НОВИНИ

ОБЯВА 31.03.2021

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД обявява конкурс по документи за избор на  лицензиран търговец за : „ Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД от Изпълнител-координатор на стандартна балансираща група, за високо напрежение, с пълно администриране на информационния поток с „ЕСО” ЕАД и поемане на разходите за не баланс.

Прогнозно количество на електрическа енергия, която ще се доставя за една година е 33 000 МWh.

 

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПРОЦЕДУРАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

  1. Валидна Лицензия за „ Търговия с електрическа енергия” съгласно чл.39 от Закона за енергетиката, включваща дейността „Координатор на балансираща група” или придружена с Решение на КЕВР за допълване на съществуваща Лицензия по чл.39 от Закона за енергетиката с правата и задълженията, свързани с дейността „Координатор на балансираща група” – заверено копие;
  2. Участникът да няма задължения към мрежови оператори и към обществения доставчик.
  3. Офертите се представят в запечатан плик в Деловодството на дружеството на адрес:

гр.  Сопот 4330, общ. Сопот,  обл. Пловдив, бул. „Иван Вазов“ № 1.

Същият следва да отразява процедурата, по която се кандидатства както и име на кандидата.

  1. В основния плик се поставят два плика:

Първи плик : „ ОФЕРТА : Документи за допускане до процедурата за участие, съгласно ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  ( Приложение 1)

 

Втори плик : „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ : Ценовото предложение на участника в конкурс по документи.

 

Конкурсът  преминава през два етапа.

  1. Допускане до процедурата за участие в конкурса;
  2. Оценка на офертите.

Критерии за оценка е „икономически най-изгодната оферта”и сигурността на доставката.
Срок за подаване на офертите до 16.00 часа на 16.04.2021 година.
За контакт: office@vmz.bg,

За допълнителна информация: Директор „ЕРО“ – Дончо Пингелов, 

тел. 0884 268 214,

e-mail : pingelov@vmz.bg

Приложение 1_ Технически Изисквания – КОНКУРС 2021

приложение 2 проектодоговор