НОВИНИ

О Б Я В А 20.12.2022

“ВМЗ” – ЕАД гр. Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за следните видове застраховки:

 

І. Групова рискова застраховка ”Отговорност на работодателя” при следните условия :

  1. По отношение на всяка една претенция или серия от претенции следствие от едно застрахователно събитие – 100 000 лв.
  2. В агрегат за всички събития в рамките на застрахователния период – 300 000 лв.
  3. Общ брой на персонала – 3701 човека.

II. Застраховка “АВТОКАСКО” на МПС /съгласно опис/ за 2023г.

Застраховките са за период от една година считано от датата на сключване на застрахователната полица.

Описите на МПС се намират в Отдел „ФС” на “ВМЗ” – ЕАД.

Офертите съдържат показатели , както следва :

 

Обхват на покритите рискове;

Размер на дължимата застрахователна премия;

Бонуси и преференциални условия, предложени от застрахователното дружество;

Размер на премиен приход за съответния вид застраховка за предходната година;

Пазарен дял за съответния вид застраховка за предходната година.

Тежест на съответния критерий, както следва:

Обхват на покритите рискове – 30%;

Размер на дължимата застрахователна премия – 30%;

Бонуси и преференциални условия, предложени от застрахователното дружество – 10%;

Размер на премиен приход за съответния вид застраховка за предходната година -15%;

Пазарен дял за съответния вид застраховка за предходната година – 15%.

 

 

Офертите да бъдат представени в затворени пликове в деловодството на “ВМЗ” – ЕАД в срок : 04.01.2023г. до 16.00 часа.

 

Адресът на дружеството е: гр. Сопот – 4330,

бул. ”Ив. Вазов” № 1 “ВМЗ” – ЕАД

Тел.: 03134/98-09, e-mail: rachev@vmz.bg

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ