НОВИНИ

Обявява за конкурс за избор на лицензиран търговец 20.12.2021

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД обявява конкурс по документи за избор на  лицензиран търговец за : „ Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД от Изпълнител-координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с „ЕСО” ЕАД и поемане на разходите за небаланс.

Прогнозно количество на електрическа енергия, която ще се доставя за периода 01.03.2022 г.-28.02.2023 г. е 31000 МWh.

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПРОЦЕДУРАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

/ Приложение 1/

 

  1. Валидна Лицензия за „ Търговия с електрическа енергия” съгласно чл.39 от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА, включваща дейността „Координатор на балансираща група” или придружена с Решение на КЕВР за допълване на съществуваща Лицензия по чл.39 от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА с правата и задълженията, свързани с дейността „Координатор на балансираща група” – заверено копие;
  2. Участникът да няма задължения към мрежови оператори и към обществения доставчик.
  3. Участникът да е лоялен контрагент и гарантирано на 100% да изпълни доставката на електрическа енергия до края на договорения период, без промяна на условията по договора.
  4. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да има успешно изпълнени минимум 2 ( две ) доставки, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата процедура ( доставка на електрическа енергия ).

Офертите се изготвят съгласно УКАЗАНИЯ ( Приложение 1 – част I ) и се предоставят в запечатан плик в Деловодството на дружеството на адрес:

 

гр.  Сопот 4330, общ. Сопот,  обл. Пловдив, бул. „Иван Вазов“ № 1.

 

Същият следва да отразява процедурата, по която се кандидатства както и име на кандидата.

В основния плик се поставят два плика.
Първи плик : „ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : Документи за допускане до процедурата за участие, съгласно ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ( Приложение 1 – част II )

Втори плик : „ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ : предлагани ценови параметри на участника в конкурс по документи, съгласно МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА (Приложение 1 – част III)

Конкурсът  преминава през два етапа.

  1. Допускане до процедурата за участие в конкурса;
  2. Оценка на офертите.

Критерий за оценка е „икономически най-изгодната оферта“

Срок за подаване на офертите до 12.00 часа на 13.01.2022 година.

 

За контактoffice@vmz.bg,

За допълнителна информация: Директор „ЕРО“ – Даниел Юнаков,

тел. 088 426 8214,

e-mail : dyunakov@vmz.bg

 

Приложение 1

Приложение 2

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ