НОВИНИ

ОБЯВА 15.10.2021

“ВМЗ” – ЕАД гр. Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за следните видове застраховки:

І. Групова рискова застраховка ”Отговорност на работодателя” при следните условия :

  1. По отношение на всяка една претенция или серия от претенции следствие от едно застрахователно събитие –100 000 лв.
  2. В агрегат за всички събития в рамките на застрахователния период–200 000 лв.
  3. Общ брой на персонала – 3576 човека.

II. Задължителна застраховка “Трудова злополука” – по опис на работниците – 3576човека, със средна брутна работна заплата – 1010лв..

Застраховките са за период от една година считано от датата на сключване на застрахователната полица.

ІІІ. Групова рискова застраховка “Живот” при следните условия:

 

Рисков клас Брой лица Застрахователна сума /лв./ за едно лице
1

2

3

СП

728

48

2568

232

1500

1500

1500

1500

 

ІV. Застраховка ”Гражданска отговорност” на МПС за 2020/21г. /по опис/ – падежите на застраховките на съответните транспортни средства настъпват по различно време през периода

V. Застраховка “Злополука” на лица в МПС за 2020/21г.

VІ. Застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз 2020/21г. – /по опис/.

 

Застраховката е за една година.

Описите на МПС се намират в Отдел „ФС” на “ВМЗ” –ЕАД.

Офертите съдържат показатели , както следва :

 

Обхват на покритите рискове;

Размер на дължимата застрахователна премия;

Бонуси и преференциални условия, предложени от застрахователното дружество;

Размер на премиен приход за съответния вид застраховка за предходната година

Пазарен дял за съответния вид застраховка за предходната година.

 

Тежест на съответния критерий, както следва:

Обхват на покритите рискове – 30%;

Размер на дължимата застрахователна премия – 30%;

Бонуси и преференциални условия, предложени от застрахователното дружество – 10%;

Размер на премиен приход за съответния вид застраховка за предходната година -15%;

Пазарен дял за съответния вид застраховка за предходната година – 15%.

 

Застрахователен брокер „ТТ Консултинг“ ЕООД

 

Офертите да бъдат представени в затворени пликове в деловодството на “ВМЗ” – ЕАД в срок : 25.10.2021г. до 16.00 часа.

 

Адресът на дружеството е: гр. Сопот – 4330,

бул. ”Ив. Вазов” № 1 “ВМЗ” – ЕАД

Тел.: 03134/98-09, e-mail: rachev@vmz.bg