НОВИНИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 07.07.2015

Ръководството на “ВМЗ” АД – Сопот обявява свободни работни места за Монтажен завод – площадка Иганово за длъжностите „Машинен оператор, пресоване“ и „Монтажник, сложни изделия,“ и за Механичен завод – площадка Сопот за длъжностите „Машинен оператор, металорежещи машини“, „Стругар“, „Фрезист“, „Шлосер“ и др. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 1. Да имат завършено средно […]


Разгледай

ОФЕРТИ АКРЕДИТИРАН “ОРГАН ЗА КОНТРОЛ” 04.03.2015

     „ВМЗ“ АД гр. Сопот  набира оферти от фирми с акредитиран „Орган за контрол” от ИА „БСА”, за измерване ефективността на вентилационните инсталации, съгласно изискванията на чл. 170 от Наредбата №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване /Д.В. бр.88/1999г./. Кандидатите да разполагат […]


Разгледай

ПРОЕКТ КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА BG051PO001-2.2.02 04.03.2015

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз   Кариерни центрове за заети лица Професионални браншове Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда Насоки за успешно кариерно развитие


Разгледай

OФЕРТИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА 17.02.2015

“ВМЗ” – АД гр. Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за: І. Застраховка ”Гражданска отговорност” на МПС за 2015/16г. /по опис/. ІІ. Застраховка “Злополука” на лица в МПС за 2015/16г. ІІІ. Застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз за 2015/16г. – /по опис/. Застраховката е за една година. […]


Разгледай

ГРАМОТА 09.01.2015

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


Разгледай

ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ОЦЕНИТЕЛ 18.12.2014

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД–СОПОТ набира оферти за избор на оценител, който да извърши оценка на: сгради – 659 бр. и активи в процес на изграждане – 44 бр. по реда на МСС 36 инвестиционни имоти по справедлива стойност – 12 бр., собственост на дружеството.  Огледа се извършва след предварителна заявка по електронен път на e-mail: […]


Разгледай

П Р О Т О К О Л 09.12.2014

   


Разгледай

Избор на лицензирана фирма за осъществяване на технически надзор 14.11.2014

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД – СОПОТ набира оферти за избор на лицензирана фирма за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/, собственост на дружеството. СПО,  съгласно т. 2 на Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи за осъществяване на технически надзор на СПО и за реда на […]


Разгледай

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД– СОПОТ набира оферти за избор на оценител 03.10.2014

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД– СОПОТ набира оферти за избор на оценител, който да извърши оценка на ведомствените жилища, собственост на дружеството, по списък одобрен от Съвета на директорите. Офертите се подават по електронен път на e-mail: office@vmz.bg или в деловодството на дружеството. Срок за подаване на офертите – до 16,00 часа на 31.10.2014 г.


Разгледай

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ АД – Сопот набира оферти от регистрирани служби по трудова медицина 25.09.2014

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ АД  - гр. Сопот   набира оферти от регистрирани служби по трудова медицина,    във връзка с избор  на изпълнител, който да осигури при най-ниска цена, комплексно обслужване на работниците и служителите от дружеството, в съответствие със Закона за здравословните и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията […]


Разгледай