НОВИНИ

ОБЯВА 17.08.2021

“ВМЗ” – ЕАД гр. Сопот набира оферти за избор на регистрирана Служба по трудова медицина /СТМ/ за комплексно обслужване по безопасност и здраве при работа, за пълен и задължителен обем дейности, съгласно изискванията на чл.25, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 3 за службите по трудова медицина.

Кандидатите следва:

1. Да притежават  валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001, с обхват трудова медицина, оценка на съответствието от орган за контрол;

2. Да имат и предоставят разработена методика за оценка на професионалните рискове;

3. Да имат акредитиран орган за контрол от ИА БСА, с обхват факторите на работната среда  за „ВМЗ”-ЕАД / микроклимат, шум, химични агенти, прах, вибрации, изкуствено осветление, физическо натоварване, вентилационни         инсталации;

4. Да отговарят на изискванията за работа в стратегически обект.

5. Да са обслужвали или да обслужват дружества със сходен предмет на дейност,  или предприятия с над 3 500 работника.

6. Препоръки от възложители.

Офертите  да  бъдат  представени  в  затворени  пликове в деловодството на “ВМЗ” -  ЕАД в срок до 15.00 часа на 10.09.2021г..

Адресът на дружеството е: гр. Сопот – 4330,

ул. ”Ив. Вазов” № 1 “ ВМЗ” – ЕАД

Оферта за СТМ