НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ 25.01.2012

Ръководството на “ВМЗ” АД – Сопот обявява свободно работно място за длъжност „Специалист, обучение и развитие на персонала”. Конкурсът ще се проведе по документи и събеседване.
Кандидатите да работят във „ВМЗ” АД и да отговарят на следните условия: 1. Да имат завършено висше образование – образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър”. 2. Трудов стаж — не по-мaлко от 3 години в дружеството. 3. Да притежават компютърна грамотност.
Кандидатите представят в отдел “Управление на човешките ресурси”, ет.2, стая Ns3 до 03.02.2012 г. следните документи: 1. Диплома за завършено висше образование. 2. Документи, удостоверяващи трудовия стаж. 3. Документ за професионална квалификация.
Предимства: 1. Професионална практика в дейности, свързани с обучение или професионална квалификация. 2′. Педагогическа правоспособност или квалификация.
При подаване на документите на кандидатите ще бъде предоставена длъжностна характеристика, за запознаване с длъжностните задължения.