НОВИНИ

Съобщение 10.09.2010

Ръководството на `ВМЗ” АД – Сопот обявява свободни работни места за длъжностите:

1. „Организатор пътнически транспорт, той и механик” в отдел „Логистика”. Работно място – площадка Иганово. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 1. Да имат завършено средно професионално образование (Професионална гимназия, Техникум) – направление – техническо 2. Трудов стаж по специалността – 3 години като ръководител, организатор пътнически или товарен транспорт, или механик

2. „Координатор при извънредна ситуация, в извън работно време ” в Служба „Гражданска защита” Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 1. Да имат завършено средно – професионално образование (Професионална гимназия, Техникум); 2. Трудов стаж – не по-малко от 1 година в дружеството.

Желаещите да кандидатстват за заемане на обявените места трябва да работят в дружеството. Кандидатите подават в отдел ” Управление на човешките ресурси”/западен портал/ стая № 2 – втори етаж до 16.00 часа на 20.09.2010г. следните документи: 1. Диплом за завършено образование; 2. Медицинско свидетелство; 3. Документ, удостоверяващ трудовия стаж /трудова книжка, УП-3/; 4. Документ за професионална квалификация /ако притежават/; 5. Документ за самоличност (ксерокопие на личната карта). Документи се приемат всеки работен ден от 09.ЗОчаса до 16.00 часа. Подборът за обявените работни места ще се извърши по документи.