016

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД обявява конкурс по документи за избор на  фирма, извършваща охранителна дейност, за възлагане охраната на складова база Свежен, собственост на „ВМЗ“ ЕАД.
Кандидатите могат да извършват оглед на обекта всеки работен ден до 10.06.2016 г., включително, от 8.00ч. до 16.00 ч., след предварително заявяване.
Офертите се представят в запечатан плик в деловодството на дружеството на адрес:  гр.  Сопот 4330, общ. Сопот,  обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 1.  Същият следва да отразява процедурата, по която се кандидатства както и име на кандидата.

В основния плик се поставят два плика.
В един от пликовете се запечатват документите от

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПРОЦЕДУРАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Не се допуска участник в процедурата да бъде подизпълнител на друг участник.

Пликът са надписва с надпис „Документи за допускане до процедурата за участие“.

В друг плик се поставя ценовото предложение и техническото предложение за изпълнение на услугата. Техническото предложение следва да съдържа:

  • Концепция за организация на охраната;
  • План и схема за охраната на обекта;
  • Система за контрол и помощ  на охранителите.

Пликът се надписва с надпис „Ценово и техническо предложение“.

Конкурсът  преминава през два етапа.

  1. Допускане до процедурата за участие в конкурса;
  2. Оценка на офертите.

Критерий за оценка е „икономически най-изгодната оферта”.
Срок за подаване на офертите до 16.00 часа на 14.06.2016 година.
За контакт: office@vmz.bg, тел. 03134 9808