НОВИНИ

 ОБЯВА 24.01.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (ВМЗ), гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за ремонтно-възстановителни работи на сграда с идентификатор 68080.504.22.92 собственост на „ВМЗ“ ЕАД гр. Сопот.

1.Информация относно заданието:

Извършване на ремонтно-възстановителни работи на сграда , съгласно изготвено задание за оферта, което включва:

-   Демонтаж на покривното покритие, стенното ограждане и металните врати.

-   Цялостно почистване чрез пясъкоструене на всички корозирали стоманени повърхности.

-   Грундиране и боядисване с блажна боя на конструкцията.

-   Преглед и притягане на всички болтови съединения.

-   Демонтаж на всички столчета под ригелите, фрезоване на опорния ръб към планките на ригелите и монтирането им на колоните с цел осигуряване подпирането на ригела, като се осигури катет на заваръчния шеф минимум 12 мм

-   Презаваряване на заваръчните шевове при преминаващата планка „ригел-колона“ за достигане катет на шева минимум 12 мм.

Информацията за сградата ще бъде предоставена в заданието за оферта.

2.Време и място за извършване на огледа:

Сградата се намира на площадка на „ВМЗ“ ЕАД гр. Сопот.

Огледите ще се извършват в периода 24.01.2023г-01.02.2023г по предварителна заявка на кандидата.

Заявките за оглед се пускат на имейл office@vmz.bg и sekretarav@vmz.bg, като се даде информация за хората /Имена, ЕГН/, марка и номер на автомобила.

3. Изисквания към кандидатите:

3.1. Да притежават валидно удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя, за строежи първа група;

3.2. Да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за строежи първа група;

3.3. Да прилагат система за управление на качество ISO 9001 или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.4. Да са изпълнявали през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности (най-малко три) с предмет и/или обем (по застроена площ), идентични или сходни с предмета на поръчката;

3.5. Да притежава валиден сертификат по стандарт OHSAS 18001 или еквивалентна система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, с обхват с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.6. Да отговарят на изискванията за работа в стратегически обект;

3.7. Да разполагат с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката;

3.8. Предимство ще бъде притежаването на сертификат ISO 3834-2 / ЕN 1090-2 за качество при заваряване чрез стопяване на метални материалии изпълнение на стоманени конструкции;

4. Изисквания към офертите:

4.1. Срок на валидност,

4.2.Техническо предложение, включващо КСС за всяка от дейностите, предвидени в офертата,

4.3. Срок за изпълнение,

  1. Необходимите документи, които всеки кандидат следва да представи,

-   Документите, определени според изискванията по т. 3;

-   Декларация за запознаване с документите и за извършен оглед;

-   Декларация за конфиденциалност;

  1. Критерий за оценка и избор на победител:

-   Предложена цена – 60% от тежестта на оценката,

-   Опит на кандидата – 20% от тежестта на оценката,

-   Срок на изпълнение – 20% от тежестта на оценката.

  1. Срок за подаване на документи

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот – 4330, ул. „Иван Вазов” № 1. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 07.02.2023 г.

За допълнителна информация, в срока за подаване на оферти,тел.: 0885694951