НОВИНИ

О Б Я В А 29.10.2020

“ВМЗ” – ЕАД гр. Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за следните видове застраховки:

 

І. Групова рискова застраховка “Живот” при следните условия:

 

Рисков клас Брой лица Застрахователна сума /лв./ за едно лице
1

2

3

СП

738

50

2664

239

1500

1500

1500

1500

 

Офертите съдържат показатели /критерий/ , както следва :

 

  • Обхват на покритите рискове;
  • Размер на дължимата застрахователна премия;
  • Бонуси и преференциални условия, предложени от застрахователното дружество;
  • Размер на премиен приход за съответния вид застраховка за предходната година.
  • Пазарен дял за съответния вид застраховка за предходната година.

 

Тежест на съответния критерий, както следва:

 

  • Обхват на покритите рискове – 30%;
  • Размер на дължимата застрахователна премия – 30%;
  • Бонуси и преференциални условия, предложени от застрахователното дружество – 10%;
  • Размер на премиен приход за съответния вид застраховка за предходната година -15%;
  • Пазарен дял за съответния вид застраховка за предходната година – 15%.

 

Застрахователен брокер „ТТ Консултинг“ ЕООД

 

Офертите да бъдат представени в затворени пликове в деловодството на “ВМЗ” – ЕАД в срок : 12.11.2020г. до 16.00 часа.

 

Адресът на дружеството е: гр. Сопот – 4330,

бул. ”Ив. Вазов” № 1 “ВМЗ” – ЕАД

 

Тел.: 03134/98-09