НОВИНИ

ОБЯВА 22.10.2021

 

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (ВМЗ), гр. Сопот набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2021 г.

Информация за дружеството

 1. Балансова стойност на активите (хил.лв.) към 31.12.2020 г. – 490 886;
 2. Нетни приходи от продажби (хил.лв.) за 2020 г. – 231 246;
 3. Балансова ст-ст на имуществото подлежащо на одитиране (хил.лв.) към 31.12.2020 г. – сумата на актива на баланса плюс нетните приходи от продажби – 722 132.

Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти.

Изисквания за допускане.

Участникът в процедурата следва да отговаря на следните условия:

 1. Да бъде регистриран одитор, по смисъла на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит.
 2. Да е извършвал независим финансов одит на дружества, покриващи кумулативно следните критерии:
  • с персонал над 250 човека;
  • със сума на актива по-голяма от 40 млн. лв.;
  • с нетни приходи от продажби на годишна база по-големи от 70 млн. лв.
 3. Да е дружество, отговарящо на изискванията на чл. 62, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;
 4. Да има опит в одитирането на дружества от ВПК.

Съдържание и подаване на офертите

Офертите трябва да съдържат:

 1. Цена на одита без включен ДДС за годишен финансов отчет на ВМЗ;
 2. Общ брой работни часове за проверка и заверка;
 3. Общ брой работни часове за текущи консултации.

 

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот – 4330, ул. „Иван Вазов” № 1. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 04.11.2021 г.

За допълнителна информация, в срока за подаване на оферти,тел.: 03134/98 09

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ