НОВИНИ

О Б Я В А 29.10.2020

“ВМЗ” – ЕАД гр. Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за следните видове застраховки:

 

І. Групова рискова застраховка ”Отговорност на работодателя” при  следните условия :

 

  1. По отношение на всяка една претенция или серия от претенции следствие от едно застрахователно събитие –50 000 лв.
  2. В агрегат за всички събития в рамките на застрахователния период–100 000 лв.
  3. Общ брой на персонала – 3691човека.

II. Задължителна застраховка “Трудова злополука” – по опис на работниците – 3691човека, със средна брутна работна заплата – 963лв..

Застраховките  са за период от една година считано от датата на сключване на застрахователната полица.

 

ІІІ.  Застраховка ”Гражданска отговорност” на МПС за 2020/21г. /по опис/.

ІV.  Застраховка “Злополука” на лица в МПС за 2020/21г.

  1.  Застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз 2020/21г. – /по опис/.

 

Застраховката е за една година.

 

Описите на МПС се намират в Отдел „ФС” на “ВМЗ” –ЕАД.

 

Офертите съдържат показатели , както следва :

 

Обхват на покритите рискове;

Размер на дължимата застрахователна премия;

Бонуси и преференциални условия, предложени от застрахователното дружество;

Размер на премиен приход за съответния вид застраховка за предходната година

Пазарен дял за съответния вид застраховка за предходната година.

 

Тежест на съответния критерий, както следва:

 

Обхват на покритите рискове – 30%;

Размер на дължимата застрахователна премия – 30%;

Бонуси и преференциални условия, предложени от застрахователното дружество – 10%;

Размер на премиен приход за съответния вид застраховка за предходната година -15%;

Пазарен дял за съответния вид застраховка за предходната година – 15%.

 

Застрахователен брокер „ТТ Консултинг“  ЕООД

 

Офертите  да  бъдат  представени  в  затворени  пликове в деловодството на “ВМЗ” -  ЕАД в срок : 11.11.2020г. до 16.00 часа.

 

Адресът на дружеството е: гр. Сопот – 4330,

бул. ”Ив. Вазов” № 1 “ВМЗ” – ЕАД

 

Тел.: 03134/98-09